Traject met ICG – juli 2019

ICG – juli 2019


Cruciaal – besluit M1

Deze maand is cruciaal voor het verdere verloop in de kwestie. Deze maand is ook cruciaal voor ICG om zich als integere partij te kunnen waarmaken. M1 is ervan overtuigd dat er op veel niveaus verkeerd met het ambtsgeheim wordt omgegaan. Hij stelt dat de kerkenraad het ambtsgeheim nog steeds ernstig schendt. In de GKv is er geen mogelijkheid om dit te laten toetsen.  Nu echter de toezichthoudende instanties, waaronder de ICG, dit toedekken, is er duidelijk iets grondig mis in de GKv. Elk gemeentelid kan dus zomaar in de kou komen te staan.

ICG ook verantwoordelijk voor schending ambtsgeheim

Op 15 juli schrijft M1 een mail aan de ICG (190715a), als bijlage gaat zijn brief aan de kerkenraad mee. In deze brief aan de kerkenraad van WP1 (190715b) beschrijft hij de noodzaak om het ambtsgeheim te doorbreken. Hij refereert ook aan de verklaring van 6 maart jl. waardoor de kerkenraad in de gelegenheid is gesteld om zich inhoudelijk in het dossier te verdiepen. Elk kerkenraadslid had vanaf 6 maart de gelegenheid om kennis te nemen van het dossier. De scriba zou daar zorg voor dragen.

Hij meldt ICG hoe hij oprecht teleurgesteld en ook boos is over de houding van ICG in het hele gebeuren. Er is op geen enkel moment serieus ingegaan op de feiten, waarin een geschillencommissie zich toch had moeten (willen) verdiepen. Het is onmiskenbaar dat het gedoogbeleid van de ICG de misstand groter en schrijnender heeft gemaakt. Alle acties van de kerkenraad die ingingen tegen de adviezen van de ICG werden gedoogd. Bovendien houdt ICG op deze manier heel bewust de doofpot in stand.

Oproep aan de ICG om ogen niet langer te sluiten

Deze geschillencommissie heeft de inhoud van de brieven gelezen die voor de kerkenraad reden waren om in hoger beroep te gaan. Men is dus op de hoogte van (een klein deel) van de smaad en laster en het laat de commissie totaal onverschillig.  Dat de kerkenraad dit wil verhullen en vanwege ‘principiële redenen’ in hoger beroep gaat, kan men uiteraard niet voorkomen. Men moet er wel iets van durven vinden en dat laat men na. Zo is ook deze commissie medeverantwoordelijk door er passief aan mee te werken. Door verhullende woorden te gebruiken. M1 doet tot slot een oproep om de ogen niet langer te sluiten. De reactie van ICG volgt op 2 augustus.


 Acties kerkenraad       Acties ICG        Acties G1 en M1
    190715a – M1 informeert ICG over brief aan kerkenraad over genomen besluit
    190715b – Brief M1 aan kerkenraad GKV WP1