Chaotische ontwikkelingen in WP2

Geachte lezer,

De beschrijvingen van de casussen zijn bijgewerkt t/m de maand mei. In mei hebben zich in WP2 een aantal vreemde ontwikkelingen voorgedaan waaruit blijkt dat er in het afgelopen half jaar kerkenraadsbesluiten genomen zijn buiten de kerkenraadsleden om. Een vreemde gang van zaken. Daarnaast heeft ook de classis zich voortijdig in deze zaak gemengd. De classis heeft zich bovendien aan de verkeerde gericht in een terechtwijzende brief en daarmee is de procedurele chaos compleet.

Hoorzitting MKIO

De synode GS Goes heeft MKIO een hoorzitting aangeboden. Het is nog de vraag of dit zinvol is, daar het onderwerp van de hoorzitting onbekend is. Eerdere onjuiste betiteling van een van de brieven van MKIO alsof het revisieverzoeken zouden zijn, kan er nu opnieuw voor zorgen dat over de inhoud van brieven tot in lengte van jaren niet gesproken hoeft te worden. MKIO heeft dan ook gevraagd om helderheid op dit punt.

Deputaten kerkrecht hebben opnieuw toegezegd met een inhoudelijke reactie te komen. Het gaat om vragen die reeds in december 2019 zijn voorgelegd.

Ga naar: casus te WP2 – 2021
Ga naar : GKV Goes 2020
Ga naar: Casus WP1 – Mei 2021

Tot slot: MKIO werkt aan het publiceren van een derde casus. Helaas is dit niet gelukt in de eerste helft van 2021.