Te weinig aandacht voor kerkorde

Vandaag hebben zowel het Nederlands Dagblad als het Reformatorisch Dagblad een artikel geplaatst over de kerkorde. De strekking van beide artikelen is dat er te weinig aandacht is binnen kerkenraden voor de kerkorde. De kennis van de eigen kerkregels is vaak onvoldoende waardoor regels niet of niet goed worden toegepast. “Kerkelijke autonomie is vaak verworden tot ‘zelfbeschikking’. We maken zelf uit wat we ergens van vinden.”

De enquête die de redactie van Mijnkerkinorde.nl afgelopen weekend heeft uitgezet onder de kerkenraden in de GKv zoomt qua vraagstelling juist in op hetgeen in deze beide artikelen wordt geconstateerd. De redactie is dan ook benieuwd naar de respons vanuit de kerkenraden op deze enquête.

De beide artikelen kunt u hier lezen.


Enquête onder kerkenraden GKv

De redactie van Mijnkerkinorde.nl heeft per email een verzoek verstuurd aan alle kerkenraden binnen de GKv. Het verzoek aan de kerkenraden betreft het invullen van een ‘online’-enquête over de rechtsbescherming van kerkleden binnen het kerkrecht.

Met deze enquête willen we peilen in hoeverre kerkenraden zich betrokken weten bij het kerkrecht. Juist nu er een nieuwe kerkorde GKv-NGK in de maak is. En in hoeverre zien zij het als hun taak om de rechtsbescherming van kerkleden te waarborgen?

De redactie is benieuwd naar de respons vanuit de kerkenraden en zal de resultaten van de enquête t.z.t. publiceren op deze website.


Autoriteit Persoonsgegevens verklaart klachten ongegrond

Op 30 oktober jl. ontvangen de betrokken kerkleden de beslissing van de Autoriteit Persoonsgegevens op hun klachten over de kerkenraad van de GKv te WP1. De klachten worden ongegrond verklaard.

AP legitimeert hiermee het maken van slachtoffers binnen een kerk, nu de bescherming van persoonsgegevens op grond van de AVG niet blijkt te gelden zolang het ‘slechts’ om interne communicatie gaat. Of een kerkelijke gemeente wordt misleid met onvolledige en zelfs onjuiste informatie over het kerklid doet er niet toe. Een betreurenswaardige en gevaarlijke uitspraak, want hiermee krijgt een kerkenraad vrij spel. Bovendien, een kerklid kan zich hiertegen niet verweren en kan ook nergens heen: er zijn geen meldpunten voor machtsmisbruik, niet intern en ook niet extern. Een kerklid is daarmee vogelvrij en onbeschermd tegen deze vorm van machtsmisbruik van een kerkenraad die nota bene als conflictpartij de volledige regie blijft voeren in besluitvorming en communicatie over het conflict. Met deze uitspraak van AP kunnen er nog veel trouwe kerkgangers die opkomen tegen onrecht en machtsmisbruik geslachtofferd worden.


Religieuze manipulatie

Emotionele chantage en manipulatie komt voor binnen alle geledingen van de maatschappij. Zo ook binnen christelijke kringen, groeperingen, kerken of sekten. Maar wat is religieuze manipulatie? Waar komt het voor? Wanneer komt het voor? Hoe kun je deze vorm van machtsmisbruik herkennen? Het is ook voor ambtsdragers en andere kerkleden goed om hier een en ander van te weten. Lees hier het complete artikel over religieuze manipulatie.