September 2020

September 2020


Uitslag persoonlijkheidsonderzoek

Op 1 september volgt de uitslag van het persoonlijkheidsonderzoek van G1. De uitslag brengt veel teweeg. Tranen van stille blijdschap. Hoewel ze inmiddels al wel weet dat ze geen narcist is, is het toch een bevrijding om dit ook zwart op wit bevestigd te zien. Hiermee wordt de druk waaronder ze al jaren heeft moeten functioneren een stuk lichter. Ook andere persoonlijkheidsstoornissen worden uitgesloten.

De kerkenraad legt een tuchtmaatregel op aan M1

Op zaterdagavond 5 september wordt M1 gemaild door KR-S2.3 (200905.2a). In de mail wordt het M1 verboden om de volgende dag piano te spelen tijdens de kerkdienst. Deze keer wordt M1 in zijn hart geraakt door dit nieuwe besluit, dat op te vatten is als een tuchtmaatregel terwijl er van tucht geen sprake is. M1 staat volgens KR-S2.3 het feest voor de hele gemeente in de weg en er is voor hem niet langer een actieve rol weggelegd. Uit de manier waarop er geredeneerd wordt, blijkt dat M1 wordt uitgesloten van het bij de gemeente mogen horen. De scriba heeft bij het versturen van zijn mail geen enkele medebroeder/kerkenraadslid in de cc meegenomen, hetgeen in strijd is met de afspraken zoals die binnen de kerkenraad gelden. Hij geeft ook aan dat hij het besluit namens het moderamen aan M1 kenbaar maakt. Dat is opmerkelijk, het moderamen is niet bevoegd tot het nemen van dergelijke besluiten.

De maatregel komt erg hard aan bij M1, hij vraagt diezelfde avond nog aan zijn wijkouderling (200905.2b) of dit besluit en deze tuchtmaatregel namens de kerkenraad is genomen. De wijkouderling blijkt echter niet op de hoogte te zijn van enig besluit, laat staan deze tuchtmaatregel, het blijkt een solo-actie van de scriba te zijn. Toch sluit ook de wijkouderling zich na wat telefoontjes met de scriba aan bij het besluit van de scriba (200905.2c).

Artikel in Medisch Contact

Op 7 september hebben G1 en M1 contact met een arts die op 2 april 2015 een artikel heeft geschreven in Medisch Contact (200907). Dit artikel is een week later door de toenmalige preses, KR-P1, aangehaald om te ondersteunen dat G1 zou lijden aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis. KR-P1 heeft dit meerdere malen beschreven aan de kerkenraad in zijn rol als preses, daarbij gebruikmakend van zijn professie als arts. KR-P1 is overigens geen psychiater. G1 en M1 hebben de arts van het oorspronkelijke artikel gevraagd naar zijn visie op de uitleg die er door KR-P1 aan gegeven is. De arts toont zich geraakt door de wijze waarop zijn artikel verkeerd gebruikt is. Hij zegt ons toe er een blog aan te wijden (200910). De blog/het artikel volgt op 15 september (200915).

Link naar artikel dr. Ignace Schretlen

Rectificatieverzoeken van G1

Op 10 september verstuurt G1 aan alle kerkenraadsleden een indringende brief waarin om noodzakelijke rectificaties wordt verzocht (200910). Nu de wens om een transparant gesprek inmiddels al 5 jaar wordt genegeerd en nu inmiddels wél bekend is wat er voor haar is achtergehouden, is dit de enige resterende mogelijkheid om de kerkenraad iets van zijn verantwoordelijkheid te laten nemen. Er zijn veel onjuiste medische gegevens over G1 verwerkt die haar zowel een trauma als veel overige schade hebben opgeleverd. Tot nu toe zijn die gegevens beschermd en heeft de kerkenraad er rechtszaken voor over gehad om ze achter te houden voor G1. Daarnaast zijn de gegevens ook meermaals als ‘juist’ bestempeld. Voor zaken als deze is het kerkrecht niet ingericht, het voorziet er eenvoudigweg niet in. G1 neemt dan ook enkele documenten integraal op in haar brief, om aan te kunnen geven wat er gerectificeerd dient te worden. Ze doet dit door elk kerkenraadslid persoonlijk drie verzoeken voor te leggen en deze daarna per stuk uit te werken:

Mijn verzoeken aan jou en aan de kerk(enraad) zijn als volgt samen te vatten: 

 1. Verzoek 1 handelt over onjuiste (zelfs medische) gegevens die de kerkenraad over mij verwerkt. In de hierna integraal overgenomen documenten 150409, 150411, 150612 en 151219 is door mij inzichtelijk gemaakt welke persoonsgegevens aantoonbaar onjuist zijn. Ik verwacht dat je dat rectificeert en aan mij aangeeft hoe je die rectificatie vorm wilt geven. Het verzoek om mijn instemming kan vervolgens aan me worden voorgelegd binnen de daarvoor gestelde termijn die ik aan het eind van deze brief noem en die ruimer is dan waar ik je wettelijk gezien aan mag houden.
 2. Verzoek 2 gaat over de verklaringen die de kerk((enraad)sleden)) hebben afgelegd. Op diverse data zijn er aan de gemeente, aan commissies (college van visitatoren en ICG), aan het Nederlands Dagblad, aan de rechtbank, aan het gerechtshof en aan de Autoriteit Persoonsgegevens verklaringen afgelegd door jou over de documenten die ik bij verzoek 1 heb genoemd en over veel andere documenten en over gebeurtenissen. Ik kies er nu voor om me te beperken tot de verklaringen over bovenstaande documenten, met daaraan toegevoegd de verklaringen over de documenten 151229 en 160415. Indien een vervolg nodig blijkt, zal ik overwegen deze lijst aan te vullen. De verklaringen die de genoemde zes documenten betreffen, zijn door mij weergegeven per document. De vetgedrukte verklaringen zijn evident (deels) onjuist en dienen door jou gerectificeerd te worden. Per document verwacht ik van jou een rectificatie van de gedane verklaring, waarbij je zowel de oude als de nieuwe tekst integraal opneemt. Van de desbetreffende documenten kun je kennisnemen op grond van de verklaring die de functionaris gegevensbescherming AVG heeft getekend op 6 maart 2019. Deze verklaring is opgenomen als bijlage 2 bij deze brief. 
 1. Verzoek 3 betreft het correct informeren van de gemeente. Van jou verwacht ik de bereidheid om de verantwoordelijkheid op te pakken en aan de gemeente te laten weten dat de eerdere verklaringen onjuist waren. In plaats van alle losse informatie die door jou als lid van de kerkenraad is verspreid, beperk ik me in dit verzoek tot het rectificeren van de brief die door de kerkenraad en door jou als lid van de kerkenraad in november 2018 aan de volledige gemeente is gestuurd. Ook deze brief (181122) is integraal opgenomen. Een voorstel voor rectificatie kan aan mij worden voorgelegd binnen de aan het slot van deze brief genoemde termijn. […]

M1 schrijft de kerkenraad naar aanleiding van de tuchtmaatregel

M1 vraagt in een brief aan de kerkenraad duidelijkheid omtrent de maatregel die hem is opgelegd (200912.3). Hij legt de kerkenraad een aantal scenario’s voor die wellicht zouden kunnen leiden tot het oplossen van het conflict:

Ik schets u hieronder enkele scenario’s die ik kan bedenken inzake het conflict dat ik inmiddels al enige jaren met u heb. Het conflict houdt in dat mijn zienswijze en standpunten over de inhoud van het ambtsgeheim en over de invulling van het ambtswerk wezenlijk verschilt van uw zienswijze. Nadenkend over manieren om uit de huidige impasse te komen en om verzoening te kunnen bereiken zijn er een aantal scenario’s denkbaar. Die wil ik u voorhouden, als volgt: […]

M1 verwacht op uiterlijk 24 oktober een reactie van de kerkenraad. Aan het slot van zijn brief meldt hij nog:

U kunt opnieuw de keus maken om deze brief op uw gebruikelijke manier te interpreteren. Een waarschuwing wordt dan als dreigen uitgelegd en een oproep tot bezinning om terug te komen van de huidige heilloze weg wordt uitgelegd als een beschuldiging. Dat is niet moeilijk als je gewoon wat zinsdelen uit hun verband trekt of als het lezen van deze brief al start met een vooroordeel. Toch blijft het mijn christelijke plicht als medebroeder om u daar op te blijven wijzen.

Ik hoop en bid dat u deze keer een andere keus maakt en dat er voor u meer opties te bespreken zijn dan uitsluitend scenario 1. Ik hoop en bid dat u uw beslissing zorgvuldig en met een zuiver geweten kunt en zult nemen. Daartoe wens ik u de rust, de moed, de wijsheid en zegen van uw en mijn God toe.

College van visitatoren en ICG

De brieven van G1 en M1 worden ook opgestuurd aan het college van visitatoren en aan de Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing (ICG). Het college van visitatoren reageert al na enkele dagen en verwijst de beide brieven ongelezen naar de prullenbak (200915.1 en 200915.2). Hoewel dit formeel in orde is, wordt de verantwoordelijkheid nu uitsluitend bij de kerkenraad neergelegd. Het college van visitatoren kan geen raad of advies geven inzake deze kwestie. Zowel G1 als M1 hoopten dat inbreng van buitenaf de kerkenraad zou kunnen bewegen tot eerlijke transparantie en tot het nemen van verantwoordelijkheid. 

Nieuwe kerkorde

Op 21 september ontvangen we bericht van de werkgroep toekomstige kerkorde (WTK), bijlage 200921. Het bericht houdt in dat het nieuwe ontwerp voor de kerkorde is te vinden middels een link. De toelichting hebben we niet meer ontvangen. Op 28 september doen we navraag bij de CGK of er al uitzicht is op de beantwoording van onze brief van 15 januari jl. Nog dezelfde dag ontvangen we reactie, de beantwoording zal in oktober plaatsvinden (200928.1ab).

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Hoewel er al in maart een klaagschrift is ingediend bij het RTG, is hierover tot 8 oktober niet eerder bericht op deze website. Dit kon ook niet omdat de zaak nog behandeld moest worden. Het procesverloop mag niet tussendoor beïnvloed worden. Inmiddels heeft de zitting plaatsgevonden op 29 september jl. Dit is dan ook de reden dat het klaagschrift (maart, 200307), het verweerschrift (mei, 200525) het proces-verbaal van de hoorzitting (augustus, 200818) en de pleitnotities van verweerder/KR-P1 en van G1 (200929.1 en 200929.2) nu wel vrijgegeven worden. Op 5 september nog bijlagen opgestuurd aan het RTG (200905.1), kort daarna volgde bericht van het RTG dat de zitting op 29 september zou plaatsvinden (200908). Op 10 november ontvangen we de uitspraak van het RTG.

 


Acties kerkenraad       Acties derden      Acties betrokkenen

    200905.1 – G1 verstuurt aanvullende bijlagen aan RTG
200905.2a – Email van scriba, KR-S2.3 deelt besluit mee dat M1 niet mag spelen in de dienst    
    200905.2b: M1 benadert wijkouderling over mail van scriba
200905.2c: wijkouderling sluit zich aan bij KR-S2.3    
    200907: Arts wordt benaderd inzake de wijze waarop KR-P1 zijn artikel in Medisch Contact heeft gebruikt
  200908: RTG meldt dat de zitting op 29 september is  
  200910: Arts meldt dat hij blog zal schrijven – contact met Nederlands Dagblad en met Medisch Contact  
    200910 – G1 verzoekt de kerkenraad om rectificatie van de opgeslagen gegevens
  200910: Regiegroep NGK-GKv presenteert nieuwe KO aan GS  
    200912.1 – G1 verzendt rectificatieverzoek aan college van visitatoren
    200912.2: G1 verzendt rectificatieverzoek aan ICG
    200912.3 – M1 stuurt brief aan kerkenraad als reactie op besluit 200905 (cc aan visitatoren en ICG)
  200915.1 – Arts stuurt blog door over gebruikmaking van zijn artikel door KR-P1  
  200915.1 – College van visitatoren wijst brief G1 af  
  200915.2 – College van visitatoren wijst brief M1 af  
    200921 – Email van voorzitter WTK – informeert over nieuwe KO en eerder bericht niet aangekomen
  200928.1b – Deputaten kerkrecht CGK zeggen reactie toe na vergadering half oktober 200928.1a – M1 en G1 informeren bij Deputaten kerkrecht CGK naar status brief 200115
200929 – Pleitnotitie arts KR-P1 200929: Zitting RTG 200929 – Pleitnotitie G1