Casus 2020 en Generale Synodes bijgewerkt

Geachte lezer,

In de casus is het jaar 2020 bijgewerkt tot en met heden. Dat betekent dat er toevoegingen zijn gedaan vanaf de maand februari, waaronder een briefwisseling met de Procureur Generaal van de Hoge Raad. Binnenkort worden er op de website meer casussen toegevoegd. Ook hoopt het platform MKIO in het najaar een en ander te kunnen plaatsen over de casussen waarbij de begeleiding en hulp van het platform is ingeschakeld.

Casus 2020 en Generale Synodes bijgewerkt

Allereerst hopen we dat het met u, als gewaardeerde lezer van onze website, goed gaat gegeven de bijzondere omstandigheden vanwege corona.

Casus 2020

Door die omstandigheden zijn wij de afgelopen periode wat minder actief geweest in het bijwerken van de website. Nu ontstaat daar de ruimte weer voor en hebben we de maanden april en mei beschreven en op de website geplaatst.

Generale Synodes GKV, CGK en NGK

Door de corona-omstandigheden zijn de generale synodes en deputaatschappen nagenoeg stilgevallen in hun werkzaamheden. Toch zijn er enkele ontwikkelingen te melden die we hebben beschreven op de pagina Generale Synodes.

Casus 2020 + Werking van het kerkrecht

Casus 2020

Het platform Mijnkerkinorde is officieel gestart met bemiddelingswerk. Hiervoor is een reglement opgesteld. We staan open voor aanmeldingen. In de casussen waarin we betrokken zijn, willen we voor zowel kerkenraden als gemeenteleden een betrouwbare gesprekspartner zijn. Daarop zijn we aanspreekbaar.

G1 en G8 zien zich genoodzaakt om hun aanbod om alsnog het gesprek met de kerkenraad aan te gaan nu in te trekken. Het is niet mogelijk om de documenten te bespreken of te laten corrigeren. Nu de kerkenraad niet meer vertegenwoordigd wordt door de advocaat, krijgt de communicatie een zeer onaangename toon. De kerkenraad van WP1 stelt zich nu ook richting M1 vijandig op.

Binnenkort:

Werking van het kerkrecht

Aan diverse deputaatschappen zijn vragen voorgelegd over de werking van het kerkrecht. Er wordt heel verschillend mee omgegaan door de deputaatschappen. Binnenkort worden dan ook nog meer reacties verwacht.

Brieven aan Generale Synodes over positie ICG, herbezinning op het ambtsgeheim en zorgen rond de conceptkerkorde GKv-NGK

De redactie van Mijnkerkinorde wenst u een gezegend en in alle opzichten voorspoedig 2020!

Op 28 en 30 december 2019 zijn er door het platform Mijnkerkinorde brieven geschreven aan de Generale Synodes van de GKV, CGK en aan de Landelijke Vergadering van de NGK. Er is aandacht gevraagd voor de rol die ICG in de praktijk inneemt en voor de rol die ICG in het kerkrecht zou kunnen hebben. Het punt omtrent de mogelijkheid om het ambtsgeheim juist tegen het kerklid in te zetten in plaats van de bescherming die daaruit zou moeten voortvloeien krijgt in de brieven ook ruime aandacht. Daarnaast maken we onze zorgen bekend rond de conceptkerkorde GKv-NGK.

De redactie van Mijnkerkinorde hoopt van harte dat de brieven een vervolg krijgen.

Te weinig aandacht voor kerkorde

Vandaag hebben zowel het Nederlands Dagblad als het Reformatorisch Dagblad een artikel geplaatst over de kerkorde. De strekking van beide artikelen is dat er te weinig aandacht is binnen kerkenraden voor de kerkorde. De kennis van de eigen kerkregels is vaak onvoldoende waardoor regels niet of niet goed worden toegepast. “Kerkelijke autonomie is vaak verworden tot ‘zelfbeschikking’. We maken zelf uit wat we ergens van vinden.”

De enquête die de redactie van Mijnkerkinorde.nl afgelopen weekend heeft uitgezet onder de kerkenraden in de GKv zoomt qua vraagstelling juist in op hetgeen in deze beide artikelen wordt geconstateerd. De redactie is dan ook benieuwd naar de respons vanuit de kerkenraden op deze enquête.

De beide artikelen kunt u hier lezen.


Enquête onder kerkenraden GKv

De redactie van Mijnkerkinorde.nl heeft per email een verzoek verstuurd aan alle kerkenraden binnen de GKv. Het verzoek aan de kerkenraden betreft het invullen van een ‘online’-enquête over de rechtsbescherming van kerkleden binnen het kerkrecht.

Met deze enquête willen we peilen in hoeverre kerkenraden zich betrokken weten bij het kerkrecht. Juist nu er een nieuwe kerkorde GKv-NGK in de maak is. En in hoeverre zien zij het als hun taak om de rechtsbescherming van kerkleden te waarborgen?

De redactie is benieuwd naar de respons vanuit de kerkenraden en zal de resultaten van de enquête t.z.t. publiceren op deze website.


Autoriteit Persoonsgegevens verklaart klachten ongegrond

Op 30 oktober jl. ontvangen de betrokken kerkleden de beslissing van de Autoriteit Persoonsgegevens op hun klachten over de kerkenraad van de GKv te WP1. De klachten worden ongegrond verklaard.

AP legitimeert hiermee het maken van slachtoffers binnen een kerk, nu de bescherming van persoonsgegevens op grond van de AVG niet blijkt te gelden zolang het ‘slechts’ om interne communicatie gaat. Of een kerkelijke gemeente wordt misleid met onvolledige en zelfs onjuiste informatie over het kerklid doet er niet toe. Een betreurenswaardige en gevaarlijke uitspraak, want hiermee krijgt een kerkenraad vrij spel. Bovendien, een kerklid kan zich hiertegen niet verweren en kan ook nergens heen: er zijn geen meldpunten voor machtsmisbruik, niet intern en ook niet extern. Een kerklid is daarmee vogelvrij en onbeschermd tegen deze vorm van machtsmisbruik van een kerkenraad die nota bene als conflictpartij de volledige regie blijft voeren in besluitvorming en communicatie over het conflict. Met deze uitspraak van AP kunnen er nog veel trouwe kerkgangers die opkomen tegen onrecht en machtsmisbruik geslachtofferd worden.