Oktober 2019

Oktober 2019


(Bijgewerkt op 25 november 2019)

Nieuwe casussen via de website

Via de website melden zich diverse nieuwe casussen aan. Meerdere broeders en zusters geven ons aan dat we desgewenst ook hun casus mogen vermelden. Vooralsnog kiezen we daar niet voor. Wel gaan we op bezoek bij diverse adressen en ondervinden we hoe mensen gebukt gaan onder de oordelen van anderen. Ongeacht of de oordelen aanvankelijk terecht of onterecht waren, is er sprake van leed dat intens is. Leed dat door het voortduren niet geheeld wordt, maar erger en nog sterker ontwrichtend is. Het geeft ons de moed om ons blijvend in te zetten voor een veilige kerk.

De gemeente

Vanuit de gemeente van WP1 ontvangen we heel voorzichtig wat reacties. Maar voor ons blijft de kerkgang uitermate moeilijk. We voelen ons vooral genegeerd. Uit het zicht van de kerkenraad spreekt men ons echter wel aan. Een enkeling neemt zelfs de moeite om bij ons op bezoek te komen en daar zijn we heel erg blij mee. We hebben de contacten heel erg gemist. Ook zijn er voormalige vrienden die aangeven het allemaal zo moeilijk te vinden. Ze vertellen ons om die reden geen kennis te willen nemen van de website. Een paar mensen denken ook dat de website gevuld is met notulen (waarschijnlijk dankzij de media). Voor hen is dát dan een reden om geen kennis te willen nemen van feitelijk materiaal. Hoe vaker dit gebeurt, hoe meer waardering we hebben voor hen die wél de moed hebben om niet voor de eigen veiligheid te kiezen.

Tijdens een avondmaalsdienst worden we ineens uitdrukkelijk genodigd, dat is vreemd, want we zijn daarvan moreel uitgesloten. Het nodigen ervaren wij als onheus en ongemeend. Tegelijk beseffen we ook dat de nodigende ouderling misschien helemaal niets weet van onze uitsluiting. Het kan allemaal.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens laat ons op 7 oktober weten dat onze reacties op de hoorzitting zijn ontvangen. Men vraagt ons of stukken kunnen worden doorgestuurd aan de kerkenraad. Dit kan uiteraard. G1 moet helaas haar klacht weer aanvullen in haar reactie (191007.2b). De kerkenraad opnieuw in het kerkblad (191006) over de rechtszaak heeft gecommuniceerd zonder hierover overleg en/of afstemming te hebben.

De kerkenraad

Pas half oktober lukt het ons om de site weer bij te werken en om alle gewone zaken weer op te pakken. G1 en G8 willen de kerkenraad ook nog laten weten wat ze van het tegenvoorstel vinden, maar het is wel van belang om eerst te weten of het nu een echt voorstel of een besluit of zomaar een mailtje betreft. Het is heel vervelend dat het nodig is om toch eerst deze vragen weer te moeten stellen (191011). De ervaring van de afgelopen jaren maakt dit echter noodzakelijk. Helaas moet de vraag op 30 oktober (191130) nógmaals gesteld worden.

Half oktober ontvangt M1 bezoek van de kerkenraad. De ouderlingen zeggen toe dat hij een verslag ontvangt alvorens men verslag uitbrengt bij de kerkenraad. Verder wordt afgesproken dat er over de inhoud van het gesprek niets op de website komt. We hebben er begrip voor dat dit gewenst wordt. Op 30 oktober volgt het toegezegde verslag van het bezoek dat M1 vanuit de kerkenraad heeft ontvangen. Het verslag is bijgevoegd bij de mail (191030) waarin ook nog wat vragen worden gesteld. Er is veel uit het gesprek weggelaten wat toch echt cruciaal is. M1 voegt dit toe aan het verslag en stuurt het op aan de preses, de scriba en aan zijn wijkouderling. Er is hem toegezegd dat het verslag pas na afstemming op de kerkenraad besproken zal worden.

Artikel CIP

Op 18 oktober wordt een artikel van M1 op www.cip.nl geplaatst. Hierin wordt stilgestaan bij de eenzijdige aandacht van kerkrechtdeskundigen voor kerkenraadsnotulen. In de onderhavige kwestie speelt dit probleem niet. Verder wordt de eenzijdige aandacht voor de kerkenraden gehekeld. M1 vraagt aandacht voor kerkleden die rechteloos gemaakt kunnen worden binnen het huidige systeem van de GKv. Er volgen reacties waaruit blijkt dat lezers de verheldering op de diverse punten waarderen.

Het nemen van verantwoordelijkheid

We weten inmiddels dat onze kerkenraad geen verantwoordelijkheid wil nemen voor alle stukken over G1 die door hem en onder zijn verantwoordelijkheid zijn geschreven. We weten ook dat de visitatoren, ondanks hun scherpe zicht, terugdeinsden voor het nemen van verantwoordelijkheid. We weten ook dat de behandelcommissie van de ICG geen enkele moeite wilde doen om zich te verdiepen in stukken. Het is bekend dat de adviseur zichzelf in staat achtte om zonder hoor en wederhoor een vernietigend advies te schrijven. Hij heeft geweigerd daar verantwoordelijkheid voor te nemen, terwijl de gevolgen van hetgeen hij heeft gedaan enorm zijn. Hoe zou het zijn met de ‘werkgever’ van deze adviseur? Zou die kerkenraad wél verantwoordelijkheid willen nemen voor het gedrag van deze adviseur/ambtsdrager? Die vraag houdt ons steeds meer bezig. Op 18 oktober (191018) legt M1 die vraag voor aan de desbetreffende kerkenraad.

Uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens

De uitspraak van de AP komt op 30 oktober. De uitspraak volgt op de klachten die we op 26 november 2018 daar hebben neergelegd ter beoordeling. De klachten betreffen de wijze waarop de kerkenraad over ons heeft gecommuniceerd aan de gemeente. De brief van 22 november 2018 vormde voor ons de spreekwoordelijke druppel. Onze klachten worden ongegrond verklaard door de AP. Deze uitslag hadden we niet verwacht.

Een overzicht van het gehele procedureverloop bij de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier.

Huis voor klokkenluiders

Op 21 oktober hebben we een uitvoerig gesprek met het Huis voor Klokkenluiders. Men heeft besloten om de misstand binnen de GKv niet te gaan onderzoeken. Wél doet men een aanbeveling aan de GKv om dit soort kwesties te kunnen melden. Verder vindt men dat de manier waarop de kerkenraad handelt zeker fout is, maar als dat gebruikelijk is binnen een kerk dan is dat maar zo. De hele argumentatie wordt ook nog op schrift gesteld. We vinden het erg jammer, maar het was wel onze verwachting. De scheiding van kerk en staat werkt ook hierin door en daardoor blijft vooralsnog machtsmisbruik mogelijk.

Uitvoering van de uitspraak van het Gerechtshof

Tot aan het eind van deze maand is er geen begin van uitvoering van de uitspraak waargenomen. Het advies van het gerechtshof om de stukken voor te leggen aan een onafhankelijke instantie is voor de kerkenraad niet bespreekbaar. We wachten dus af. Het feit dat er niet wordt gecommuniceerd is niet hoopgevend.

 


Acties kerkenraad             Acties CIP / AP            Acties kerkleden
191006 – De kerkenraad plaatst zonder afstemming bericht in het kerkblad over de rechtszaak    
 

191007.2a: AP vraagt instemming doorsturen stukken aan KR (zie 191007.2b)

 
    191007.2b – G1 geeft aan dat doorsturen stukken AP naar KR geen probleem is. Vult klacht aan.
    191011 – G1 stelt aanvullende vragen aan KR
191015: Twee ouderlingen komen op bezoek bij M1    
  191018 – CIP plaatst artikel van M1 over de mogelijkheid van machtsmisbruik binnen de huidige kerkelijke structuur  
   

191018a – M1 vraagt kerkenraad van adviseur om verantwoordelijkheid te nemen

191018b – Brief M1 aan kerkenraad adviseur

  191030.1a – Beslissing AP op bezwaar M1  
  191030.2a – Beslissing AP op bezwaar G1  
191030 – Mail met vragen en verslag van bezoek aan M1   191030 – herhaling vraag G1 of tegenvoorstel KR een besluit betreft