RTG – Februari 2020

RTG – Februari 2020


Het publiceren van al hetgeen tot het behandelen van de klacht behoort, die is voorgelegd aan het tuchtcollege, is pas vanaf 8 oktober gedaan. G1 en M1 hebben daarmee gewacht omdat ze de overtuiging hebben dat een procesgang als deze niet vooraf beïnvloed kan of mag worden. Helaas blijkt later dat KR-P1 nog tijdens de procesgang opnieuw geruchten heeft verspreid over G1 om haar nogmaals te beschadigen.

Datalek onjuiste medische gegevens  

Op 4 februari wordt bevestigd dat er sprake is van een datalek inzake de uitvoering van het arrest van het gerechtshof, d.d. 17 september 2019. Een datalek waardoor er documenten rondzwerven waarin  grove leugens over G1 staan en waarin meerdere malen de conclusie wordt getrokken dat zij zou lijden aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Deze ballast drukt zwaar op G1, te meer daar inmiddels duidelijk is geworden dat ze een trauma heeft opgelopen als gevolg van deze valse beweringen. De medische gegevens zijn door KR-P1 op schrift gesteld, in de periode dat hij als preses geen gehoor gaf aan de besluiten van de kerkenraad jegens G1. KR-P1 is in het dagelijks leven arts en hij heeft volgens M1 en G1 meerdere keren zijn professie en status als arts aangewend om medische uitspraken over G1 te doen waarmee hij de kerkelijke besluitvorming over G1 heeft beïnvloed.

G1 vraagt hulp bij verwerking

G1 neemt verantwoordelijkheid voor haar situatie door via haar huisarts hulp te vragen bij het verwerken van verlies aan contacten, bij het weer willen opbouwen van vertrouwen hebben in anderen en bij het willen kwijtraken van de schaamte die ze ten onrechte heeft.

Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg

Al in 2019 was er om advies gevraagd aan de tuchtklachtfunctionaris van het ministerie VWS over het indienen van een klaagschrift bij het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Vanwege het datalek wordt het nu nog urgenter om, wanneer het nodig zou blijken, een weerwoord te hebben tegen de medische uitingen die over G1 rondgaan. Nu ook de kerkenraad blijft weigeren om over de brieven van KR-P1 te willen praten, zijn er geen kerkelijke wegen om deze (medisch-kerkelijke) smaad en laster aan te kaarten. Vanaf februari beginnen G1 en M1 dan ook met het opstellen van een klaagschrift. Toch blijven G1 en M1 ook zoeken naar andere oplossingen.

Uitnodiging tot gesprek afgeslagen

Op 7 februari besluiten G1 en M1 nogmaals preses KR-P4 uit te nodigen voor een gesprek. Hij gaat hier echter wederom niet op in. Deze afwijzing zorgt ervoor dat we definitief de keus maken om het handelen van de eerdere preses, KR-P1, voor te leggen aan het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Uiteraard beslaat dat slechts die gedeeltes van zijn handelen die betrekking hebben op zijn vermenging als arts en preses.

Tuchtklachtfunctionaris

Op 25 februari legt G1 (200225.1) de klacht in conceptvorm voor aan de tuchtklachtfunctionaris. Dit is iemand die in dienst van het ministerie VWS particulieren kan helpen met het opstellen van een klaagschrift alvorens dit in te dienen. Nog dezelfde dag komen er al antwoorden (200225.2a) op de vragen uit de mail. Ook doet de tuchtklachtfunctionaris een toezegging het klaagschrift door te nemen en deze te voorzien van een reactie.

Op 27 februari (200227.2) volgt de reactie. Deze is positief. Het hoeft nu niet veel tijd meer te kosten om het klaagschrift te voltooien. G1 bedankt de tuchtklachtfunctionaris (200227.3), waarna nog een korte mailwisseling volgt.


   Kerkenraad          RTG            G1 en M1

   

200207a: G1 en M1 nodigen preses uit voor gesprek alvorens keuzes te maken

200207b Vragen aan preses

200210: preses slaat uitnodiging gesprek af    
  200225.2: TKF beantwoordt vragen uit de mail van G1 200225.1: G1 legt concepttekst klaagschrift RTG voor aan TKF
  200227.2: TKF reageert op concepttekst klaagschrift 200227.3: G1 bedankt TKF