RTG – September 2020

RTG – September 2020


Uitslag persoonlijkheidsonderzoek

Op 1 september volgt de uitslag van het persoonlijkheidsonderzoek van G1. De uitslag brengt veel teweeg. Tranen van stille blijdschap. Hoewel ze inmiddels al wel weet dat ze geen narcist is, is het toch een bevrijding om dit ook zwart op wit bevestigd te zien. Hiermee wordt de druk waaronder ze al jaren heeft moeten functioneren een stuk lichter. Ook andere persoonlijkheidsstoornissen worden uitgesloten.

Bijlagen

Op 5 september stuurt M1 namens G1 aanvullende bijlagen op aan het RTG (200905.1). De bijlagen zijn aanvullend op de hoorzitting van het vooronderzoek. Ook is het een voorbereiding op de komende zitting. Een van de bijlagen toont aan dat de arts voor zijn kerkenraadswerk hetzelfde mailadres gebruikt als het mailadres dat bij zijn publicaties in Medisch Contact vermeld staat, hetgeen de arts zegt gescheiden te houden. Een volgende bijlage is een artikel van een andere arts, zie de volgende alinea. Verder ook de verslagen van de traumabehandeling die G1 momenteel ondergaat en waarin het causale verband tussen oorzaak en gevolgen duidelijk beschreven staat. Tot slot ook een overzicht van waarderingen die de arts (zorgkaart Nederland) betreffen. Deze waarderingen maken duidelijk dat anderen (patiënten) de veroordelende en denigrerende wijze van behandelen van deze arts niet kunnen waarderen en zich verkeerd behandeld voelen.

Artikel in Medisch Contact

Op 7 september hebben G1 en M1 contact met een arts (200907) die op 2 april 2015 een artikel heeft geschreven in het medisch vakblad Medisch Contact. Dit artikel is een week later door de toenmalige preses, KR-P1, aangehaald om te ondersteunen dat G1 zou lijden aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis. KR-P1 heeft dit meerdere malen beschreven aan de kerkenraad in zijn rol als preses, daarbij gebruikmakend van zijn professie en status als arts. Hij is overigens geen psychiater. M1 en G1 hebben de arts van het oorspronkelijke artikel gevraagd naar zijn visie op de uitleg die er door KR-P1 aan gegeven is. De arts toont zich geraakt door de wijze waarop zijn artikel verkeerd gebruikt is. Hij geeft aan er een blog aan te wijden (200910). De blog volgt op 15 september (200915).

Link naar artikel 150402 Medisch Contact
Link naar blog 200915 

Zitting RTG

Op 29 september vindt de zitting plaats. De voorzitter geeft aan dat er wordt afgeweken van de gebruikelijke werkwijze. Opmerkelijk vaak worden aan zowel G1 als aan KR-P1 rechtstreekse vragen gesteld door het college in plaats van aan de woordvoerders. G1 geeft aan dat ze op zoek is naar erkenning voor hetgeen is aangericht. De onjuiste medische informatie die over haar verspreid is heeft veel ellende veroorzaakt. Een deel van die ellende kan verwerkt worden middels de hulp die ze inmiddels ontvangt inzake de traumabehandeling. Een ander deel zal echter blijvend zijn en dat betreft het sociale isolement waar ze in terechtgekomen is. Ze geeft aan dat de arts, door steeds te wijzen op zijn professie, in haar ogen zijn professie heeft aangewend om haar ernstig te schaden.

De arts, KR-P1, geeft op zijn beurt aan dat hij spijt heeft dat hij het woord narcisme heeft gebruikt. Hij had dat beter in een andere vorm kunnen aangeven. Wat G1 verder is overkomen heeft ze volgens hem gewoon aan zichzelf te danken. KR-P1 legt uitvoerig uit dat het niet de bedoeling was dat G1 de informatie over haarzelf onder ogen zou krijgen. Hij is ervan overtuigd dat hetgeen hij over G1 heeft geschreven – pagina’s vol – binnen de beslotenheid van de kerkenraad had moeten blijven. Hij verwijt M1 dat hij die openheid wel heeft gegeven en daarmee volgens KR-P1 het ambtsgeheim heeft geschonden. Ook in de uitspraak van het gerechtshof kan hij zich niet vinden. M1 en G1 geven aan dat KR-P1 onder de dekmantel van het ambtsgeheim (kerkenraadslid) zijn medisch ambt als arts heeft geschonden. In de overtuiging dat het verborgen zou blijven, verspreidde KR-P1 onjuiste medische informatie over G1 om zo kerkelijke besluitvorming over haar door de kerkenraad te beïnvloeden.

Pleitnotities

De leden van het college hebben zich zorgvuldig voorbereid, dat blijkt uit alle vragen die ze stellen. Ze vragen uitvoerig naar wat de taken van een preses zijn, deze vraag wordt nauwkeurig door de advocaat van KR-P1 beantwoord. Ook wil men weten of KR-P1 als arts bekendstaat in de gemeente. Dit wordt door beide partijen volmondig erkend. KR-P1 geeft er ook nog enkele voorbeelden bij. Er wordt gevraagd naar het aantal mensen dat is aangeschreven door KR-P1. Het getal dat hij noemt wordt met 1/3 naar boven bijgesteld door een van de collegeleden. Het is het college ook duidelijk dat de onderliggende documenten al die jaren verborgen zijn gebleven voor G1 en dat daar zelfs een rechtszaak voor nodig was.  

Aan het eind krijgen de beide woordvoerders de gelegenheid om hun pleitnotities voor te lezen. Daarin is het bovenstaande door beide partijen nogmaals verwoord. De woordvoerder van KR-P1 wordt er herhaaldelijk op gewezen dat hij zich moet beperken tot het verweer op de klacht. M1 geeft als woordvoerder van G1 aan waarom deze klacht bij het RTG thuishoort en geeft kort – op basis van documenten – aan wat de gevolgen zijn. Ook geeft hij aan dat een aantal verklaringen – ook op basis van documenten – van KR-P1 niet conform de werkelijkheid zijn.

Voor G1 en M1 geldt dat ze blij zijn dat het erop zit, maar bovenal weten ze zich voor het eerst in vijf jaar gehoord, nu er voor het eerst ook aandacht was voor de inhoud van documenten die al die tijd werden achtergehouden.

De uitspraak wordt half november bekend. Tot die tijd is het de vraag of de klacht ontvankelijk is. Statistisch gezien is die kans kleiner dan 10%. Op 10 november ontvangen we de uitspraak van het RTG. De klacht is niet-ontvankelijk verklaard.


   KR-P1          RTG en derden         G1 en M1

    200905 – 0905.1: G1 verstuurt aanvullende bijlagen aan RTG
    200907: Arts wordt benaderd inzake de wijze waarop KR-P1 zijn artikel in Medisch Contact heeft gebruikt
  200908: RTG meldt dat de zitting op 29 september is  
  200910: Arts meldt dat hij blog zal schrijven – contact met Nederlands Dagblad en met Medisch Contact  
  200915 – Arts stuurt blog door over gebruikmaking van zijn artikel door KR-P1  
200929 – Pleitnotitie arts KR-P1 200929: Zitting RTG 200929 – Pleitnotitie G1