Maart 2018

Maart 2018


Informeren ICG

Op 3 maart informeren G1 en ik de ICG (180303.1) over de brief van 30 januari van de kerkenraad. In deze brief heeft men laten weten alsnog open te staan voor een ICG-traject. Misschien was het overbodig, geen idee. We tonen aan dat het traject met visitatoren al was afgerond. Toch wees de kerkenraad met een beroep op een classistraject in een eerder stadium de ICG af. Er was echter geen sprake van een classistraject. Het zegt overigens veel dat de kerkenraad hardnekkig blijft schrijven en denken dat er een classistraject is geweest. In hoeverre zijn ambtsdragers op de hoogte van het verschil tussen een college van visitatoren en een commissie van appel?

We vragen de ICG om ons op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen tussen de kerkenraad en ICG. Voor ons belangrijk met het oog op een mogelijke voortzetting van het ICG-traject. De ICG bevestigt de ontvangst (180303.2) en laat (180306) weten ons op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. In mei zijn er inderdaad weer nieuwe ontwikkelingen. Op 3 maart laten wij eveneens de kerkenraad (180303) weten dat we bereid zijn om het ICG-traject in te gaan. Dit in antwoord op de brief (180130), waarin de schuld van het blokkeren van het ICG-traject bij ons wordt neergelegd.

Pastoraat

Begin maart overlijdt een broer van G1. Voor het eerst in lange tijd komt naar aanleiding hiervan er enkele weken later een ouderling KR25 op bezoek. Een jonge ouderling die voorafgaand aan het gesprek aangeeft dat hij niets over de hele casus weet. G1 en G8 zijn blij met zijn bezoek waaruit een stukje persoonlijke betrokkenheid blijkt.

Verzoek voorleggen aan rechter?

G1 hoopt tegen beter weten in nog steeds dat de kerkenraad terugkomt op zijn besluit om geen inzage te geven. Pas aan het eind van de wettelijke termijn besluit ze derhalve om het verzoek voor te leggen aan de rechter. Een loodzware stap, die voor haar en voor mij voelt alsof je door je eigen kerk verraden bent. Maar ook wringt het met de gedachte dat je iets doet wat niet zo hoort in een kerk. Terwijl je in feite niet meer doet dan de vraag voorleggen of je wel of geen recht op inzage. Inzage op passages die over jezelf gaan en waarover je in de meeste gevallen wél bent geïnformeerd over het bestaan. Waar nu ineens het bestaan van is ontkend.  Ergens beseffen we dat dit ons zwaar aangerekend gaat worden. Uiteindelijk blijkt de veroordelende reactie van de kerkenraad nog veel erger te zijn dan we hadden verwacht. 

Informeren kerkenraad

Op 6 maart laat G1 (180306) aan de kerkenraad weten dat ze haar verzoek (180307) aan de rechtbank voorlegt. Het verzoek is voorzien van een aantal bijlagen (180307.1) die het bestaan van stukken waarin geschreven is over G1 aantonen. G1 vraagt overigens nadrukkelijk géén notulen op, hetgeen tot op heden wél gecommuniceerd is aan de kerkelijke gemeente van WP1. Het gaat hierbij om een eenvoudige verzoekschriftprocedure die door beide partijen geheel zonder advocaat gevoerd kan worden. Heel bewust is de keuze gemaakt om niet de inhoud van het conflict voor te leggen aan de kantonrechter. Het gaat slechts over de vraag of het verzoek om inzage aan de kerkenraad terecht is geweest.

De beschikking volgt maanden later en had een opening kunnen zijn voor verzoeningsgesprekken. Het verzoek is terecht geweest en enkele documenten dient de kerkenraad te overleggen. Dit is tot op heden (nu 2 augustus 2019) niet uitgevoerd.

Rechtsongelijkheid

Op 20 maart laat de rechtbank weten dat de kerkenraad de door G1 ingediende processtukken heeft ontvangen. Onder deze stukken bevindt zich ook een getuigenverklaring van mij (180307.2). Ik verklaar daarin dat de documenten bestaan en dat ik achter het mijns inziens terechte verzoek van G1 om inzage sta. Een kerklid kan namelijk in gevallen als deze nooit in directe zin bewijzen dat een kerkenraad brieven over hem/haar verwerkt. In dit geval kan ik, als voormalig ambtsdrager die deze stukken in zijn bezit heeft, daarvan getuigen.

College van visitatoren vindt Wbp wél van toepassing

In deze maand (180324) doen we omtrent ons dossier bij de visitatoren ook een verzoek aan het college van visitatoren. Het college werkt hier volledig aan mee, respecteert de Wbp en beantwoordt onze vragen adequaat.


Acties kerkenraad            Acties         Acties kerkleden
Rechtbank en ICG

    180303a – G1 en M1 laten kerkenraad weten ondanks besluit kerkenraad open te staan voor ICG-traject
    180303b – G1 en M1 stellen ICG op de hoogte
  180304: ontvangstbevestiging van ICG  
    180306 – G1 deelt de kerkenraad mee dat verzoek aan rechtbank wordt voorgelegd
    180307 – G1 legt verzoek aan Rechtbank voor
    180307.1 – Overzicht bijlagen bij verzoekschrift G1
    180307.2 – Verklaring getuige M1 bij verzoekschrift G1