Ingebrekestelling GKv en goed nieuws in de casus te WP2

Geachte lezer,

Ingebrekestelling Deputaten Kerkrecht GKv

Reeds in december 2019 heeft MKIO een aantal vragen over de werking van het kerkrecht voorgelegd aan de deputaten kerkrecht. De deputaten besloten in november 2020 de vragen niet te beantwoorden daar ze kerkleden hierin niet van antwoorden willen voorzien. Nog steeds worden de vragen niet serieus genomen hetgeen inmiddels heeft geleid tot een ingebrekestelling. De deputaten hebben daarmee alsnog de tijd om met inhoudsvolle reacties op de vragen te komen.

Ingebrekestelling Generale Synode GKv

In januari 2021 heeft MKIO aan de GS gevraagd zich te buigen over de werkwijze van deputaten kerkrecht. Het moderamen van de GS heeft zonder opgaaf van redenen  gesteld dat verzoek en enkele andere verzoeken niet te zullen behandelen. Daar legt MKIO zich niet langer bij neer, een ingebrekestelling volgt.

Casussen WP1 en WP2

De geplaatste casussen zijn bijgewerkt tot en met augustus 2021. In de casus te WP2 is goed nieuws.

Tot slot, MKIO werkt aan het publiceren van een derde en vierde casus. Helaas is dit tot op heden nog niet gelukt.

Chaotische ontwikkelingen in WP2

Geachte lezer,

De beschrijvingen van de casussen zijn bijgewerkt t/m de maand mei. In mei hebben zich in WP2 een aantal vreemde ontwikkelingen voorgedaan waaruit blijkt dat er in het afgelopen half jaar kerkenraadsbesluiten genomen zijn buiten de kerkenraadsleden om. Een vreemde gang van zaken. Daarnaast heeft ook de classis zich voortijdig in deze zaak gemengd. De classis heeft zich bovendien aan de verkeerde gericht in een terechtwijzende brief en daarmee is de procedurele chaos compleet.

Hoorzitting MKIO

De synode GS Goes heeft MKIO een hoorzitting aangeboden. Het is nog de vraag of dit zinvol is, daar het onderwerp van de hoorzitting onbekend is. Eerdere onjuiste betiteling van een van de brieven van MKIO alsof het revisieverzoeken zouden zijn, kan er nu opnieuw voor zorgen dat over de inhoud van brieven tot in lengte van jaren niet gesproken hoeft te worden. MKIO heeft dan ook gevraagd om helderheid op dit punt.

Deputaten kerkrecht hebben opnieuw toegezegd met een inhoudelijke reactie te komen. Het gaat om vragen die reeds in december 2019 zijn voorgelegd.

Ga naar: casus te WP2 – 2021
Ga naar : GKV Goes 2020
Ga naar: Casus WP1 – Mei 2021

Tot slot: MKIO werkt aan het publiceren van een derde casus. Helaas is dit niet gelukt in de eerste helft van 2021.

Afscheid G1 en M1 van GKV te WP1

Geachte lezer,

De beschrijving van de casus WP1 is bijgewerkt t/m de maand maart. In deze maand hebben G1 en M1 afscheid genomen van de GKV te WP1. G1 heeft zich aangesloten bij een ander kerkgenootschap in haar woonplaats en M1 heeft zich vanwege zijn verhuizing aangesloten bij de GKV gemeente waaronder zijn nieuwe woonplaats ressorteert.

Casus te WP1 – Maart 2021

Van de Werkgroep Toekomstige Kerkorde ontvangt MKIO een antwoord op de brief van 11 november 2020. Een inhoudelijke reactie op de brieven aan zowel de Generale Synode GKV als Deputaten Kerkrecht wordt nog steeds verwacht.

Communicatie met Generale Synode en Deputaten Kerkrecht GKv

Tot slot: MKIO werkt aan het publiceren van een derde casus. Naar verwachting kan dit in de eerste helft van 2021 plaatsvinden.

Ontwikkelingen in casussen WP1 en WP2

In de beide casussen zijn ontwikkelingen. De inhoudelijke reactie van Deputaten Kerkrecht en van de Generale Synode GKv worden nog verwacht.

Geachte lezer,

In de casus te WP2 zit enige beweging. De kerkenraad heeft contact opgenomen met de betrokkene.

Casus WP2 – 2021

In januari van dit jaar werd al gemeld dat in de casus te WP1 definitief besloten is af te zien van het nog langer zoeken naar kerkrechtelijke wegen. Na vijf jaar zoeken is het gewoon genoeg en moet er mag er ook aan de geestelijke gezondheid van betrokkenen worden gedacht. Dit houdt niet in dat de casus gesloten is, maar wel dat betrokkenen niet meer lid van de GKv te WP1 zijn.

Casus WP1 – Januari 2021

Casus WP1 – Februari 2021

Van zowel de Generale Synode GKv als ook van Deputaten Kerkrecht is er een ontvangstbevestiging ontvangen op de eerder door MKIO verzonden brieven. Een inhoudelijke reactie op de brieven rondom machtsmisbruik wordt derhalve nog verwacht.

Communicatie met GS en Deputaten Kerkrecht

Tot slot: MKIO werkt aan het publiceren van een derde casus. Naar verwachting zal dit in de eerste helft van 2021 plaatsvinden.

Ontwikkelingen in casus te WP2. Gaan Deputaten Kerkrecht hun taak oppakken? En hoe gaat het in de casus te WP1?

Geachte lezer,

In de casus te WP2 is de achterliggende communicatie grotendeels vrijgegeven. Hoewel de betrokkene inmiddels zijn kerklidmaatschap heeft moeten opzeggen, is het te hopen dat de betrokken kerkenraad alsnog het gesprek aangaat.

In de afgelopen dagen is alle communicatie tussen de Generale Synode en diverse deputaatschappen bijgewerkt op de website. Deputaten Kerkrecht hebben na 10 maanden nadenken besloten om een brief met kerkrechtelijke vragen niet te beantwoorden. Het is de vraag of de gegeven redenen plausibel zijn. Nu de Generale Synode onlangs heeft besloten om een werkgroep de taak te geven zich te verdiepen in de definitie van machtsmisbruik, is er reden om ontwikkelingen te blijven volgen.

In de casus te WP1 is definitief besloten af te zien van het zoeken naar kerkrechtelijke wegen. Het platform MijnKerkInOrde beseft dan ook dat het nodig is om op meer manieren aandacht te vragen voor de rechtsbescherming van kerkleden.

Tuchtmaatregel en Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Geachte lezer,

In de casusbeschrijving is het jaar 2020 bijgewerkt tot en met heden. Aan M1 is door de kerkenraad te WP1 een tuchtmaatregel opgelegd, zonder dat er al sprake is van een kerkenraadsbesluit inzake tucht. Verder is de casus met terugwerkende kracht bijgewerkt vanaf februari, de maand waarin het besluit viel om een klacht voor te leggen aan het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg inzake het optreden van de eerste preses van de kerkenraad te WP1.

In maart is de klacht over arts KR-P1 voorgelegd aan het RTG, in mei volgde het verweer van de voormalige preses. Inmiddels zijn alle stukken overlegd en is de zitting geweest. Er kan dus geen sprake meer zijn van beïnvloeding van het proces. Vanuit de casusbeschrijving van september kunt u ook rechtstreeks naar de pagina over de procedure bij het RTG.

 

Casus 2020 en Generale Synodes bijgewerkt

Geachte lezer,

In de casus is het jaar 2020 bijgewerkt tot en met heden. Dat betekent dat er toevoegingen zijn gedaan vanaf de maand februari, waaronder een briefwisseling met de Procureur Generaal van de Hoge Raad. Binnenkort worden er op de website meer casussen toegevoegd. Ook hoopt het platform MKIO in het najaar een en ander te kunnen plaatsen over de casussen waarbij de begeleiding en hulp van het platform is ingeschakeld.

Casus 2020 en Generale Synodes bijgewerkt

Allereerst hopen we dat het met u, als gewaardeerde lezer van onze website, goed gaat gegeven de bijzondere omstandigheden vanwege corona.

Casus 2020

Door die omstandigheden zijn wij de afgelopen periode wat minder actief geweest in het bijwerken van de website. Nu ontstaat daar de ruimte weer voor en hebben we de maanden april en mei beschreven en op de website geplaatst.

Generale Synodes GKV, CGK en NGK

Door de corona-omstandigheden zijn de generale synodes en deputaatschappen nagenoeg stilgevallen in hun werkzaamheden. Toch zijn er enkele ontwikkelingen te melden die we hebben beschreven op de pagina Generale Synodes.

Casus 2020 + Werking van het kerkrecht

Casus 2020

Het platform Mijnkerkinorde is officieel gestart met bemiddelingswerk. Hiervoor is een reglement opgesteld. We staan open voor aanmeldingen. In de casussen waarin we betrokken zijn, willen we voor zowel kerkenraden als gemeenteleden een betrouwbare gesprekspartner zijn. Daarop zijn we aanspreekbaar.

G1 en G8 zien zich genoodzaakt om hun aanbod om alsnog het gesprek met de kerkenraad aan te gaan nu in te trekken. Het is niet mogelijk om de documenten te bespreken of te laten corrigeren. Nu de kerkenraad niet meer vertegenwoordigd wordt door de advocaat, krijgt de communicatie een zeer onaangename toon. De kerkenraad van WP1 stelt zich nu ook richting M1 vijandig op.

Binnenkort:

Werking van het kerkrecht

Aan diverse deputaatschappen zijn vragen voorgelegd over de werking van het kerkrecht. Er wordt heel verschillend mee omgegaan door de deputaatschappen. Binnenkort worden dan ook nog meer reacties verwacht.

Brieven aan Generale Synodes over positie ICG, herbezinning op het ambtsgeheim en zorgen rond de conceptkerkorde GKv-NGK

De redactie van Mijnkerkinorde wenst u een gezegend en in alle opzichten voorspoedig 2020!

Op 28 en 30 december 2019 zijn er door het platform Mijnkerkinorde brieven geschreven aan de Generale Synodes van de GKV, CGK en aan de Landelijke Vergadering van de NGK. Er is aandacht gevraagd voor de rol die ICG in de praktijk inneemt en voor de rol die ICG in het kerkrecht zou kunnen hebben. Het punt omtrent de mogelijkheid om het ambtsgeheim juist tegen het kerklid in te zetten in plaats van de bescherming die daaruit zou moeten voortvloeien krijgt in de brieven ook ruime aandacht. Daarnaast maken we onze zorgen bekend rond de conceptkerkorde GKv-NGK.

De redactie van Mijnkerkinorde hoopt van harte dat de brieven een vervolg krijgen.