Oktober 2016

Oktober 2016


Wat vindt de kerkenraad?

Op 1 oktober schrijven G8/G1 een brief aan de kerkenraad met het verzoek om de kerkorde te handhaven (161001). Ze menen dat ze op basis van de kerkorde de besluiten die over hen genomen zijn ter inzage moeten ontvangen. KR24 reageert dat hij blij is met deze brief. Voorts geeft hij aan dat op maandag 3 oktober er een kerkenraadsvergadering volgt.
Echter, op de avond van 3 oktober belt KR-S2.2 G1/G8 op. Hij geeft namens de kerkenraad aan dat ‘alles wat op de kerkenraad komt’ vertrouwelijk is. Volgens mij ziet men even over het hoofd dat besluiten niet ‘komen’, maar behoren ‘uit te gaan’. Hij gaat voorbij aan wat de kerkorde op dit punt regelt en dat het nota bene over G1 en G8 gaat. Het is kennelijk aan de kerkenraad zelf om te bepalen of men wel of niet iets met een kerkorde wil doen.

Vreemd genoeg ontvangen G1/G8 de volgende avond wéér een telefoontje vanuit de kerkenraad. KR13 vertelt dat de kerkenraad excuus wil maken en hij wil dit graag overbrengen tijdens een gesprek. Dat gesprek volgt enige dagen later. KR13 neemt ook KR14 mee naar dit gesprek, ook hij is een nieuw kerkenraadslid. Ze vertellen hoe de informatievoorziening aan de adviseur is verlopen en daar zelf ook niet gelukkig mee te zijn. Ze vragen aan G1 en G8 om hun verhaal te doen. G1 en G8 geven aan dat het voor hen heel belangrijk is dat het excuus ook inhoud en opvolging krijgt.

(Geen) Inhoud excuus

Op 18 oktober legt KR13 zijn verslag (161018) van het gesprek voor aan G1 en G8 en zij laten het mij ook lezen. In eerste instantie zijn zij blij met dit verslag, totdat ik ze er op wijs dat hierin wordt gesteld dat er inmiddels excuus is gemaakt. Het gesprek was dus kennelijk het excuus. De kerkenraad wil nu zo snel mogelijk overstappen naar het houden van een verootmoedigingsdienst. Het blijft volstrekt onduidelijk waarvoor er dan excuus is gemaakt. In het verslag richt KR13 alle pijlen gericht op KR-P1. Daar zijn G1 en G8 het niet mee eens, want de opstelling en verantwoordelijkheid van de kerkenraad als geheel vinden ze veel belangrijker.

De kerkenraad maakt in een volgend gesprek duidelijk wat het besluit om excuus te maken nog meer inhoudt. En dat is een mooi lijstje:

 • er mogen geen koppen rollen;
 • er wordt (derhalve) niets uitgezocht;
 • waar geruzie is, hebben altijd twee partijen schuld;
 • G1 en G8 moeten hun vertrouwen uitspreken;
 • als G1 en G8 nog moeiten ervaren, moeten ze dat bij het kruis van Christus leggen (en daar dus niet de kerkenraad op aanspreken);
 • het advies van VP2 moeten ze sowieso maar vergeten;
 • het besluit op basis van het advies blijft bestaan, G1 en G8 moeten naar beide niet meer naar vragen (want dan komt de kerkenraad in de problemen?);

Geen instemming

Dit ‘excuus’ heeft vanwege deze inhoud geen enkele waarde voor mensen die al jaren naar de zijlijn worden gedrukt en niet serieus genomen zijn. Het meest wezenlijke element ontbreekt: de erkenning voor de moeiten en het verdriet van G1 en G8. Als de kerkenraad aangeeft excuus te maken, lijkt dat op het nemen van verantwoordelijkheid. Maar dit excuus laat juist het tegenovergestelde zien. Er worden nota bene voorwaarden gesteld aan G1 en G8 bij dit excuus. De kerkenraad dicht zichzelf nog steeds geen rol toe in dit hele gebeuren.

Dan kan je er ook geen excuus voor maken toch? Zelfs nu er wordt toegegeven dat alles rondom de adviseur ‘niet goed’ was, blijft het daarop gebaseerde besluit wel intact. Waarvoor en voor wie(!) maakt de kerkenraad dan eigenlijk wél excuus? Of is dit excuus niet meer dan een middel om niet meer terug te hoeven komen op het verleden? In dat geval is het excuus de sleutel waarmee de deksel van de doofpot op slot wordt gedraaid.

Ik wijs u in dit verband graag op het blog Wanhoop niet, de waarheid bestaat van Nico Catsburg, directeur van Room2C (klankbord voor predikanten en zendelingen). Klik hier om te openen.

Reactie G1


G1 geeft dan ook terecht aan dat er nu aan hen eisen worden gesteld en dat er nog steeds geen voornemen is van de kerkenraad om betrouwbaar te willen zijn. Dat lijkt haar een belangrijker punt. Belangrijker dan het eisen van vertrouwen op het moment dat duidelijk is dat het vertrouwen verspeeld is. Vanaf dit moment wordt de ballast opnieuw bij G1 neergelegd. G1 en G8 ontvangen van KR13 geen enkele reactie meer op hun input (161020) op het verslag.

Het staat vast dat dit het eerste verslag is waarbij G1 en G8 níet hun instemming hebben gegeven. Later, in mei 2018, stelt KR13 namens de gehele kerkenraad dat ‘er doorgaans geen overeenstemming met G1 en G8 werd bereikt’. Degene die dat ten aanzien van dit verslag heeft belemmerd is echter hijzelf. Op 3 mei 2017 blijkt in een gesprek tussen de predikant en G1 en G8 dat dit verslag door KR13 toch aan de kerkenraad is voorgelegd. De wil van KR13 blijkt wet; hij wil naar een snelle oplossing en die op zijn conto schrijven.

KR15 bevestigt ‘inhoud’ excuus

In deze weken krijgen G1 en G8 ouderling KR15 op bezoek. Hij komt samen met zijn vrouw. Ook hij geeft aan dat de kerkenraad besloten heeft om geen ‘oude koeien’ uit de sloot te halen. Het bovenstaande lijstje van de inhoud van het excuus bevestigt hij. Op de vraag waarvoor dan excuses wordt gemaakt, komt hij niet verder dan het verwijt dat het de kerkenraad allemaal zoveel tijd kost. Ook zijn vrouw geeft aan dat je bij een excuus wel moet aangeven waarvoor je excuus maakt, zeker als het allemaal zo lang heeft geduurd. Hij belooft zich binnen de kerkenraad in te zetten voor een stukje inhoud aan het excuus. Daarvan is echter niets zichtbaar geworden, integendeel.

Een veilige kerk

Misschien bekruipt u nu het gevoel of het echt zo erg kan zijn. Dat heb ik me ook vaak afgevraagd. De twijfel aan wie je bent en wie je wilt zijn is sterk. Het verhaal is zo ongeloofwaardig dat je op z’n gunstigst nog meewarig wordt aangekeken. Het is voor mij echter steeds duidelijker dat de kerkenraad ervan uitgaat dat er grote belangen op het spel staan. Voor mij, en ook voor de betrokken gemeenteleden geldt alleen maar dat we een veilige kerk willen waarin mensen niet onnodig worden beschadigd. Een kerk waar ’zelfs’ ambtsdragers zich kwetsbaar durven op te stellen. Dat is moeilijker dan met snelle onzorgvuldige ‘oplossingen’ te komen die geen enkel recht doen aan het leed dat dit alles veroorzaakt. Beste kerkenraad, damage-control is echt heel wat anders dan geestelijk leiding geven!        

Het kruis van Christus

KR-S2.1 en KR6 zijn inmiddels afgetreden als ambtsdrager. G1 en G8 weten van KR13 en KR14 op welke wijze de informatievoorziening aan de adviseur sturend was. Ze hopen dat het nu, na hun aftreden, mogelijk is om alsnog met deze broeders een open gesprek te hebben (161022). De voormalig scriba, KR-S2.1, die in maart nog aangaf dat het van belang is om in gesprek te blijven, wijst dit gesprek af. Mijns inziens een foute keus, want hij weet als geen ander wat hij allemaal achtergehouden heeft voor de kerkenraad.

En ja, ook KR6 wijst het gesprek af. Hij wijst net als KR13 op het kruis van Christus, daar moeten G1 en G8 hun moeiten maar neerleggen. Opnieuw wordt duidelijk hoe ‘het kruis van Christus’ als mooie term wordt misbruikt. Domweg de slachtoffers even opdragen om maar naar het kruis van Christus te gaan, zodat je zelf geen enkele verantwoording hoeft te nemen voor het ruïneren van iemands eer en goede naam? Werkt het zo in de GKV? Ik begrijp echt niet hoe we zo nog Avondmaal kunnen vieren. Spelen we nou met z’n allen kerk of zijn we het ook echt?

Verzaken taak ambtsdrager

Ik loop hoe langer hoe meer vast in het nog langer ambtsdrager kunnen zijn. Nadat ik eerst het moderamen op de hoogte heb gebracht, informeer ik de diakenen over mijn besluit mijn taken als ambtsdrager tijdelijk neer te leggen (161029). Voor mij is het tijd voor bezinning. Ik geef aan dat de verwachte doorbraak in de kwestie inmiddels uitloopt op een grote deceptie. Het excuus dat de kerkenraad zegt te willen maken heeft veel weg van ‘zand erover’. Men brengt niet de eerlijkheid op om terug te kijken en goed vorm en inhoud te geven aan een excuus. Ik kan het niet langer opbrengen om met mensen aan tafel te zitten die anderen en mij beschadigen. In mijn ogen verzaken ze hiermee hun taak en roeping als ambtsdrager in ernstige mate. Een dienstbaar ambt, geen heersend ambt.


Acties kerkenraad         Gezamenlijke acties      Acties kerkleden

    161001 – G1 en G8 schrijven brief aan kerkenraad over handhaven kerkorde
161003: Scriba KR-S2.2 geeft aan dat inzage nooit voorkomt    
  161007: KR13 en KR14 brengen bezoek aan G1 en G8  
  161018 – KR13 legt verslag voor aan G1 en G8  
    161020 – G1 geeft aan zich op een aantal punten niet te kunnen vinden in het verslag
    161022 – G1 en G8 doen laatste verzoek aan KR6 en KR-S2.1
161029 – M1 legt taken neer