Visitatoren – September 2017

Visitatoren – September 2017


Gesprek met visitatoren

Op 1 september laten M1, G1 en G8 aan het college weten dat een gesprek op 11 september mogelijk is. Verder hopen ze tijdens het gesprek op de overige vragen een antwoord te krijgen, maar ze kunnen zich sowieso vinden in de wijze van verslaglegging van de gesprekken. Ter bevestiging van de afspraak ontvangen M1, G1 en G8 nog een mail van de visitatoren.

Het gespreksverslag (170922) geeft duidelijk aan hoe M1, G1 en G8 tijdens het gesprek met visitatoren de hulpvraag formuleren. Tijdens het gesprek proeven ze de oprechte bedoelingen van een van de visitatoren. Hij geeft echter aan niet over het handelen van broeders te kunnen oordelen. Tot verbazing van M1, G1 en G8 deelt men mee dat dit traject geen classis-traject is. Ze beseffen dat de ‘kerkelijke weg’ daarmee wel heel erg wordt opgerekt.

De kerkelijke weg – grillig verloop

Want, stel dat het nodig is om nog verder te gaan, dan is er toch iets vreemds aan de hand. De classis is dan al over de beide gesprekken met zowel M1, G1 en G8 als ook over dat met de kerkenraad geïnformeerd. De classis neemt ook kennis van het advies dat wordt uitgebracht. De visitatoren geven aan dat zij het handelen van de kerkenraad niet willen en kunnen beoordelen. Daarmee is ook de verwachting ten aanzien van de classis nihil. Het oordeel over ons handelen vindt men overigens niet een probleem, zelfs niet zonder kennisname van het feitenmateriaal dat M1 ter inzage aanbiedt.

Aangezien de betrokken gemeenteleden in een afhankelijke positie zitten, kan er weinig tot niets worden ingebracht. Wel begrijpen we impliciet dat er van gelijkwaardigheid geen sprake meer is. Zo wordt nu bijvoorbeeld duidelijk dat niet de gespreksverslagen, maar slechts het uiteindelijke advies aan de classis wordt voorgelegd. Dat blijkt later een heel belangrijk verschil te zijn.

Daarna is er tijdens het traject geen contact meer met de visitatoren, alleen nog per mail. In de periode daarna wijzigt meerdere keren de eerder afgesproken werkwijze zonder dat we daar uitleg bij krijgen. Bovendien blijkt dat men ook de kerkenraad als hulpvrager gaat benaderen.

Procedure – advies bestemd voor kerkenraad – geen reactie op aanbod

Omdat er tijdens het gesprek eigenlijk alleen maar meer vragen bijkomen over de te volgen procedure, stellen M1, G1 en G8 enkele dagen na het gesprek de te verduidelijken vragen. Ze vragen vooral door op de rol van de classis in dit traject, die zich eigenlijk lijkt te beperken tot het aanhoren van het advies en het opbergen daarvan. Verder vragen ze aan de visitatoren of ze kunnen instemmen met de nodige voorwaarden omtrent de veiligheid. De mail gaat in cc naar Bureau Slachtofferhulp en naar de adviseur van M1, G1 en G8. Al enkele dagen later, op 15 september, volgt er een antwoord.

De visitatoren geven aan dat de werkwijze zoals genoemd in de mail van 14 juli niet correct is. Dit antwoord verschaft iets meer duidelijkheid. Vooral de punten 9 en 10 zijn helder. Het uiteindelijke advies wordt aan de kerkenraad te WP1 gegeven. Aan M1, G1 en G8 wordt het alleen meegedeeld. Dat lijkt de betrokken gemeenteleden correct, zij zijn immers de hulpvragers en dat is de kerkenraad niet. Waar nodig zullen de visitatoren gebruikmaken van de bijlagen van G1 en G8 om zaken die de kerkenraad noemt te weerleggen. Maar, de visitatoren gaan niet in op het aanbod (gesprek) van M1 om ook stukken aan te leveren.

Feitenmateriaal? Geluidsopname – Samenvatting – geen antwoorden

Op 16 september geven M1, G1 en G8 aan dat ze helaas moeten berusten in de nieuwe werkwijze. Ze geven nogmaals aan dat er feitenmateriaal voorhanden is.

Op 20 september volgt er een eerste versie van het gespreksverslag. Aan M1, G1 en G8 vraagt men binnen enkele dagen instemming met het verslag; het college wil volgende week samenkomen. Twee dagen later reageren betrokkenen dan ook. Ze geven aan moeite te hebben met de eenzijdige focus op G1. M1 en G8 hebben namelijk óók de hulpvraag gesteld en zijn ook slachtoffer van de situatie geworden. De relevante punten hebben ze dan ook opgenomen in een tweede versie van het gespreksverslag na deze ook te hebben voorgelegd aan de adviseur. Verder verwijzen ze naar de geluidsopname zoals die van dit gesprek is gemaakt. Dat materiaal is nog steeds beschikbaar. Daarop zijn bijvoorbeeld ook de besproken oplossingen te beluisteren. Tot slot stellen ze opnieuw de vraag over het tijdspad.

De visitatoren nemen vervolgens het verslag over (‘zeer zorgvuldige samenvatting’) en laten weten dat het overleg van het college is uitgesteld. Aangezien er opnieuw niet wordt ingegaan op de vragen aangaande het tijdspad, zien M1, G1 en G8 zich opnieuw genoodzaakt deze vraag te herhalen. Verder voegen ze een vraag toe over het advies. Zoals het nu lijkt, is het ter kennisname voorleggen van het advies het laatste wat deze gemeenteleden van de visitatoren zullen merken. De vragen blijven onbeantwoord.


    Acties           Acties            Acties
college van visitatoren     gezamenlijk         G1, G8 en M1

    170901 – mail aan visitatoren – datum akkoord
170909 – mail van visitatoren – bevestiging afspraak    
  170911: gesprek tussen visitatoren en M1, G1 en G8 met adviseur en met Bureau Slachtofferhulp  
    170913 – mail van M1, G1 en G8 met vragen over werkwijze
170915 – mail van visitatoren met nieuwe werkwijze    
    170916 – mail van M1, G1 en G8 – moeten berusten in nieuwe werkwijze
170920a – mail van visitatoren met eerste versie gespreksverslag    
  170920b – eerste versie gespreksverslag  
    170922a – mail van M1, G1 en G8 met tweede versie gespreksverslag
  170922b – Verslag gesprek G8+G1 en M1 met visitatoren  
170925 – mail van visitatoren – stemmen in met ‘zeer zorgvuldige samenvatting’ van het gesprek    
    170926 – mail van M1, G1 en G8 – stellen opnieuw de nog steeds onbeantwoorde vragen