Mei 2015

Mei 2015


‘Excuus’ van KR-P1 en KR-S2.1

Op 13 april besloot de kerkenraad dat de preses en de scriba excuus moeten overbrengen aan G1 en G8. In de dagen voorafgaand aan het gesprek heb ik diverse malen mailcontact met G1. Ik proef daaruit de spanning en onrust die alleen al dit gesprek teweegbrengt bij haar. Enerzijds heeft ze de behoefte om te vertellen wat de afgelopen periode gedaan heeft met hen. Anderzijds voelt ze de angst om daar op afgerekend te worden. G1 en G8 ervaren hierin onveiligheid. Bovendien, ook zij begrijpt en voelt haarfijn aan dat de preses niet uit eigen beweging dit gesprek heeft gezocht. Dat blijkt ook wel uit het feit dat G1 en G8 hebben aangegeven graag een ‘derde partij’ bij dit gesprek willen hebben. Op dit verzoek wordt door de scriba en de preses niet gereageerd.

Op 4 mei 2015 vindt het gesprek tussen de moderamenleden (preses en scriba) en G1 en G8 plaats in aanwezigheid van de wijkouderling. Later (1 juni) wordt de kerkenraad duidelijk dat er geen enkele vorm van excuus is overgebracht, maar dat G1 onder druk is gezet om zich vanaf nu aan de rand van de gemeente te begeven en dat ze blij mag zijn daar nog geduld te worden. De preses weigert terug te kijken, hij weigert in te gaan op vragen die er zijn over het feit dat hij buiten G1 en G8 om over ze spreekt. Hij blijkt niet zo goed te zijn in het overbrengen van een excuus.

Advies nodig

De volgende dag vraagt G1 advies aan een voormalig predikant en aan een gemeentelid. Ze vertelt eerlijk over de verkeerde toon van haar brief destijds en leest deze zelfs beschaamd voor. De predikant zal een jaar later optreden als adviseur, VP2. Ze raden haar aan contact te zoeken met de scriba. Dit is nodig om bij een bespreking op de kerkenraad de beleving van G1/G8 daarin mee te kunnen nemen.  Ook geven ze aan dat KR10 zijn rol niet heeft ingevuld, hij had hierin verantwoordelijkheid moeten nemen. Verder geven ze aan dat het verstandig is om er met de kerkenraad een onafhankelijke partij erbij te halen.

G1 neemt dus ook contact op met de scriba en doet haar verzoek (150510). Hij zegt haar toe dat er ook een verslag van hun hand kan worden opgestuurd aan de kerkenraad. Maar, het agenderen is niet aan hem, zo zegt hij, maar aan de kerkenraad. Later komt hij hierop terug en dan geeft hij aan dat het moderamen voorstelt en dat de kerkenraad vaststelt. Daarmee ligt de agendering dus wél bij het moderamen. En wat doe je dan als scriba, dan agendeer je het gewoon niet.

Op 15 mei sturen G1 en G8 een brief (150515) aan de kerkenraad met het verzoek daar te mogen komen i.v.m. hoor en wederhoor. Ook doen ze een voorstel om er een neutrale partij bij te halen. Die kan in het belang van iedereen de zaak eens even rustig op een rijtje zetten. Daarna volgt een schimmige en ontwijkende mailwisseling met (vervangende) scriba’s, totdat KR5 uiteindelijk helder reageert. Ik begin me af te vragen waar de kerkenraad mee bezig is.

Kerkenraadsbesluit

Op 21 mei ontvangen G1 en G8 het besluit van de kerkenraad (150521) dat ze welkom zijn in de vergadering van 1 juni. Hun voorstel tot het aanstellen van een neutrale arbiter is door de kerkenraad overgenomen. Dit besluit is echter nooit uitgevoerd, het is ook nooit ingetrokken. Wat is dan de waarde van een besluit? Ook dit besluit blijkt later spoorloos verdwenen te zijn. Gelukkig heb ik het in mijn dossier bewaard, zodat ook de kerkenraad er weer over kan beschikken.


Acties kerkenraad           Gezamenlijke acties           Acties kerkleden
  150504: gesprek waarin preses en scriba excuus hadden moeten overbrengen; G1 en G8 worden onder druk gezet  
    150505: G1 vraagt telefonisch advies aan twee deskundigen
  150506: G1 belt KR-S2.1, een mailwisseling volgt (150510)  
    150515 – Verzoek G8 en G1 aan kerkenraad om gehoord te worden
150521 – Brief van kerkenraad KR5 mbt besluit 18 mei 2015 kr