Casus WP2 – Januari tot en met mei 2021

WP2 – Januari tot en met mei 2021


Platform Mijn Kerk in Orde

G1 meldt zich bij het platform MijnKerkInOrde. De redactie van MijnKerkinOrde besluit de kerkenraad te WP2 een brief te schrijven (210113). De inhoud van de brief spreekt voor zich. Bij MKIO is een casus gemeld, nu deze zal worden gepubliceerd wil MKIO ook graag van de kerkenraad horen of het een juiste weergave is.

Kerkenraad vergadert

Kort daarop vergadert de kerkenraad. In de notulen die maanden later opeens worden opgestuurd aan G1 staat hierover het volgende:

De preses meldt de ontvangst van een brief van de instantie Mijn Kerk in Orde. Het is een online platform zonder officiële status binnen de kerk. Zij wijzen op misstanden binnen onze kerk. Ze geven aan dat ze op anonieme basis documenten op hun website zullen gaan publiceren, betreffende een voormalig gemeentelid. Mijn Kerk in Orde vraagt om een reactie op de brief en wil een gesprek. Hierop zal nog niet gereageerd worden. Besproken wordt dat er extern advies ingewonnen zal worden. In eerste instantie op basis van kerkrecht. De vraag is of je hiermee ook in het burgerrecht terecht gaat komen.

Hieruit wordt duidelijk dat de preses de inhoud van de brief van MKIO geen recht doet en een geheel eigen uitleg heeft gegeven. De overige kerkenraadsleden hebben géén inzicht in de brief gekregen en ook niet gevraagd. Er wordt bovendien voorbijgegaan aan het schrijnende onderwerp van de brief, namelijk het betrokken gemeentelid, G1.

Ingelaste vergadering kerkenraad

Op 29 januari 2021 is er een ingelaste vergadering van de kerkenraad inzake de onderhavige kwestie. De kerkenraad van WP2 neemt over de brief van MKIO een besluit en legt deze vast in een korte reactie aan het platform (210209). De inhoud van het ingewonnen advies is tot op heden (2023) nog onbekend.

In de notulen staat het volgende:

In de vergadering van maandag 18 januari is de brief van Mijnkerkinorde besproken. Bij het platform is door een voormalig gemeentelid een casus aangemeld. Deze casus is inmiddels gepubliceerd op de internetsite mijnkerkinorde.nl onder de naam WP2. De daar gepresenteerde situatie speelt in het najaar van 2018 tot de eerste maanden van 2019. Mijnkerkinorde heeft om een reactie gevraagd. Vandaag moet worden besproken wat die reactie zal zijn.

Mijnkerkinrode is een platform zonder kerkelijke status. Ze hebben ook geen toegang tot de Generale Synode.

Op de website van Mijnkerkinorde staat vermeld dat “het platform benaderd kan worden als iemand in een kerkelijke kwestie verzeild is geraakt die niet wenselijk is”. (NB. Op het platform staan slechts 2 casussen gepresenteerd).

Na de vergadering van 18 januari is er informatie opgezocht voor een opinie vanuit kerkrecht. Daarnaast is er juridisch navraag gedaan.

De KR wil zo positief mogelijk antwoorden naar het platform. Daarbij staat voorop dat het gesprek aangegaan kan worden met het betreffende voormalige gemeentelid, maar dat het geen gesprek met het platform op zich betreft.

KR3 en KR1 hebben een reactie geformuleerd. De toon en wijze van formulering zijn heel belangrijk. Het is belangrijk dat de gehele KR achter de brief staat. Het concept van de brieven wordt doorgenomen en er wordt gesproken over de formulering en benadering.

Opgemerkt wordt dat de KR bestaat uit broeders ouderlingen die binnen de gemeente hun best doen en geen juristen zijn. Er moet geprobeerd worden om, als het kan, te zorgen dat het goed komt. Dat leggen we in Gods hand. De brief moet een pastorale toon hebben. De liefde overwint alles.

De bijeenkomst wordt om 21.10u beëindigd.

Met terugwerkende kracht vallen enkele zaken nogal op. Het platform heeft de kerkenraad gevraagd of de casus juist is weergegeven. Het is uiteraard het recht van de kerkenraad om daarvan af te zien. Nu G1 echter heeft aangegeven dat hij niet een gesprek met de kerkenraad kan aangaan zonder MKIO heeft de kerkenraad zich daarin te schikken. MKIO zal dan in de rol van het ondersteunen van G1 aanwezig zijn. Echte liefde is niet bang om ongemakkelijke zaken bespreekbaar te maken. Echte liefde zoekt de ander. Echte liefde stelt geen voorwaarden aan degenen die net zo goed Gods kinderen zijn.

De kerkenraad van WP2 wijst het platform in zijn brief op de kerkelijke weg die gegaan moet worden. Het platform maakt in haar reactie aan de kerkenraad vervolgens duidelijk dat voor ex-GKv-leden de gewone kerkelijke weg niet meer openstaat en dat het aanbod om samen in gesprek te komen nog blijft staan (210219).

Kerkenraad vergadert nogmaals

Op 15 februari vergadert de kerkenraad weer in groter verband. Over onderhavige kwestie staat het volgende in de notulen die pas maanden later worden vrijgegeven: 

Brief platform Mijnkerkinorde

De reactie die aan het platform is verzonden, is bekend bij de KR. Er wordt besproken hoe het gesprek zou kunnen worden aangegaan. Bij voorkeur wordt dit door personen vanuit de eigen gemeente gedaan. Misschien dat het voormalig gemeentelid zelf met namen komt. Voor nu worden br. KR3 en br. KR4 aangewezen als gesprekspartners. Zij zullen samen afstemmen.

G1 is nooit op de hoogte gesteld van dit besluit en heeft van beide broeders niets meer vernomen. Dus intern (binnen de kerkenraad) is de boodschap afgegeven dat broeder G1 met namen kan komen, maar de betrokken KR-leden hebben nagelaten dit aan G1 te laten weten. Door G1 onwetend te laten is er al sprake van een achterstand en tegelijkertijd ook van machtsmisbruik. Het geeft de denken dat de KR wil bepalen wie er aan een gesprek mag deelnemen.

Kerkenraad in beweging

Toch gebeurt er wel wat. Hoewel er van de kerkenraad twee jaar lang geen actie is ondernomen om in gesprek te komen met G1, probeert de kerkenraad dit nu wel. De brief van MKIO heeft daarmee in elk geval al geleid tot enige actie. De kerkenraad legt na de brief ook zelf contact met G1, maar deze geeft aan het gesprek niet aan te gaan zonder de bescherming van een derde partij erbij (210221). MKIO hoopt dat deze kerkenraad inziet dat er niet zomaar aan voorbijgegaan kan worden dat G1 al een oordeel van de kerkenraad over zich heen heeft gekregen en dat het te onbeschermd is om op die wijze het gesprek aan te gaan.

Uitblijvende reactie

Helaas volgt er daarna niets meer vanuit de kerkenraad. Er komt geen reactie op de brief die is verstuurd en nadat G1 heeft aangegeven niet onbeschermd het gesprek aan te kunnen gaan, verneemt hij niets meer. Op 7 april stuurt MKIO dan ook een nieuwe oproep aan deze kerkenraad (210407).

Kerkenraad WP2 bevestigt besluit van februari – G1 mag geen ondersteuning

Op 27 april laat de kerkenraad weten te blijven bij het eerder genomen besluit over de wijze waarop men het gesprek met G1 wil aangaan (210427). De preses neem contact op met G1 en laat hem weten dat G1 zich niet mag laten bijstaan door derden tijdens het gesprek. Een besluit van de kerkenraad dat rechtstreeks tégen de kerkorde en tegen het eerder genomen besluit indruist! Hiermee ontneemt de kerkenraad het kerklid opnieuw de aan hem toekomende rechten. De kerkenraad is hierbij zeer specifiek: men sluit de leden van het platform MKIO uit van het ondersteunen van G1. Daarmee gaat de kerkenraad nóg een keer de fout in, aangezien er nu een besluit over MKIO is genomen dat men nalaat aan MKIO mee te delen.

G1 vraagt besluiten op

G1 reageert per app op de over de genomen kerkenraadsbesluiten (210505). Hij geeft nogmaals kort aan welke impact de afgelopen jaren op zijn leven hebben gehad. Hierop wordt echter niet gereageerd, zijn verzoek wordt eenvoudigweg genegeerd.

MKIO gaat naar de classis

Nu MKIO reeds bezwaar tegen het besluit van de kerkenraad te WP2 heeft gemaakt, staat de weg open naar de classis. Ook niet reageren op een bezwaar is een besluit. Op 3 mei stuurt MKIO een brief naar de classis met bezwaar tegen het besluit van de kerkenraad van WP2 (210503). Er volgt pas op 21 mei een ontvangstbevestiging (210521), waarin men echter niet aangeeft wanneer de behandeling van de brief zal plaatsvinden. Daar wordt op 26 mei dan nogmaals om gevraagd (210526).

Kerkenraadsnotulen

Op 17 mei wordt door de kerkenraad het volgende vastgelegd in de notulen:

Brief Platform Mijnkerkinorde

Er is een mail binnengekomen. Geconcludeerd wordt dat op de e-mail geen actie nodig is. KIO geeft aan dat zij zich richting de classis hebben gewend met een klacht over onze gemeente. KRX en KRX hebben app-contact gehad met het voormalig gemeentelid dat de casus heeft aangedragen bij KIO. Hij wil alleen met de KR spreken met KIO erbij. Tot die tijd wil hij enkel maar contact via app of e-mail. De vergadering haalt de eerdere vergaderingen aan waarin het onderwerp besproken is. Voor nu zal de uitspraak van de classis worden afgewacht en er geen contact meer worden opgenomen met het voormalig gemeentelid. Overigens is ook niet duidelijk of het wel door de classis in behandeling zal worden genomen.

Met terugwerkende kracht wordt hieruit duidelijk dat de KR de mening is toegedaan dat G1 eisen stelt aan het gesprek, terwijl hij zich inzake het laten bijstaan alleen maar beroept op het kerkrecht. Het feit dát hij zich beroept op het kerkrecht zorgt er dus voor dat hem zijn rechten juist ontnomen worden.

G1 vraagt besluiten en gronden op bij kerkenraad WP2

Omdat G1 tot op heden geen besluiten heeft ontvangen die over hem gaan, vraagt hij aan de kerkenraad om deze aan hem te overleggen. Een volledig legitieme vraag. Misschien geven de besluiten meer helderheid over de manier waarop men met deze delicate kwestie om wenst te gaan (210522). De ontvangst van zijn verzoek wordt door de scriba bevestigd. Het verzoek van G1 wordt echter als een nare actie opgevat. Hij krijgt van een ouderling én van de preses nare apps waaruit blijkt dat men hem nu verantwoordelijk houdt voor het niet willen aangaan van een gesprek (210527). Bovendien wordt gesteld dat de preses het eerder genomen kerkenraadsbesluit van 9 februari, en bevestigd op 27 april namens de kerkenraad, nog niet bekend heeft gemaakt aan de overige leden van de kerkenraad:

Goede avond G1. Ik zag je mail en heb hem gelezen. […] KR4, ikzelf en jij hebben met elkaar geapt. KR4 en ik hebben dit als vertrouwelijk beschouwd en hebben hierover inhoudelijk nog niets aan de kerkenraad gerapporteerd. Ik had graag gezien dat jij daar ook zo mee omgaat. Wat betreft je vraag om de notulen. Daarover moet de kerkenraad beslissen. Die komt op 14 juni bijeen. Dan zullen we e.e.a. bespreken en krijg jij terugkoppeling. […]

Bedenkingen

Hoe dan ook, het blijft natuurlijk wel een kerkenraadsbesluit dat genomen is over de leden van MKIO en indirect ook over G1. Het is onbegrijpelijk dat deze preses het aandurft om zijn eigen foute handelen – op eigen houtje kerkenraadsbesluiten nemen – nu af te wentelen op G1. Hoe kan een kerkenraad nog goede besluiten nemen als een preses zich boven de andere leden verheft door eigenmachtig optreden?

Bovendien heeft G1 niet zomaar om notulen gevraagd, maar om de besluiten die over hém genomen zijn, inclusief de daaraan ten grondslag liggende overwegingen. Daar hoeft een kerkenraad in feite niet over te vergaderen, want daarover is het kerkrecht uiterst duidelijk.

Het doen en laten van deze kerkenraad/preses roept inmiddels zoveel vragen op dat ook MKIO er niet meer neutraal onder kan en zal blijven. De open houding die MKIO een half jaar geleden nog had, blijkt niet langer meer vruchtbaar te zijn. 

 


Acties KR WP2/Classis      Acties MijnKerkInOrde         Acties kerklid
  210113.2a Mail met brief aan KR WP2  
  210113.2b – Brief van MKIO aan KR WP2  
210209 – Besluit van KR WP2 op aanbod MKIO 210113    
  210219 – MKIO doet herhaalde oproep aan KR WP2  
210221: KR WP2 neemt contact op met G1   210221: G1 wijst gesprek zonder derde partij erbij af
  210407 – MKIO stuurt nieuwe oproep aan KR WP2
 
210427: KR WP2 bevestigt besluit van 210209 – sluit MKIO uit van gesprek    
  210503 – MKIO gaat in beroep bij de classis vanwege over hen genomen besluit  
    210505 – G1 vraagt de over hem genomen besluiten op
  210510: MKIO stuurt herinnering aan classis  
210521 – ontvangstbevestiging classis brief MKIO    
    210522 – G1 vraagt besluiten over hem op bij kerkenraad WP2
  210526: MKIO vraagt classis opnieuw om behandeldatum  
210602: G1 ontvangt brief van classis    

Inschrijven nieuwsbrief

 

Nieuwsbrief Mijn Kerk In Orde

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Daarmee ontvangt u automatisch de laatste informatie en het nieuws op onze nieuwsblog-pagina. Klik hier om u aan te melden.