Maart 2015

Maart 2015


Handhaving verbod

Uit een schrijven van een medecatecheet wordt het G1 nogmaals duidelijk dat het moderamen volhardt in het verbod: zij mag haar taken niet uitvoeren. Het blijkt ook dat het verbod is gecommuniceerd met anderen die op het terrein van deze taken samenwerkten met G1.

Ik informeer G1 over het feit dat het eerder genomen besluit van het moderamen is teruggedraaid (150303).

In plaats van het bespreken van het verslag wordt er door de preses een andere actie geïnitieerd. Vragen die leden van de gemeente stellen omdat G1 geen catechisatie meer geeft, vormen de aanleiding om uitleg te geven. Het moderamen en een mede-catecheet stellen hiervoor een conceptbrief op. Opnieuw ‘vergeet’ men dat dit over G1 gaat en dat een dergelijke brief dus eerst met haar moet worden afgestemd.

Op 7 maart ontvangen de catechisanten, hun ouders en andere leiders binnen het jeugdwerk een brief (150308). Hierin schrijft men dat G1 geen taken mag uitvoeren. Het besluit om een nieuwe catecheet te benoemen voert men uit. G1 vraagt deze brief via ouders op. De kerkenraad toont zich opnieuw onverzoenlijk ten opzichte van G1.

KR1, KR-P1 en KR-S2.1 verzwijgen

De kerkenraadsleden zijn nog steeds grotendeels onwetend van wat zich hier vlak voor hun ogen afspeelt. Het gebeurt weliswaar buiten hen om, maar wel uit hun naam. Intussen informeert de preses ook zijn vrouw. Zij stuurt op 14 maart een brief aan G1 (150314). Hierin vraagt ze haar hoe G1 het zover heeft kunnen laten komen om zelfs tegen de kerk te vechten en ‘tegen ‘Wie’ vecht je eigenlijk?’ Een zwaar verwijt. Nog voordat er überhaupt iets besproken is op de kerkenraad zijn er al besluiten uitgevoerd namens de kerkenraad. Daarnaast verspreidt de preses, en in navolging van hem G9, een onjuist beeld over G1. Aan haar excuus en aan haar verzoek om de eerste brief te herschrijven gaat men volledig voorbij.

Avondmaal

G1 en G8 hopen dat er snel een eind komt aan deze nare periode. G1 ziet het onder deze omstandigheden niet zitten om deel te nemen aan het avondmaal. Ze ervaart dat anderen iets tegen haar hebben, maar dat het tegelijkertijd onmogelijk is om hierover in gesprek te gaan. G1 en G8 schrijven dan ook een korte brief (150328a) aan de kerkenraad met hun beweegredenen. Ze willen zich graag verantwoorden indien dat nodig is. Het is voor mij de vraag of G1/G8 iets te verantwoorden hebben, of dat de kerkenraad zich moet schamen.

KR1 en ik hebben in deze periode naar aanleiding van de gevoerde gesprekken een voorstel/advies (150328.2) geschreven. Dit is ter bespreking op de kerkenraad aan de scriba opgestuurd (150328.1). G5 meldt zich ook af voor het avondmaal en schrijft de kerkenraad hierover een brief (150328b). De brieven blijven onbeantwoord, en dat is slechts een beginnetje.


Acties kerkenraad           Gezamenlijke acties           Acties kerkleden

  150303 – M1 informeert G1 en G8  
150308 – Brief aan belijdeniscatechisanten en hun ouders    
150314 – Brief G9 aan G1    

150328.1 – KR1 stuurt aan KR-S2.1 onderligger voor kerkenraad inzake gesprekken G1

150328.2 – Onderligger KR1+M1 tbv kerkenraad

   
    150328a – Afmelding avondmaal door G1
    150328b – Afmelding avondmaal door G5