Juni en Juli 2015

Juni en juli 2015


Aanwezig bij de kerkenraad

Op 1 juni zijn G1, G8 en ik aanwezig op de kerkenraadsvergadering. Deze vergadering vindt plaats zonder dat preses en de scriba aanwezig zijn. Om het principe van hoor en wederhoor zuiver toe te passen zullen zij apart gehoord worden.

G1 en G8 doen daar een dringend appel op de kerkenraad om zich verantwoordelijk te weten voor de gevolgen van besluiten. Of ze nu wel of niet genomen zijn, het blijft een feit dat ze wel worden uitgevoerd namens de kerkenraad. Hun verhaal is ook op schrift gesteld en ter plekke uitgedeeld.

Dit statement maakt inzichtelijk welke gevolgen het heeft voor gemeenteleden als ze uitsluiting ondervinden. Gewetensvol hebben G1 en G8 hierin vastgelegd hoe de feiten hun leven hebben beïnvloed. Ze nemen hierin volledig verantwoordelijkheid voor het eigen handelen. Aan het eind van het gesprek vragen G1 en G8 of zij ook nog iets recht te zetten hebben. Zij willen daar indien nodig verantwoordelijkheid voor nemen. Het blijft stil. Verschillende ambtsdragers laten ook mij naderhand weten onder de indruk te zijn.

Na afloop vraagt de notulist per mail het statement (150601) op om dit bij het verslag te voegen. Enkele jaren later verklaart de kerkenraad dit niet in zijn archief te hebben (gehad).

KR-P1 stelt diagnose over G1

Achter de schermen gaat een en ander niet zonder slag of stoot. De preses, zeer emotioneel, is furieus dat hij hier buiten wordt gehouden en valt de kerkenraad zwaar aan op dit punt. Hij is ook furieus dat ik (geen kerkenraadslid) wel bij dat gesprek aanwezig ben. Hij weet bovendien dat naar aanleiding van dit gesprek besluiten genomen worden en nu zie ik  angst voor controleverlies. Het enige wat hij dus nog kan doen voordat het zover is, is het schrijven van een brief aan de kerkenraad.

Het is stuitend om te zien hoe hij in deze brief juist zijn positie en status als preses inzet. De preses zet een beschadigende profielschets neer in vergaande statements over G1, G8 en het hele gezin. Hij stelt (beschadigende) diagnoses (150612) over G1, deze keer ten overstaan van de gehele kerkenraad. Alsof hij hiertoe bekwaam zou zijn. Aangezien de vorige keer het moderamen hem niet heeft aangesproken op zijn eerdere brief, neemt hij opnieuw deze vrijheid; hij kan ervan uitgaan dat de kerkenraadsleden die ook in het moderamen zitten hem niet meer tegenspreken.

Ambtsgeheim of taak uitvoeren?

Hij schrijft dat G1 afwijkend gedrag vertoont en koppelt dit afwijkende gedrag aan narcisme. En dat dus vlak voor het moment dat er besluitvorming plaatsvindt over het vervolg in deze kwestie. Het mooie van het gesprek van 1 juni tussen G1 en G8 en de kerkenraad wordt hiermee meteen overschaduwd.  De weg naar herstel wordt hierdoor weer geblokkeerd. Ook deze brief verdwijnt in de doofpot, maar deze blijft wel door de herhaling hangen in de gedachten van kerkenraadsleden. En ook deze brief zou vallen onder ambtsgeheim dat de bescherming van leden als doel heeft. Het is makkelijker om het ambtsgeheim te gebruiken dan de preses aan te spreken. De kerkenraad laat hiermee zijn taak naar zowel G1/G8 als ook naar KR-P1 liggen.

Kerkenraadsstukken gedeeld met G9

Hoewel het de bedoeling is dat KR-P1 en KR-S2.1 door de kerkenraad worden gehoord, gaat er iets mis. Al voorafgaand aan het doen van hoor en wederhoor krijgt KR-P1 het statement van G1/G8. En niet alleen hij, ook zijn vrouw blijkt het te kennen. Al op zondag 7 juni spreekt G9 mij aan de vraag hoe ik dat statement van G1 en G8 vind. Het ambtsgeheim wordt hiermee geschonden. De ongelijkwaardigheid was al groot, maar wordt hiermee nog groter. Bovendien zit degene om wie in feite alles draait vervolgens ‘gewoon’ zélf de vergadering voor waarin er besluitvorming plaatsvindt. 

Kerkenraadsstructuur onder de loep

G1 en G8 waren oprecht blij met deze avond, ouderlingen hebben deze avond als verhelderend en eerlijk ervaren. Er was ook ruimte voor de emoties die een verstoorde relatie binnen de kerk geeft. De waarnemend preses, KR6, doet dan ook enkele dagen later namens de kerkenraad een advies (150603) toekomen aan het moderamen. Er wordt een intern onderzoek ingesteld en de bevindingen hiervan worden ook aan de kerkenraad ter bespreking overlegd (150621). De resultaten hiervan zijn overduidelijk: de structuur werkt in de hand dat de preses op alle gebieden de touwtjes in handen houdt. De kerkenraad is tegelijkertijd enerzijds onwetend, maar anderzijds dus ook niet kritisch genoeg is om dit probleem te onderkennen.

Uit de bevindingen wordt een advies opgesteld om weer te komen tot goede verhoudingen met G1 en G8. Van zowel de bevindingen als de uitkomsten en het advies worden G1 en G8 niet op de hoogte gesteld. Ondanks deze bevindingen is er overigens nooit iets veranderd aan de structuur. Tot op de dag vandaag wordt er nog volgens dezelfde structuur gewerkt. Besluiten die niet worden genomen, worden uitgevoerd en genomen besluiten krijgen geen opvolging. Er lijkt iets niet in orde te zijn.

Voorstel en besluiten inzake gemeenteleden

De gemandateerden doen op 21 juni een voorstel aan de kerkenraad (150621). Op 22 juni neemt de kerkenraad mede naar aanleiding hiervan een besluit (150622) inzake de kwestie met G1, G8, en ook met G5. KR10 vindt terecht dat G1 en G8 ook inzage moeten krijgen in de notulen van de avond van 1 juni. Dit wordt echter meteen de kop ingedrukt (150610) door de preses. Het gaat echt lekker zo.

VP2 heeft andere informatie

Het is ook in deze maand dat G1 opnieuw contact opneemt met adviseur VP2. Deze keer om hem op de hoogte te stellen van het goede verloop van de avond van 1 juni. Ook sturen ze hem het statement toe. Op het statement dat door G1/G8 is voorgelezen door de kerkenraad goed en welwillend is ontvangen, reageert hij uiterst negatief. Hij trekt de integriteit van G1/G8 in twijfel en gaat minutieus in op elk détail van het statement (150617). Hij stelt bovendien dat het gesprek van 4 mei juist bedoeld was als hoor en wederhoor. Waarop zou hij dat baseren? Hoe komt hij aan die verkeerde informatie?

G1 laat dat op dit moment voor wat het is. Ze reageert desondanks op de punten die hij wél terecht aandraagt en geeft blijk van zelfreflectie. VP2 benoemt dat in zijn laatste mail ook zo. 

Het waarom van VP2

Tot nu toe is het mij een raadsel waarom deze adviseur zijn afkeuring over het statement zo kenbaar maakt. In drie lange brieven aan G1/G8 schrijft hij op denigrerende toon. Onbegrijpelijk op het moment dat G1 en G8 aangeven blij te zijn. En onbegrijpelijk omdat op KR-P1 en G9 na niemand negatief is geweest over het statement. Het is voor mij ook onvoorstelbaar hoe ongelooflijk hard juist de ‘geestelijke’ leiders met de aan hen toevertrouwde mensen omgaan. Omdat deze adviseur een jaar later alsnog een cruciale rol gaat spelen, is het van belang dat ook hier al duidelijk wordt dat zijn mening over het verloop van deze kwestie al is gevormd. Ik zou hem hier graag over spreken. Maar mijn brief daarover is niet eens beantwoord.


Acties kerkenraad           Gezamenlijke acties           Acties kerkleden

  150601: in het kader van hoor en wederhoor zijn G1 en G8 aanwezig bij de kerkenraad

150601 – G1 en G8 lezen statement voor aan de kerkenraad

150603 – aan het moderamen wordt een advies voorgelegd inzake de kwestie met G1 en G8    
150610 – KR10 wil inzage notulen voor G1 en G8, KR-P1 blokkeert dit    
150612 – Preses uit onterechte beschuldigingen over G1 – noemt dit reflectie    
    150615: G1 en G8 nemen contact op met VP2 vanwege goede verloop
  150617: VP2 reageert  
150621 – in opdracht van de kerkenraad doen gemandateerden een voorstel aan de kerkenraad    

150622 – de kerkenraad neemt besluiten inzake de kwestie