September 2019

September 2019


(Bijgewerkt op 25 november 2019)

Het onderhouden van deze website

Zoals in augustus al beschreven ben ik, M1, vaak teruggevallen op het schrijfwerk van G1. In augustus is ze ook begonnen met het redigeren van de teksten. Vanaf 6 september schrijven we samen verder. We zullen daarbij de lokale kwestie waarin wij betrokken zijn slechts daar waar nodig aandacht geven. De lokale kwestie kan teveel afleiden van het doel van deze website; het gaat om de toepassing van het ambtsgeheim en om de bescherming van het gewone kerklid. Ook willen we vooralsnog de kansen die er nog zijn op bijbelse verzoening niet verspelen.

September hoopvol van start

Augustus was al een spannende maand, maar september is dat voor ons net zo goed. Op lokaal niveau gaat het om de vraag of men de door mij gegeven transparantie als een kans ziet. Gaat het brengen wat veel mensen me in reacties laten weten? Namelijk, dat deze stap, hoewel ongebruikelijk, toch zeker de oplossing in het lokale conflict een stap dichterbij brengt. Er kan nu eindelijk openlijk over en weer gesproken worden. In de maand augustus heb ik geen reacties ontvangen van de kerkenraad, dus ook niet dat ik zaken feitelijk verkeerd heb weergegeven.

De eerste tekenen zijn hoopvol. Op zondagmiddag 1 september horen G1 en G8 in de kerk een preek over o.a. verzoening. Omdat ze ontzettend graag in gesprek willen komen met de kerkenraad hebben ze met het oog daarop een brief geschreven. De preek geeft het laatste zetje om hun brief (190901) te versturen. Ze hopen dat deze brief eraan bijdraagt dat de kerkenraad nu wel openstaat voor een gesprek over de kwestie. Na de preek weten ze dat de brief verstuurd moet worden. Deze brief is een uitnodiging aan de kerkenraad om elkaar te ontmoeten. Deze brief wordt niet inhoudelijk beantwoord, maar er volgt na vier weken een tegenvoorstel.

Besluit afwijzing toch geen besluit? (aangepast argument)

Dan volgt 2 september. De dag waarop de kerkenraad over zowel mijn verzoek als ook over het verzoek van G1/G8 opnieuw een besluit zal nemen. Deze verzoeken zijn door ons gedaan op 23 mei 2019, maar de kerkenraad besloot om deze af te wijzen (190605). Het argument was toen dat er inzake het conflict geen besluitvorming plaatsvindt. Tegen die afwijzing hebben we op 18 juni bezwaar gemaakt. Ook nu volgt een afwijzing (190903a en 190903b). Alleen volgt de kerkenraad deze keer een andere redenering en komt hij niet terug op de eerdere reden. We begrijpen, net als de kerkenraad, dat het eerdere argument inmiddels niet meer stand kan houden. Het nieuwe argument is dat men ook in onze situatie toch gewoon staand beleid uitvoert. Bovendien vindt de kerkenraad de eerdere afwijzing van ons verzoek geen besluit.

De deur blijft gesloten

Wat de afwijzing van het verzoek dan wél zou zijn, blijft voor ons onduidelijk. Opnieuw gaat de kerkenraad niet in op hetgeen wij naar voren brengen, maar we lezen alleen standpunten van de kerkenraad. Wij denken dat het veel had kunnen opleveren als de kerkenraad open-minded had gereageerd. Bovendien is dit besluit niet in lijn met het eerdere besluit, maar slechts een zoveelste woordspeling. Het betreft een specifieke situatie waarin het nodig is om over en weer aan vertrouwen te werken. Dit zou mijns inziens een mooie stap geweest zijn.

Door het dichtgooien van deze deur, bevestigt de kerkenraad dat het nog steeds niet mogelijk is om in gesprek te komen. Inmiddels kunnen wij al jarenlang niet communiceren met de kerkenraad en met de gemeente. Bovendien weten we uit alle rechtsstukken en uit het gesprek met KR26 en anderen dat er slechts twee kerkenraadsleden bezig zijn met de kwestie. De rest heeft geen toegang tot de stukken, ondanks de verklaring van 6 maart 2019 (190306). Met de website hebben ze nu ook toegang, maar deze gebruiken de kerkenraadsleden van WP1 nog niet.

Er gaat nog een deur dicht

Maar voor mij is het minstens zo belangrijk wat de reactie op de twee brieven van resp. 15 juli en van 3 augustus is. Wat wordt de omgang met mijn gewetensnood van de kerkenraad? Hoe reageert men op het m.i. noodzakelijke verbreken van het ambtsgeheim? Kan men zich al of niet vinden in het zwaarwegend belang? Wat vindt men van de beschrijving van de casus?

Het antwoord (190903c) is helder. In de vrij korte brief gaat de kerkenraad niet in op wat ik naar voren breng. Men vindt de handelwijze van mij niet acceptabel. Opnieuw wordt het formele standpunt meegedeeld alsof de beschadigende brieven over G1 onder de noemer ‘vertrouwelijk’ vallen. Weer miskent mijns inziens de kerkenraad waarvoor de vertrouwelijkheid van ambtsdragers bedoeld is. Men distantieert zich van de website en men stelt dat ik geen zwaarwegend belang heb en miskent daarmee mijn gewetensnood. In een gesprek op 15 oktober wordt dit echter wel erkend.

Geraakt en niet aanspreekbaar

De kerkenraad is op een teer punt geraakt. In de brief van 3 augustus heb ik aangegeven dat ik het verwijtbaar vind dat de kerkenraad met gebruikmaking van christelijke termen laster en smaad toedekt. Hoe kan de kerkenraad überhaupt nog volhouden dat er géén sprake is van smaad en laster? Valt het nog te verklaren hoe het ambtsgeheim is toegepast? De kerkenraad vindt dit een ernstige beschuldiging, die evenwel niet weerlegd wordt. Al met al een brief die teleurstellend is en geen ruimte geeft. Tegelijk is het een brief waarmee ik niets meer hoef dan afwachten wat de inhoudelijke reactie op mijn handelswijze is. Tot nu toe is de kerkenraad niet aanspreekbaar. Opnieuw een bevestiging voor mij dat deze ongewone stap om een website te lanceren noodzakelijk is.

Vrijwilligerswerk – ontvangen autoriteit

Want, inmiddels weten we dat het probleem met de omgang van het ambtsgeheim niet alleen in WP1 speelt. In meer gemeenten van de GKv gaat er iets mis op het moment dat bepaalde mensen autoriteit krijgen. In de gemeente van Christus ontvangen ze deze om die dienstbaar in te zetten. Helaas kan ontvangen autoriteit uitmonden in autoritair gezag. Het is onzes inziens noodzakelijk om daar breed over na te denken. En dan niet uitsluitend met de mensen die op de gezaghebbende positie zitten.

Huis voor Klokkenluiders

Op 12 september hebben we een lang en uitvoerig gesprek met het Huis voor Klokkenluiders. Onze melding neemt men uiterst serieus. Deze website speelt een rol in een eerste beslissing die het Huis voor Klokkenluiders gaat nemen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Van de Autoriteit Persoonsgegevens ontvang ik op 12 september (190912.1b) bericht. G1 ontvangt eenzelfde bericht (190912.2b) naar aanleiding van de hoorzitting.  Aan ons wordt gevraagd of we kunnen bevestigen dat wij een mail hebben gestuurd aan de gemeente (zie 180828). Zoals de lezer kan nagaan betreft dat onze mail waarin we aangeven dat de rechtbank G1 grotendeels in het ongelijk heeft gesteld. De kerkenraad heeft bij AP aangegeven dat het de kerkenraad vrij staat om wat dan ook over ons mee te delen. De mail zou daartoe die vrijheid van handelen verschaffen. Verder vraagt men ons te reageren op de zienswijze van de kerkenraad zoals vastgelegd in het verslag van de hoorzitting. Op 13 september volgt per post het verslag van de hoorzitting met de kerkenraad (190912.1d), d.d. 29 augustus 2019. Ook de schriftelijke inbreng van de kerkenraad is aanwezig (190912.3a).

Op dezelfde dag ontvangen we van AP nog het verzoek om toestemming te geven voor verder uitstel op de beslissing van AP. Die toestemming geven we. Daarna volgen de brieven (190913.1 en 190913.2) waarin het verdere uitstel tot uiterlijk 25 oktober bevestigd wordt.

Uitspraak Gerechtshof

Op 9 september ontvangt G1 bericht van haar advocaat dat het Gerechtshof over een week uitspraak doet. Deze volgt op dinsdag 17 september en de uitspraak (190917a) strekt verder dan we hadden durven hopen. Het Gerechtshof hecht zelf ook belang aan deze uitspraak, want er gaat ook een persbericht (190917b) uit en dat is naar wij hebben begrepen bij een civiele uitspraak zeer uitzonderlijk. Daarna volgen er publicaties in diverse media, welke zijn terug te vinden onder In de Media op deze website. In navolging van de uitspraak stuurt op 20 september de advocaat van G1 een brief (190920) aan de kerkenraad. Hij stelt voor om het weglakken van gegevens door een onafhankelijke instantie te laten doen die daartoe bevoegd is. Dit wordt echter resoluut afgewezen door de kerkenraad (190927). 

Media

Diverse kranten besteden aandacht aan de uitspraak van het gerechtshof. Het ‘nieuwe’ in de uitspraak betreft het feit dat nu ook notulen en ‘interne stukken’ onder het inzagerecht vallen. In de christelijke dagbladen zijn veel kerkrechtdeskundigen aan het woord die dat een zorgelijke ontwikkeling vinden, vooral het feit dat notulen onder het inzagerecht valt, vindt men niet passend bij het ambtswerk. Het feit dat notulen ook onder het inzagerecht vallen, heeft ons ook verbaasd. Voor deze kwestie is het echter niet relevant, want er zijn geen notulen opgevraagd. Het gaat uitsluitend om besluiten, brieven en adviezen die over G1 geschreven zijn en waarvan ze uitsluitend díe gedeeltes heeft gevraagd die tot haar te herleiden zijn.

We vinden de eenzijdige aandacht voor kerkenraden betreurenswaardig, maar niet meer verrassend. Op 21 september verschijnt er gelukkig een column in het Nederlands Dagblad (ND190921) waarmee we erg blij zijn. Op 28 september (ND190928) volgt er zelfs een artikel waarin de advocaat van de kerkenraad zich als deskundige mengt. Dat lijkt ons niet erg fraai. Deze keer doet de kerkenraad n.a.v. alle media-aandacht geen mededelingen voorafgaand aan de dienst. Deze keer stuurt de kerkenraad geen brief de gemeente in. Deze keer staat het avondmaal niet onder druk. Het blijft stil.

Deadline reactie aan de Autoriteit Persoonsgegevens

De tijd begint inmiddels te dringen om nog met een reactie te komen op het hoorverslag van de Autoriteit Persoonsgegevens. Er zijn zoveel onwaarheden door de aldaar aanwezige kerkenraadsleden geponeerd dat er eigenlijk geen beginnen aan is om dat nog binnen een ruime week te moeten verwerken. Het vergt ook veel tijd om tot een duidelijke aanpak te komen. Gelukkig kunnen we wel heel eenvoudig naar de website verwijzen waar de meeste stukken (feitelijk bewijsmateriaal) eenvoudig te vinden is. Net voor de deadline lukt het ons om onze reacties op het verslag rond te krijgen. G1 stuurt als eerste haar bevindingen (190926.2b) op aan de AP, in aansluiting daarop volgt mijn reactie (190926.1b) enkele uren later. Het blijkt nodig dat we enkele relevante bijlagen (190926.1c en 190926.2c) meesturen om o.i. beweringen van de kerkenraad te weerleggen.

De nieuwe kerkorde

We bezoeken een avond waarin er voorlichting wordt gegeven over de nieuwe conceptkerkorde van de GKv en de NGK. Op deze avond krijgen we meer zicht op hoe deze is ontstaan vanuit de opdracht om het samengaan van de twee kerken mogelijk te maken. Verder volgt er ook informatie over de wijze waarop deze nog wordt voorgelegd aan ambtsdragers ter instemming. De werkgroep is aan de slag gegaan met een opdracht vanuit de regiegroep. De leden van de werkgroep komen overigens allemaal uit de regiegroep, begrijpen we later. Het blijkt dat het nu ook is toegestaan dat kerkleden ook hun vragen kunnen opsturen aan de werkgroep kerkorde.

Oproep aan ambtsdragers inzake de (nieuwe) kerkorde

Elk gemeentelid is ambtsdrager, maar de daartoe speciaal benoemde ambtsdragers hebben een extra taak. Ondanks dat het vrijwilligerswerk is, is de verantwoordelijkheid groot. Namens de hemelse Vader mag je een taak uitvoeren, dat wil je niet onachtzaam doen. Het gaat hier om een bijbelse roeping en om een bijbels opdracht.

Ambtsdragers zijn beslissingsbevoegd als het gaat om een nieuwe kerkorde. Wij doen een oproep aan u om als geloofsgenoten stil te staan bij de mogelijke consequenties van de te maken keuzes. Een kerkorde heeft geen zin als het niet om de rechtsbescherming van alle leden van de doelgroep gaat.


Acties kerkenraad            Acties         Acties kerkleden
Gerechtshof / AP / ND

    190901 – G1/G8 doen verzoek aan kerkenraad met het oog op bijbelse verzoening
190903a – Afwijzing van kerkenraad op bezwaar van M1 op besluit inzake overdracht    
190903b – Afwijzing van kerkenraad op bezwaar van G1/G8 op besluit inzake overdracht    
190903c – Kerkenraad beantwoordt brieven van M1, d.d. 190715 en 190803    
  190909: via advocaat G1 – Gerechtshof week uitstel  
  190912.1b – AP: M1 ontvangt bericht n.a.v. de hoorzitting KR  
  190912.2b – AP: G1 ontvangt bericht n.a.v. de hoorzitting KR  
  190912.3a – Inbreng kerkenraad WP1 tijdens hoorzitting AP  
  190913.1b – AP: uitstel beslissing klacht M1 (na instemming) tot uiterlijk 25 oktober  
  190913.2b – AP: uitstel beslissing klacht G1 (na instemming) tot uiterlijk 25 oktober  
  190917a – Uitspraak Gerechtshof  
  190917b – Persbericht Gerechtshof  
    190920: advocaat G1 stuurt brief aan kerkenraad t.a.v. uitvoering uitspraak
  190921 – Artikel ND: Recht op inzage  
    190926.1b – Reactie M1 op verslag hoorzitting AP
    190926.1c – Bijlage 20 – ND bevestigt wens anonimiteit M1 niet gehonoreerd
    190926.2b – Reactie G1 op verslag hoorzitting AP
    190926.2c – Bijlage 16 bij reactie G1 op hoorzitting KR-AP
    190926.2d – Bijlage 17 bij reactie G1 op hoorzitting KR-AP
190927: Advocaat KR laat weten dat uitvoering van de beschikking nog niet aan de orde is    
  190928 – artikel ND: 5 lessen  
190928b: KR doet tegenvoorstel op verzoek verzoening van G1 en G8 (190901)