September 2016

September 2016


Geen wijkouderling meer

Op 2 september geven G1 en G8 aan (160902) dat ze graag ingaan op het aanbod van de kerkenraad zoals verwoord in zijn brief van 12 mei. In die brief (160512) schrijft de kerkenraad hen te willen informeren over het besluit dat op basis van het advies van VP2 genomen is inzake het conflict. Geheel terecht vragen G1 en G8 dan ook meteen het besluit en advies op bij de kerkenraad. Echter, de uitnodiging van G1 en G8 levert een maand lang alleen maar mailverkeer op waaruit duidelijk wordt dat de kerkenraad dit gesprek niet meer wil aangaan. Wijkouderling KR10 geeft terloops in een mailtje aan dat hij het gesprek niet kan voeren omdat hij niet langer wijkouderling van G1 en G8 kan zijn (160902).

Na een maand zitten G1 en G8 dus zonder wijkouderling en is er voorlopig nog geen zicht op een gesprek. Inmiddels is er ook een nieuwe scriba, KR-S2.2.

Censura morum

KR-P2 en M3 zeggen op het laatste moment een gepland moderamenoverleg af. In dit overleg zou ter voorbereiding op de kerkenraadsvergadering van 3 oktober ook de kwestie aan de orde komen. Dat, gecombineerd met de terugtrekking van KR10 als wijkouderling van G1 en G8, bevreemdt mij. Het bevestigt mijn gevoel opnieuw buitengesloten te worden. Ik schrijf dan ook een mail (160928) aan KR-P2, M3 en KR-S2.2 waarin ik in duidelijke bewoordingen aangeef dat de kerkenraad mijns inziens grote fouten maakt.

In elke ‘move’ die de kerkenraad doet, mis ik de ware wil om dit conflict op te lossen. Telkens slaat men G1/G8 en G5 over. Ik wijs ze op het niet invullen van pastorale zorg aan de gezinnen van G1 en G5. Ook de botte communicatiewijze richting G1 en G8 rond het terugtrekken van KR10 als hun wijkouderling benoem ik. Verder spreek ik mijn onvrede uit over de vreemde gang van zaken rondom de commissie-samenstelling inzake G5. Daar komt bij dat de opstelling van de kerkenraad ervoor zorgt dat een aantal diakenen gebruikmaken van censura morum.

M3 reageert per mail waarin hij aangeeft mijn analyse te delen en het met mij eens te zijn dat ik niet buitengesloten mag worden. In een aparte mail, die hij direct daarna alleen aan mij stuurt, bedankt hij mij voor het heldere signaal dat ik afgeef en dat hij dit signaal zal meenemen in de vergadering van 3 oktober die door hem zal worden voorgezeten. Hoop doet leven…


Acties kerkenraad           Gezamenlijke acties           Acties kerkleden

    160902 – G1 en G8 vragen kerkenraad om geïnformeerd te worden over besluiten 9 mei 2016
160928 – Mail M1 aan M3 en KR-P2