September 2015

September 2015


Excuus kerkenraad ondenkbaar

Een andere belangrijke afspraak is dat de kerkenraad een stukje in het kerkblad plaatst over het gemaakte excuus. Dit stukje voor het kerkblad is vrij snel geschreven, maar steeds opnieuw stuurt KR6 het weer terug aan G1. KR6 zegt G1 dat het aan de ‘eindredacteur van het kerkblad’ is om stukjes wel of niet te plaatsen. De eindredacteur blijkt de preses te zijn, hetgeen een en ander verklaart. Het blijkt dat de preses KR-P1 simpelweg weigert het te plaatsen. Hij vindt het onaanvaardbaar dat er in het kerkblad staat dat de kerkenraad en G1 over en weer excuus hebben gemaakt. Hiermee weigert hij een kerkenraadsbesluit uit te voeren.

De opstelling van KR6 is vervolgens verre van eerlijk. Hij informeert de kerkenraad niet over de werkelijkheid, maar hij communiceert slechts dat ‘de partijen’ niet tot overeenstemming komen. Dit is onjuist, want de partijen zijn enerzijds de kerkenraad die hiervoor gemandateerden heeft benoemd en anderzijds G1 en G8. Gemandateerden en G1 en G8 zijn het al lang eens over de rectificatie. Maar opnieuw is het de preses die in z’n eentje bepaalt dat de rectificatie niet wordt geplaatst. Hij is de niet-genoemde derde partij, die achter de schermen allesbepalend is. KR9, die wél van alle communicatie op de hoogte is, heeft niet ingegrepen. Ondanks dit alles, is de berichtgeving op de kerkenraad over de gevoerde gesprekken met G1 en G8 uiterst positief. Maar het geheugen van een kerkenraad lijkt wel  gatenkaas, maar daarin kan een mailbox uitkomst geven.

Gesprek geweigerd

Een volgende belangrijke afspraak is een gesprek tussen G1/G8 en de preses plaatsvindt, maar ook dat weigert de preses. Deze afspraak staat alleen maar in de versie van het verslag die G1 en G8 hebben ontvangen. In de versie van het verslag die de kerkenraad ontvangt, is al rekening gehouden met een weigering door de preses. En ondertussen bereiden G1 en G8 zich voor op een komend gesprek. Ze doen dat biddend, want ze zien hier heel erg tegenop. Omdat de kerkenraad de genomen besluiten niet uitvoert, verschuift de kern van het conflict. Wat de reden is – onmacht, onwil, onverschilligheid of onwetendheid – steeds opnieuw staat de kerkenraad toe dat KR-P1 blokkerend werkt.

Nieuwe opdracht van KR-S2.1

G1 geeft in deze weken uitvoering aan de gemaakte afspraken. Ze neemt het initiatief om M2L, KR-S2.1 en KR14 te spreken. Die gesprekken verlopen goed. Achteraf betreur ik het, en vind ik het zelfs kwalijk, dat alle drie de ambtsdragers geen echte openheid hebben gegeven. G1 pakt daarnaast op verzoek van de gemandateerden haar taken weer op, tot er weer iets aan de hand is. De preekvoorzienster geeft gehoor aan een nieuwe opdracht van de scriba.

Hij heeft opdracht gegeven om G1 te schrappen uit de lijst van geadresseerden rondom de invulling van de erediensten! Dit gebeurt terwijl hij van alle feiten op de hoogte is! Buitenom de kerkenraad regelt hij dit even. Hij passeert hiermee de gemandateerden, maar ook laat hij na om G1 zelfs maar te informeren. Terwijl gemandateerden dus namens de kerkenraad bezig zijn met het uitvoeren van hun taak, worden ze ernstig gehinderd. Keer op keer ondermijnen de preses en de scriba de intentie van de kerkenraad. Hoe denk je nu als kerkenraad vertrouwen op te bouwen? Waarom doet hij dit terwijl er al een besluit ligt dat de kerkenraad graag ziet dat taken weer worden opgepakt? Bovendien gebeurt dit zo stiekem dat een kerkenraad hier helemaal geen weet van heeft.

Ook het besluit om een rectificatie aan de meest betrokkenen te sturen pakt KR6 niet meer op. De rectificatie (150914) heb ik uiteindelijk zelf geschreven.

Geen uitvoering besluiten

Terwijl G1/G8 en daarnaast G5 wachten op uitvoering van besluiten, speelt zich op kerkenraadsniveau een en ander af. Dit verklaart waarom de kerkenraad steeds verder afdwaalt van het nog willen rechtzetten van wat er fout is gegaan. De kerkenraad is steeds meer aan het navelstaren en ieder raakt steeds meer gericht op het eigenbelang. De druk op de preses is voelbaar nu diverse kerkenraadsleden proberen hem zover te krijgen dat hij in gesprek gaat. Dit moet met G1 en G8 en los daarvan ook met G5. Hij blijft weigeren. Kerkenraadsleden worden zelfs bij de deur door hem afgepoeierd. KR-P1 grijpt in door KR6 onder druk te zetten die dit later aan mij heeft geschreven (zie oktober: 151026). Bovendien geeft KR6 aan dat ik moet begrijpen dat hij zijn taak t.o.v. G1/G8 niet meer wil en kan waarmaken.

Ondanks dat ik begrijp dat het hem zijn ‘vriendschap’ met de preses kan kosten, is dit ronduit een verkeerde keus. Een kerkenraadslid dat respect heeft voor bijbelse normen en waarden, laat zich niet op deze manier onder druk zetten. Iemand die zijn roeping verstaat laat niet op deze manier de mensen die van hem afhankelijk zijn in de steek. Een liefdeloze opstelling, maar deze kenmerkt inmiddels de kerkenraad inzake deze casus. Hij neemt zelfs niet de moeite om G1/G8 te informeren over zijn besluit om zijn handen van deze zaak af te trekken. Wat er verder met KR9 gebeurt, weet ik niet. Hij heeft op geen enkel moment actie ondernomen die gericht was op uitvoering van besluiten. Hij was stil en bleef stil, van het gemandateerde trio bleef dus uiteindelijk alleen ik nog over. De kerkenraad heeft overigens ook nooit meer gevraagd of de taken waren afgerond.

Geen bedankje

Over deze maand valt verder nog te vermelden dat de nieuwe predikant intrede doet. Ook G1 neemt een groot gedeelte van de invulling van de welkomstzondag voor haar rekening. Dat verloopt allemaal goed, het is een mooie zondag. Totdat ik bloemen wil uitreiken aan hen die zich hebben ingespannen om deze dag tot een succes te maken. Zelfs op dit terrein grijpt de preses in en verbiedt hij mij om mensen te bedanken. Hij wil per se niet dat G1 en public bedankt wordt. KR6 staat erbij en kijkt ernaar. Achteraf ongelooflijk dat ook ik me dit op deze wijze heb laten intimideren. Het overdonderde me, maar ik heb er spijt van dat ik niet gewoon gedaan heb wat ik wilde doen.


Acties kerkenraad           Gezamenlijke acties           Acties kerkleden

  150914 – brief aan betrokkenen (musici)