November 2019

November 2019


Reacties op de website

M1 krijgt veel positieve reacties op de website. G1 ook, maar haar wordt vanuit de gemeente wel kwalijk genomen dat er nu ‘kerkenraadsnotulen’ op internet staan. Dit wordt gesteld zonder dat er kennis is genomen van de website. Het is kennelijk makkelijker dat men zich beperkt tot het napraten van de kerkenraad. Dit ‘argument’ wordt ook ingezet om geen kennis te nemen van de website. Toch zijn er ook broeders en zusters die dit wel doen. Zij laten ons weten dat ze een excuus van de kerkenraad nu wel heel passend zouden vinden. Heel verrassend ontvangen we van enkele recent vertrokken leden lieve en bemoedigende reacties. Ons wordt sterkte gewenst en we weten ons ook door hun gebeden gedragen.

Nieuwe casussen

Inmiddels bezoeken we ook enkele broeders en zusters in Nederland die zich via de website hebben gemeld met een casus. We zien in dat ‘ons’ probleem ook echt veel breder speelt in de GKv. Er zijn overeenkomsten, maar uiteraard ook weer heel veel verschillen. Het maakt ons geregeld stil als we bedenken hoe lang sommige mensen al in gesprek proberen te komen met de kerkenraad.

De kerkenraad en de website

Op 4 november stuurt M1 aan de kerkenraad (191104) zijn antwoorden op de vragen en zijn aanvullingen op het verslag. Pas weken later reageert de scriba met een korzelige mail (191126) waarin hij aangeeft het voorstel van M1 over de kleurtjes in het verslag over te nemen. De scriba communiceert tegen de afspraken in steeds alleen. In zijn reactie kopieert M1 dan ook zijn wijkouderling (191126) weer in. M1 vindt het best om het verslag zo te laten, het maakt alleen maar duidelijk waarin de scriba en hij van standpunt verschillen. De website blijft sowieso gewoon in de lucht vanwege de noodzaak zoals beschreven.

Verzoek van 1 september van G1 en G8

Het verzoek van G1 en G8 leek in eerste instantie beantwoord te worden. In die zin dat de kerkenraad in een mailtje heeft aangegeven in gesprek te willen. Echter, daar blijft het bij. Er wordt niet ingegaan op de randvoorwaarden voor veiligheid die G1 en G8 vragen. Er wordt niet ingegaan op de aanwezigheid van M1 bij de gesprekken. Er wordt geen enkele opening gegeven om op transparante wijze de gesprekken te voeren. Wat het meest verdriet doet, is dat er geen enkele blijk van liefde valt te bespeuren. Terwijl dat toch is waar je naar op zoek bent in de kerk van Christus. De kerkenraad legt het verzoek terzijde en doet een tegenvoorstel.

Bovendien is de vraag van G1 (zie 191011 en 191030) of het een besluit van de kerkenraad betreft heel eenvoudig onbeantwoord gebleven. Op 11 november reageert de scriba (191111), maar nog steeds geeft hij geen antwoord op de vraag of het een besluit van de kerkenraad betreft. We balen hier stevig van, want de scriba is geen domme man. Hij ontwijkt de vraag hiermee. De vraag wordt dus nogmaals (191111) gesteld. We zijn het woordenspel met de scriba inmiddels helemaal zat. In onze ogen doet de kerkenraad afbreuk aan het welgemeende voorstel van G1 en G8 om tot verzoening te komen.

Werkgever van de adviseur

Op 18 oktober stuurde M1 een brief aan de kerkenraad waarin de adviseur in deze kwestie in het voorjaar van 2016 heeft geacteerd. M1 vroeg aan deze kerkenraad om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn acties als ambtsdrager. Er is geen ontvangstbevestiging gekomen, maar telefonische navraag leert dat er op 25 november door deze kerkenraad wordt besloten of de brief in behandeling wordt genomen.

Het fotoboek van M’kio

Op 16 november besluiten G1 en G8 om het oorspronkelijke verzoek van 1 september nogmaals op te sturen aan de kerkenraad. Deze keer voorzien ze alle nog onbeantwoorde vragen van markering. Ze ervaren het als ontzettend kinderachtig dat dit nodig is. Daarnaast stuurt G1 een door haar geschreven fabel op aan de kerkenraad. Ze heeft deze geschreven om een en ander te kunnen verwerken door het vorm te geven op deze wijze. En het heeft ook daadwerkelijk geholpen om op deze wijze met verdriet om te gaan. De volledige fabel vindt u hier. Drie dagen later (191119) reageert de scriba dat het tegenvoorstel van de kerkenraad géén besluit volgens de kerkorde betreft. Uiterst vreemd, want op een verzoek van een gemeentelid behoor je als kerkenraad een besluit te nemen.

De PKN en de aanpak van misbruik

In het Nederlands Dagblad lezen we meerdere keren over de aanpak van misbruik. Een commissie heeft onderzoek gedaan en aanbevelingen gedaan. We zijn hierin zeer geïnteresseerd en we vragen het rapport op. Enkele dagen later ontvangen we het rapport (191118). Er staan zeer waardevolle zaken in. Wel vinden we de afslag dat zaken alsnog weer binnenkerkelijk opgepakt worden gezien de bevindingen niet verklaarbaar. Maar het is zeker dat de PKN in elk geval veel serieuzer met misbruik omgaat dan de GKv.

Het college van visitatoren

Op 25 november wordt de website verder aangevuld met het publiceren van het traject met de visitatoren. G1 stelt de visitatoren hiervan op de hoogte middels een mail (191125) . Wellicht is het alsnog mogelijk dat dit college verantwoordelijkheid wil nemen. Een van de visitatoren wil er niet meer over aangeschreven worden (191126).

Het nemen van verantwoordelijkheid – wie gaat het doen?

Op 25 november ontvangt M1 een reactie van de kerkenraad van WP5 (191125). M1 heeft deze kerkenraad op 18 oktober gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen als werkgever van de adviseur VP2. Zoals al te verwachten was, wordt deze verantwoordelijkheid niet genomen. Deze kerkenraad verwijst eenvoudigweg naar de kerkenraad van WP1. Daar zou M1 zich moeten melden met klachten over het advies van VP2. Het moge duidelijk zijn dat de kerkenraden van de GKv elkaar op deze wijze afdekken. Verder is overduidelijk dat kerkenraadsleden die veelvuldig over de schreef gaan daar eenvoudig mee weg kunnen komen.

Want hoe kan een kerklid zich ooit met klachten over een advies over hem of haar tot de eigen kerkenraad richten als deze kerkenraad weigert het advies (over de betrokkene) ter inzage te overleggen? Een adviseur die zich inlaat met smaad en laster, deze verergert, en die vervolgens ook nog door zijn kerkenraad wordt beschermd. Mooie boel is het in de GKv! Een systeem dat erom vraagt om op de schop te gaan.

Is het misschien ook mogelijk dat uit dit mailtje van deze kerkenraad blijkt dat deze kerkenraad inziet dat het een rommeltje is in WP1 en dat men dus vindt dat men het daar maar zelf moet uitzoeken?


Acties kerkenraad        Acties derden       Acties kerkleden
    191104 – M1 stuurt reactie op het verslag en beantwoordt vragen van kerkenraad
191111 – Scriba geeft geen antwoord op de vraag van G1   191111 – G1 herhaalt voor de derde keer de vraag
   

191116.0 – Email G8+G1 aan alle kerkenraadsleden + bijlagen:

– Herhaling verzoek 190901

– fabel: het fotoboek van M’kio

  191118 – M1 ontvangt rapport en advies van de PKN inzake misbruik 191118: M1 vraagt rapport van de PKN inzake misbruik op  
191119 – KR-S2.3 bevestigt dat het tegenvoorstel geen besluit betreft    
  191125.2 Reactie scriba WP5 – verwijst naar kerkenraad WP1 191125 – G1 stelt visitatoren op de hoogte van publicatie traject visitatoren
191126 – KR-S2.3 neemt het voorstel van M1 inzake het gespreksverslag over 191126 – Visitator VS2 wil niet meer aangeschreven worden

191126a – M1 stuurt aan scriba pdf-bestand toe van gespreksverslag voor overleg KR op 2 december

191126b – Gespreksverslag