Oktober 2020

Oktober 2020


Rustige maand

Oktober is voor G1 en M1 op het oog een rustige maand. Qua ontwikkelingen is er niet veel te melden, maar voor wat betreft overleg en uitwerkingen is het een maand waarin veel werk verzet wordt. Dat betreft om te beginnen de klacht die is ingediend bij RTG over arts/preses KR-P1. Op 7 oktober wordt de klacht en het vervolg op de website geplaatst.

Online overleg

Oktober is ook de maand van de online overleggen. Met meerdere deskundigen en met enkele politici voeren M1 en G1 gesprekken en zo verzamelen ze de nodige informatie. Het blijkt mogelijk te zijn om via een omweg tóch iets te kunnen verbeteren aan de bescherming van kerkleden, ondanks het kerkrecht dat te weinig bescherming biedt. Alleen de hoeveelheid werk en dus tijd is een enorme hobbel waarover goed nagedacht moet worden. Is het op te brengen om er zoveel tijd in te steken? Persoonlijke doelen zijn er inmiddels niet meer, dus het gaat nu alleen om het voorkomen van gevallen van machtsmisbruik als in WP1. Vooralsnog kiezen M1 en G1 ervoor om rustig door te gaan, de kerk is het waard.

Deputaten kerkrecht CGK

Op 22 oktober reageren deputaten kerkrecht van de CGK (201022a en 201022b). De reactie is formeel:

 […] Omdat uw mail geen concrete vraag bevatte, besloten deputaten de mail voor kennisgeving aan te nemen. Verder zijn zij van mening dat de zaak die u aan de orde stelt thuishoort op de tafel van de commissie die bezig is met de nieuwe kerkorde van de gefuseerde kerken: GKv en NGK.[…]

G1 en M1 reageren daar nog kort op (201023.1). Ze erkennen dat de CGK jegens hen geen verplichtingen heeft en ze geven aan zich voor de rechtsbescherming van kerkleden in te blijven zetten.

Kerkenraad WP1 – tuchtmaatregel = ‘ordemaatregel’

Op dezelfde datum stuurt de kerkenraad van WP1 een reactie aan M1 (201023.2). M1 heeft de kerkenraad diverse scenario’s voorgelegd en de kerkenraad gevraagd daaruit een keuze te maken. Daarop wordt (nog) niet gereageerd. Daarnaast heeft M1 om uitleg gevraagd inzake de tuchtmaatregel die hem is opgelegd. De kerkenraad heeft achteraf ingestemd met het besluit dat genomen is door KR-S2.3. Het zou bovendien niet gaan om een tuchtmaatregel, maar om een ordemaatregel. Die vallen niet onder het kerkrecht. Misschien loopt de kerkenraad op eieren om te voorkomen dat er een heus besluit zou zijn dat wél kerkrechtelijke gevolgen zou kunnen hebben:

Wij wilden voorkomen dat met uw optreden ongewenste onrust zou ontstaan in deze dienst.’

Regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg

De maand oktober is een maand van geduldig wachten. M1 en G1 hebben enige hoop dat de klacht serieus wordt genomen. Half november zal de uitspraak volgen.

Alle gebeurtenissen omtrent het RTG zijn ook middels de volgende link overzichtelijk weergegeven: Betrokken instanties – RTG.


Acties kerkenraad    |   Acties derden    |  Acties betrokkenen

  201022a – Mail van Deputaten Kerkrecht CGK  
  201022b – Brief van Deputaten Kerkrecht CGK  
    201023 – Brief aan Deputaten Kerkrecht CGK
201023a – Mail met brief kerkrenraad – reactie op brief M1 200912    
201023b – Brief kerkenraad aan M1    
    201025.1: M1 en G1 sturen brief aan KR-S2.3
    201025.2: M1 en G1 sturen brief aan KR-P4