Maart 2021

Maart 2021


Gedoe rondom afkondiging vertrek M1 en G31

M1 heeft een verzoek voor zijn attestatie ingediend op 19 februari. Op 6 maart krijgt hij echter een mailtje van de kerkenraad waarin hem een afleesbericht wordt voorgelegd (210306.1). M1 en G31 mogen nog tot en met 9 maart reageren op de tekst. Op 8 maart reageren M1 en G31. Ze geven aan dat ze het nogal vroegtijdig vinden, daar ze pas enkele weken later zullen verhuizen. Ze vragen dan ook of het een weekje later kan (210308.2). Dit wijst de scriba af. Volgens hem moet de eigen predikant aanwezig zijn als het afleesbericht wordt gedaan. Ook wordt de toezegging gedaan dat aan het eind van de week de attestatie wordt verstuurd (210309a).

M1 vraagt vervolgens of dan in elk geval de volgorde van de beide berichten kan worden omgewisseld, daar deze dan een stuk logischer is (210309). Hierop volgt enkele dagen geen reactie. Wél draait de scriba zijn eerdere toezegging omtrent de attestatie (210312a) terug. M1 vraagt per ommegaande nogmaals een reactie op zijn tijdig ingediende verzoek (210312b). Ook dat verzoek wordt afgewezen, omdat de scriba er geen goede reden voor kan bedenken en omdat hij blijkens zijn mail al voortijdig de tekst definitief heeft gemaakt (210313a). Ook geeft de scriba aan dat er lang over vergaderd is. M1 geeft vervolgens aan dat het handelen van de scriba onbetrouwbaar en zeker niet integer is (210313b). Op 14 maart volgt het afleesbericht in de kerk (210314) en wordt er in het gebed aandacht aan besteed. 

Andere kerkelijke gemeente G1 en G8

Op 21 februari 2021 hebben G1 en G8 een afscheidsbrief geschreven. In die brief is ook het verzoek gedaan voor het plaatsen van een stukje in het kerkblad. Pas enkele weken later reageert de kerkenraad, maar niet over het verzoek. De aandacht gaat uit naar de mededeling die men aan de gemeente wil doen (210306.2). Deze is opmerkelijk. De kerkenraad zegt toe nog met een reactie op de brief te komen, over het verzoek wordt nog niets geschreven.

De dag daarna al worden de kinderen van G1 en G8 benaderd door de kerkenraad voor het maken van afspraken rondom huisbezoek. Vreemd, want de kerkenraad heeft jarenlang geen huisbezoek gebracht. G8 en G1 besluiten om zich niet meer uit te laten over de onjuiste omgang met gegevens en geven op 8 maart slechts aan dat de toevoeging ‘in oktober’ in het afleesbericht moet worden gedaan (210308.1a). Dit wordt hun toegezegd (210308.1b). Nu G1 en G8 weten dat er een afleesbericht komt, kunnen ze hun kennissen informeren over de stap die ze hebben gezet. Ze sturen een mail met als bijlage de afscheidsbrief (210310). Binnen enkele dagen volgen er meerdere warme reacties en zelfs oprechte felicitaties. Die herinnering willen G1 en G8 warm houden.

Op 14 maart volgt het afleesbericht in de kerk (210314) en wordt er gebeden in verband met hun vertrek. De dag daarna ontvangen G1 en G8 hun officiële uitschrijving uit de GKv te WP1 met daaraan toegevoegd een brief die ingaat op het afscheid (210315.2b en 210315.2c). De toonzetting is opvallend mild en vormt daarmee een tegenstelling met de wijze waarop er de afgelopen jaren is gecommuniceerd.

Casus MijnKerkinOrde

Op 11 maart ontvangt MKIO een bedankbrief van een GKV-kerkenraad voor de bemiddeling die in die gemeente geboden is. Hoewel het niet tot het gewenste eindresultaat heeft geleid, zijn er wel goede stappen gezet. De kerkenraad laat zich hierover uit en wil ‘zeer hartelijk danken voor uw tijd en inzet in het afgelopen jaar. We waarderen het zeer dat u wilde bemiddelen, op een prettige, gedegen en zorgzame wijze’.

M1 en G31 ontvangen attestatie

Op 15 maart ontvangen M1 en G31 hun attestatie in verband met hun vertrek naar WP3 (210315.1b). Aan de attestatie is een antwoordbrief van de kerkenraad toegevoegd die ingaat op hun vertrek (210315.1c). Ook zal de kerkenraad van WP3 een brief ontvangen waarin is verwoord dat M1, ondanks de vele vermaningen, zijn leven niet heeft gebeterd (210315.1d). Waarvoor hij echter is vermaand blijft volstrekt onhelder. Het is de vraag wat de nieuwe GKv-kerkenraad hiermee gaat doen. In de attestatie zitten diverse fouten die ook door de nieuwe kerkenraad worden opgemerkt. Reeds op 20 maart maakt de nieuwe kerkenraad een afspraak voor een gesprek met M1 en G31.

G1 bedankt GKv-gemeenten vanwege hun besluit

G1 is blij met de besluiten die ook de andere twee kerkenraden nemen over het aanblijven als organist/musicus. Ze heeft deze kerkenraden geïnformeerd over de gewijzigde omstandigheden, maar dit weerhoudt de kerkenraden er niet van om de samenwerking voort te zetten. Op 18 maart ontvangt ze het besluit vanuit WP19 en op 22 maart volgt ook het besluit van WP20. Ze bedankt op 19 maart de kerkenraad van WP19 (210319). Ook WP20 wordt bedankt, maar dat volgt begin april.

Werkgroep Toekomstige Kerkorde

Op 27 maart ontvangt MKIO een brief van de werkgroep toekomstige kerkorde. Deze brief vormt een reactie op de brief die op 11 november is verstuurd aan de deputaten kerkrecht (210327). Het is een aangename brief waaruit onder andere duidelijk wordt dat de brieven van december 2019 wél zijn meegenomen in de verdere besluitvorming. Dit is in tegenspraak met het besluit van de synode die heeft geschreven dat de brieven van december 2019 als zijnde revisieverzoeken zijn afgewezen. Hoe dan ook, het is een reactie om toch dankbaar voor te zijn.

Generale Synode en Deputaten Kerkrecht GKv

Behalve de ontvangstbevestiging van de Synode is er nog geen nader bericht ontvangen. Ook de deputaten kerkrecht denken nog na over een reactie op de brief van 4 januari jl. en op de brief van 11 november 2020. Het gaat nog steeds om het beantwoorden van vragen die rond de jaarwisseling van 2019/2020 al zijn voorgelegd. G1 en M1 zijn blij niet meer afhankelijk te zijn van de snelheid van kerkelijke vergaderingen.

Zie voor het verloop van de brieven aan de  Generale Synode en deputaatschappen hier


Acties GKV WP1         Acties derden       Acties M1 en G1

210306.1 – KR WP1 stuurt afleesbericht op aan G1 en G8 met mailwisseling    
210306.2 – KR WP1 stuurt afleesbericht op aan M1 en G31 met mailwisseling    
    210308.2a: M1 en G31 vragen KR WP1 om latere datum van aflezen
210309a: verzoek M1 en G31 wordt afgewezen, toezegging omtrent attestatie    
    210309b: M1 en G31 respecteren afwijzing en verzoeken omwisseling van berichten
    210310 – G1 en G8 lichten kennissen in over besluit GKv te verlaten
  210311: Bedankbrief van KR WP21 inzake casus MKIO  
210312a: Scriba KR WP1 trekt de toezegging aan M1 en G31 in, gaat niet in op verzoek    
    210312b – M1 vraagt om reactie op verzoek
210313a: Scriba KR WP1 wijst verzoek M1 en G31 af    
    210313b – M1 geeft aan deze handelswijze niet integer te vinden
210314a: KR WP1 doet afkondiging vanwege vertrek M1, G31, G1 en G8.    
210315.1b: KR WP1 stuurt attestatie op aan M1 en G31    
210315.1c: KR WP1 stuurt brief aan M1 en G31    
210315.1d: KR WP1 voegt brief toe die verzonden is aan KR te WP3    
210315.2b: KR WP1 schrijft G1 en G8 officieel uit    
210315.2c – KR WP1 schrijft G1 en G8 milde brief    
  210318: KR WP19 besluit dat samenwerking met G1 blijft  
    210319 – G1 bedankt KR WP19
  210322: KR WP20 besluit dat samenwerking met G1 blijft  
  210327 – WTK geeft antwoord op brief van 201114