Oktober 2015

Oktober 2015


Afleiden van uitvoering besluiten

De preses verstaat de kunst om spanningen te laten oplopen. De preses doet op de kerkenraad verslag van een commissievergadering waar ook ik en G1 bij aanwezig waren. Hij is zelf niet bij die commissievergadering geweest. Opnieuw ziet hij aanleiding om G1 in diskrediet te brengen. Ook ik krijg kritiek, want ik had G1 in mijn hoedanigheid als moderamenlid tot de orde moeten roepen. Maar er viel eenvoudigweg niemand tot de orde te roepen. Ook anderen die bij die vergadering aanwezig waren getuigen hiervan, maar opnieuw krijgt de presesversie alle aandacht. Zijn versie van een verhaal waarvan hij geen deel uitmaakt.

Niemand van de kerkenraad bedenkt dat hier minimaal hoor en wederhoor had moeten worden toegepast.  Het is bedroevend dat het hem opnieuw lukt om de aandacht te verschuiven en de beeldvorming te beïnvloeden. De nare sfeer die er nu op alle vergaderavonden is, wordt onbewust gekoppeld aan G1. Ik hoop overigens dat u hetgeen ik beschrijf niet als een kans ziet om ook toe te passen. In WP1 is niemand blij met de opstelling van KR-P1, toch gedoogt men, ambtsdragers laten zich erin meeslepen.

KR-P1 bepaalt de koers

De discussies gaan inmiddels niet meer over het rectificeren van eerdere berichten in het kerkblad. De kerkenraad plaatst zelfs een stukje in het kerkblad over de commissievergadering. Tenminste, dat wil zeggen: de preses plaatst dit in het kerkblad namens de kerkenraad. De kerkenraad weet van niets, maar laat het weer gebeuren. Opnieuw overschrijdt de kerkenraad grenzen door G1, nu voor de hele gemeente, negatief af te schilderen. Hij noemt weliswaar haar naam niet in dit stukje, maar het is binnen WP1 makkelijk tot de persoon te herleiden.

Hiermee plaatsen KR-P1 en de kerkenraad G1 in een frame ten overstaan van de gemeente. Het is hierbij ook het vermelden waard dat G9 zich in deze periode stevig heeft geroerd in de gemeente. Op meerdere momenten en in meerdere mails (deels in mijn bezit) is sprake van ongefundeerde kwaadsprekerij.

En al die tijd is er voor G1 geen mogelijkheid om ergens aan te kloppen, ook niet voor mij overigens. Tot op heden is er binnen de GKv geen meldpunt om dit soort vormen van machtsmisbruik te kunnen bespreken. Voor mij is het geen vraag wat er op dit punt nodig is binnen de GKv. Ook een nieuwe kerkorde heeft alleen maar nut als het als doel de rechtsbescherming van haar leden heeft. Een meldpunt is dan een eerste vereiste. Nog liever zie ik dat juist het melden van machtsmisbruik búiten de GKv mogelijk is. Ik geef toe dat ik er wat lang over gedaan heb, maar het is mij inmiddels duidelijk dat naar alle waarschijnlijkheid KR-P1 alles op zijn manier onder controle wil houden.

Vertrouwen geschaad

Aan mij, KR6 en KR9, de gemandateerden, vraagt G1 (151003) waarom de uitvoering van de besluiten nog niet is begonnen. Het vertrouwen van G1 en van G8 wordt hiermee ernstig geschaad. Ondanks dat KR6 belooft (151015) hierop terug te komen, doet hij dit niet. Dezelfde dag trekt G1 zich terug (151014) uit extra regelzaken rondom een feestelijke eredienst. Het wantrouwen waarmee ze bejegend wordt, werkt dit in de hand. De gewone taken blijft ze uitvoeren. Ze meldt dit aan M3 die op dat moment verantwoordelijk is vanuit de kerkenraad. Hij reageert (151016) hier op. Vreemd genoeg stelt de kerkenraad enkele jaren later dat deze mails van G1 onder persoonlijke communicatie vallen. Om die reden zijn ze niet bij de kerkenraad bekend. Dat is onjuist, want ze heeft precies de namens de kerkenraad verantwoordelijken aangeschreven. Toch hebben ook enkelingen in de kerkenraad in de gaten dat het allemaal niet eerlijk verloopt.

Verdwenen brieven

Op 27 oktober sturen G1 en G8 een brief, een noodkreet (151027), aan de kerkenraad. Ze vragen hierin om een snelle uitvoering van de eerder genomen besluiten. De scriba laat op 6 november (151106) weten dat de kerkenraad er binnenkort inhoudelijk op ingaat. De brief is echter nooit aan de kerkenraad voorgelegd, de beantwoording van de brief is tot op vandaag uitgebleven. De noodkreet is genegeerd, de schade wordt groter en groter.

Het is dus mogelijk dat een gemeentelid als reactie krijgt dat een brief wordt behandeld, maar dat deze intussen wordt achtergehouden voor de kerkenraad die hier een antwoord op zou moeten geven. Toch blijkt dit document enkele jaren later wél bekend te zijn bij de kerkenraad. Dat lijkt mooi nieuws! Het is dan toegankelijk voor slechts twee leden van de kerkenraad. Dat is jammer, want dat is uiteraard niet de bedoeling als je een brief schrijft aan (de hele!) de kerkenraad.  


Acties kerkenraad           Gezamenlijke acties           Acties kerkleden

    151003 – G1 schrijft brief aan KR6, KR9 en M1
    151014: G1 schrijft nogmaals KR6, KR9 en M1 aan.
    151014 – G1 trekt zich terug uit extra taken rondom liturgie
151015 – KR6 belooft erop terug te komen.    
151016 – M3 reageert op terugtrekken G1    
151026 – KR6 mailt M1 dat hij zijn taken niet meer voortzet vanwege gespannen verhouding KR-P1 (en G9)    
    151027 – Noodkreet G1 en G8 aan kerkenraad