Traject met ICG – December 2019

ICG – december 2019


Traject ICG op website

Op 7 december stuurt de webmaster ter kennisgeving een mail (191207) aan de ICG-verantwoordelijken. Hij informeert ze over het publiceren van het traject met ICG op de website. De betrokkenen worden door hem in de gelegenheid gesteld om eventuele omissies kenbaar te maken, deze zullen dan worden gerectificeerd. Daar wordt op 8 december reeds gebruik van gemaakt. De mail (191208) die wordt toegestuurd geeft op meerdere punten helderheid en bevestigt wat al te concluderen was: de huidige ICG-leden weigeren hun taak op zich te nemen. Misschien ligt een deel van de oorzaak in het feit dat afspraken tussen ICG en de mediatorpool niet zijn vastgelegd in de reglementen. Los daarvan hadden ICG-leden zich naar aanleiding van de brieven van M1 en G1 moeten beraden op hun positie en hun rolinvulling. Dat is niet gedaan. Met toestemming van ICGX wordt de mail op de website geplaatst. De rectificaties worden gedaan.

Terug naar doelstelling

En hoe zit het met de oorspronkelijke bedoeling van de ICG? Als er iets duidelijk wordt uit dit verhaal is het dat de huidige voorzitter en de leden van de behandelcommissie van de ICG niet scherp hadden dat zij een onderzoekstaak hebben als lid van de ICG. Een ICG-betrokkene van het eerste uur bevestigt dit in een schrijven (191209) aan Mijnkerkinorde. De huidige ICG-leden hebben hun taak volledig verkeerd opgevat en hebben zich als mediator opgesteld. Ze hebben zich bovendien onverantwoordelijk opgesteld door zich hierop niet aan te laten spreken. Sterker nog, ze hebben het M1 en G1 kwalijk genomen dat ze bij herhaling werden gewezen op hun taak. Het wordt tijd dat de synode deze kluwen aan verantwoordelijkheden doorziet en dat er weer een mogelijkheid tot onderzoek komt. Noem ICG geen ICG meer als er alleen maar mediators inzitten die niets hebben met kerkrecht. De synode heeft een taak om meer te doen dan het aanbieden van een fake-loket.

Wat te doen met ICG

Aangezien de oorspronkelijke bedoeling van de oprichters van de ICG zeker aandacht verdient is het nodig om stil te staan bij de invulling van deze taken. Zolang er nog geen meldpunt is voor kerkleden om melding te doen van machtsmisbruik, zou juist de ICG in voorkomende gevallen in dat ‘gat’ kunnen springen. Het is dan echter heel hard nodig dat de daarin zitting hebbende mensen per direct worden vervangen door mensen die zich bewust zijn van machtsstructuren die helaas ook in de kerk voorkomen. Die zich bovendien niet gebonden weten aan allerlei vormen van vriendjespolitiek en die nog niet besmet zijn met het mediatorvirus. Kortom, een onderzoeksteam waarbij het recht willen doen aan de situatie en aan de betrokkenen centraal staat. Een team dat bereid is om inspanning te verrichten ten dienste aan Christus’ kerk.

ICG wordt geïnformeerd over voornemen G1 en M1

M1 en G1 hebben sinds de oprichting van het platform Mijnkerkinorde.nl het plan gehad zich in te zetten voor een goede rechtsbescherming van het kerklid. Inmiddels zijn ze bezig met diverse voorbereidingen. Daaronder valt ook een brief aan de generale synode van de GKv, de CGK en aan de Landelijke Vergadering van de NGK. Deze drie kerken hebben te maken met de ICG als onderdeel van hun kerkorde. Ze willen dat duidelijk wordt dat ICG niet altijd kan waarmaken waarvoor het in feite zou moeten dienen. Het doorlopen traject zal in de brieven dan ook worden genoemd. Om de leden van de ICG niet voor onverwachtse gebeurtenissen te plaatsen, worden ze over het voornemen van G1 en M1 geïnformeerd (191224).


       Acties ICG              Acties G1 en M1

  191207 – Webmaster informeert ICG over publicatie traject
191209 – ICGX geeft omissies aan  
  191224 – M1 en G1 informeren ICG-leden over voornemen


 

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. U ontvangt dan automatisch de laatste informatie  en het nieuws op onze nieuwsblog-pagina.