RTG – Maart 2020

RTG – Maart 2020


Klacht Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Al enige weken zijn we bezig met het formuleren van een klacht. De klacht gaat over hetgeen KR-P1 heeft geschreven over G1. Hij heeft zijn rollen als voorzitter van het moderamen en preses van de kerkenraad vermengd met zijn werk en status als arts. De door ons geformuleerde klacht leggen we eerst nog voor aan de tuchtklachtfunctionaris. Deze ambtenaar bestaat nog maar sinds april 2019 en heeft een adviserende rol in het formuleren van klachten voor tuchtcolleges. De reactie is helder en dus zal G1 de klacht aan het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg opsturen. Op 7 maart (200307) wordt het klaagschrift verstuurd. De ontvangst wordt al snel bevestigd (200310) en aansluitend wordt het griffierecht betaald. Het betalen van het griffierecht is een voorwaarde om de klacht in behandeling te laten nemen. Het betekent tevens dat ook de arts nu zeer binnenkort op de hoogte gesteld zal worden. Op 24 maart (200324.1) bevestigt RTG dat de griffierechten zijn betaald. Op dezelfde dag verklaart G1 (200324.2)  dat RTG haar medische gegevens mag opvragen. Op 26 maart machtigt zij M1 om namens haar (200326) op te treden in deze RTG-procedure.

G1 begint haar klacht als volgt:

“De arts is enige jaren de preses van de kerkenraad geweest van de kerkelijke gemeente waarvan ik gemeentelid ben. Hij heeft zijn status als arts meerdere keren ingezet om buiten mij om – onder de noemer van kerkelijk ambtsgeheim – over mij te schrijven en de besluitvorming van de kerkenraad over mij rechtstreeks te beïnvloeden.

De feiten die aanleiding zijn voor mijn klacht
Een uitgebreid feitelijk verslag vindt u in de toelichting op de feiten (bijlage 200302). In die bijlage is ook beschreven wat er in de aanloop naar de onderstaande feitelijkheden is gepasseerd. In onderstaande gedeelte beperk ik me tot de meest schrijnende/relevante feiten. Door tussenkomst van een ambtsdrager – hij raakte in gewetensnood – uit de kerkelijke gemeente waar deze kwestie zich afspeelt, heb ik alle deze kwestie betreffende documenten ontvangen. Als hij mij niet had bijgestaan, had ik nog steeds met lege handen gestaan. De huidige kerkenraad beschermt nog steeds deze arts, die als voormalig voorzitter aanzien geniet. Hieronder vindt u enkele citaten uit de rapportages van de arts. […]”


   KR-P1             RTG            G1 en M1

    200307 – G1 stuurt klacht aan RTG
  200310: RTG bevestigt ontvangst  
  200324: RTG bevestigt betaling griffierechten 200324: G1 tekent verklaring om medische gegevens op te mogen vragen door RTG
  200326: RTG bevestigt ontvangst machtiging en verklaring 200326: G1 machtigt M1 om namens haar op te treden bij RTG