Juni 2019

Juni 2019


Wisseling van de wacht – overdracht dossier

Op 3 juni vraag ik (190603) aan de scriba of mijn verzoek van 23 mei ontvangen is. Mijn ‘briefje’ is ontvangen, ‘hoewel nog steeds in de spambox’ (190604). De volgende dag ontvangen G8 en G1 een afwijzing (190605a) op hun verzoek. Ik ontvang een vrijwel identieke afwijzing (190605b). De kerkenraad geeft aan dat het conflict in het introductiegesprek met de nieuwe ouderlingen aan de orde komt. Dit zal men ‘op een zeer gebalanceerde en respectvolle wijze’ doen. Aangezien er geen voorstellen ter besluitvorming voorliggen over de kwestie, is er volgens de kerkenraad geen noodzaak voor hoor en wederhoor.

We betreuren deze besluitvorming van de kerkenraad.  Waarom zouden de gemeenteleden over wie je nota bene gaat spreken niet aanwezig mogen zijn tijdens een overdrachtsgesprek? Als het inderdaad respectvol gebeurt, geef je hiermee toch juist vertrouwen? Hoe ‘gebalanceerd’ is zo’n gesprek als je in conflict bent? Je ontneemt gemeenteleden dus de mogelijkheid om in gesprek te gaan met (ook hún ambtsdragers). Waarom wordt er niet andersom gedacht? Stuur gemeenteleden met wie je als kerkenraad een conflict hebt gewoon een uitnodiging. Stel de kerkenraad in de gelegenheid om ook die kant van het verhaal te kunnen horen.

We maken bezwaar tegen dit besluit (190618a en 190618b). Dit in de hoop dat de kerkenraad de moeite neemt om in te gaan op onze redenen. Enkele dagen later ontvangen we hierop reactie (180623a en 180623b).  De bezwaren zal de kerkenraad na de vergadering van 2 september beantwoorden.

Autoriteit Persoonsgegevens (1)

We laten AP weten dat we de mogelijkheid om in gesprek te gaan graag  benutten (190607.1b en 190607.2b). In de brief bij het besluit van AP (zie mei 2019) staat dat dit mogelijk een bezwaarschrift kan voorkomen. Later die week worden we beiden gebeld door onze contactpersoon bij de AP met de mededeling dat men bij het besluit blijft. Onze brieven, waarin we met name insteken op artikel 6 en 9 van de AVG, zijn echter niet gelezen. Dan rest ons alleen nog de mogelijkheid om bezwaar te maken op dat besluit of om niets te doen. Een lastige keus waar we eerst nog advies over inwinnen. Op 20 juni leveren we uiteindelijk toch onze bezwaren (190620.1 en 190620.2) op het besluit van de AP in. Dit grondige werk heeft ons veel tijd gekost.

Weer in het gareel

Op 24 juni informeert G1 (190624) bij KR28 of hij op de hoogte is van het verzoek en van het genomen besluit. Hij belt mij op maandag de 24e met de vraag of het mogelijk is een gesprek te hebben. Hij wil dit ook aan G1 en G8 vragen met als doel een persoonlijk besluit van hem aan ons mee te delen. Op de 27e hebben we een gesprek met elkaar. Hij deelt ons mee dat hij heeft besloten om zich als kerkenraadslid volledig afzijdig te houden van de kwestie. KR28 houdt haar voor dat ze ‘haar emotie’ hem niet mag ‘verwijten’. Hij komt er niet uit als we hem vragen dit uit te leggen. Dit zegt hij terwijl hij het laatste jaar steeds vasthield aan ‘if you can’t beat them, join them’. Toen nog overtuigd van het feit dat de kerkenraad van binnenuit te veranderen was.

De manier waarop hij is behandeld door KR-P1 was een van de aanleidingen van de brief van G1 van 141229. Hij had vervolgens als gemeentelid G5 zelf een langdurig conflict met de kerkenraad. Ook dat is onopgelost gebleven tot op de dag van vandaag. Hij geeft aan dat hij vanwege zelfbehoud ervoor gekozen heeft om het te laten rusten. Nu echter geeft hij als ambtsdrager aan om het onrecht te laten voor wat het is. Hij zegt dit krachtiger te vinden dan wat wij doen. Toch reageert ook hij ongelooflijk emotioneel als hij het over de afgelopen jaren heeft. Een bonk verdriet waar hij overheen wil stappen, maar wat hem zichtbaar niet lukt.

De twee gezichten van KR-P4 (1)

Hij vertelt dat hij sowieso ‘niet bij de stukken kan’, die zijn uitsluitend bereikbaar voor de preses en de scriba. In feite geeft hij hiermee tussen de regels door aan dat hij überhaupt al niets had kunnen betekenen. Hij heeft een gesprek gehad met KR-P4. Deze heeft hem gezegd dat de kerkenraad inziet dat het hoger beroep een domme zet is geweest. Men had nooit moeten beginnen aan een nieuwe gerechtelijke procedure. Ook het versturen van de brief aan de gemeente is ‘heel onverstandig’ geweest.

Op dit moment begrijpen we de houding van KR28 beter. In het gesprek met KR-P4 met hem zijn er dingen aangegeven die niet bepaald stroken met de werkelijkheid. Maar we begrijpen ook dat hij uit zelfbehoud ervoor kiest om KR-P4 te geloven. Anders is ook zijn positie binnen de kerkenraad onhoudbaar.

Door KR28 naar de mond te praten, kan hij nu als pion ingezet worden in het spel zoals het gespeeld wordt. Dit klinkt uiterst negatief, maar na 4,5 jaar kan ik dit gerust stellen.  Door in te spelen op het verlangen van KR28 om erbij te horen, is hij makkelijk over te halen. Door hem o.a. mee te geven hoe verstandig zijn keus is om het maar niet meer over onrecht te hebben.

De twee gezichten van KR-P4 (2)

Het verhaal dat hij te horen heeft gekregen wijkt sterk af van wat er is verklaard in het Gerechtshof. Ik en de andere aanwezigen weten dat de kerkenraad aangaf tot het uiterste door te gaan. Vanwege de ‘principiële redenen’ vindt de kerkenraad het geen enkel probleem om te blijven procederen, desnoods tot het Europese Hof. Wij geven in het gesprek met KR28 aan dat KR-S2.3 heeft getekend voor het beschikbaar stellen van alle documenten. De documenten die tot het conflict behoren zijn beschikbaar voor de hele kerkenraad. KR28 ontkent dit simpelweg, het klopt niet met de versie die hij bij de overdracht heeft gehoord.

Het siert KR28 dat hij in elk geval komt vertellen niets te kunnen of te willen betekenen. Dat hebben al de andere kerkenraadsleden die ook denken niet te beschikken over documenten allemaal níet gedaan. Zij volstaan met een handtekening onder elke brief te zetten die door de kerkenraad wordt verstuurd. Ook zijn ze kennelijk wel in staat om ‘unaniem’ besluiten te nemen zonder iets van de inhoud te weten. We begrijpen genoeg.

Respecteren besluit KR28

De volgende dag (190628.1a) vraagt KR28 of hij aan de kerkenraad moet overbrengen dat G1 en G8 graag verzoening willen. Hij wil ook overbrengen dat ze behoefte hebben aan pastoraat. Zijn betrokkenheid is ons inziens oprecht, maar met die vraag is hij niet trouw aan zijn besluit. Op deze manier mengt hij zich er toch weer tussen. G1 aan dat dit niet nodig is om twee redenen. Ze respecteert zijn eigen besluit. Bovendien, in vrijwel elke brief die door haar of G8 geschreven is, staat immers al dat ze graag verzoening willen. Dat het onbekend zou zijn is ofwel een leugen ofwel het is al die jaren domweg verzwegen (190628.1b).

Gewetensnood en ambtsgeheim

In deze weken heb ik opnieuw met verschillende ambtsdragers contact over mijn gewetensnood en over de reikwijdte van het ambtsgeheim. Mijn gewetensnood wordt in alle gevallen erkend. Binnen de GKv denkt men behoorlijk ‘absoluut’ over het ambtsgeheim, daarbuiten ligt dat anders. Steeds vaker wijst men mij erop dat het ambtsgeheim altijd begint bij de pastorant, dus het gemeentelid. Het is er niet om een kerkenraad te beschermen. Dat het thema actueel is, wordt bevestigd door een artikel in het Reformatorisch Dagblad (190621). De adviezen die ik krijg variëren sterk. Binnen de GKv krijg ik vooral het advies zelf een veilige kerk te zoeken. Over het gemeentelid denkt men meestal niet lang na. Daarbuiten krijg ik zelfs diverse keren het advies om een rechtszaak te beginnen. Een rechtszaak waarin de toepassing van het ambtsgeheim door de GKv centraal staat.

Ik hoop echter dat de GKv zélf in staat is om herstelwerkzaamheden te verrichten. Ondertussen begin ik ook met de voorbereidingen voor de website en ben ik hierover in gesprek met G1.

Kerkelijk traject …

Tussendoor volgt er op 12 juni  een ietsje eigenaardige reactie van ICG (190612) op ons verzoek (190523) om een gesprek. Het antwoord richt men uitsluitend aan G1, en ook de brief zélf is duidelijk alleen aan haar gericht. Het lijkt doorgestoken kaart, aangezien de kerkenraad mij ook kwijt wil als partij hierin. Net als bij de visitatoren wil men mij buiten spel zetten. In augustus zal het nóg vreemder worden. O ja, het gesprek met mij en G1 gaan de voorzitter en secretaris van de ICG (uiteraard?) niet aan. G1 verwijst men naar de ICG-behandelcommissie.

Communicatie door de kerkenraad

Op 16 juni (190616) gaat de kerkenraad opnieuw voorbij aan hetgeen de ICG de kerkenraad heeft voorgehouden en aan wat door de advocaat van G1 de kerkenraad is verboden: opnieuw communiceert de kerkenraad aan de gemeente. De berichtgeving is overigens juist, maar het valt uiteraard bij de gemeente niet op wat er in dit bericht verscholen is. Dit bericht maakt duidelijk dat ook de gemeente als partij in het hoger beroep is betrokken. De zinsnede ‘inzake het door de kerk(enraad) ingestelde hoger beroep’ is alle informatie die de gemeente hierover krijgt. Niet echt handig, en ook onjuist om het op deze manier te doen.

Autoriteit Persoonsgegevens (2)

Op 27 juni ontvangen we de ontvangstbevestigingen van AP (190627.1b en 190627.2b). Onze klachten worden alsnog in behandeling genomen, hetgeen onder andere inhoudt dat er een hoorzitting met de kerkenraad zal plaatsvinden. Op 28 juni laten G1 en ik (190628.1 en 190628.2) aan Autoriteit Persoonsgegevens weten geen gebruik te maken van de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij de hoorzitting. Eind augustus vindt de hoorzitting plaats waarin AP onze klachten naar aanleiding van de communicatie door de kerkenraad behandelt. We willen niet een nieuwe confrontatie met de kerkenraad. En om eerlijk te zijn schrikken we nogal van deze vraag die de Autoriteit Persoonsgegevens ons voorlegt.


Acties kerkenraad       Acties gezamenlijk/     Acties kerkleden
ICG en RD

    190603: M1 verzoekt KR-S2.3 om een ontvangstbevestiging van 190523.2b
190604: KR-S2.3 bevestigt ontvangst    
190605a – Verzoek G1 en G8 (190523.2a) wordt afgewezen    
190605b: verzoek M1 (190523.2b) wordt afgewezen    
    190607.1b – M1 doet aanvulling klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens
    190607.2b – G1 doet aanvulling klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens
  190612 – ICG verwijst G1 naar ICGd als reactie op 190523 van G1 en M1  
190616 – Kerkenraad plaatst stukje in het kerkblad over het hoger beroep    
    190618a – G1 en G8 maken bezwaar tegen kerkenraadsbesluit 190605a
    190618b – M1 maakt bezwaar tegen kerkenraadsbesluit 190605b
    190620.1 – M1 maakt bezwaar tegen besluit AP 190510.1
    190620.1 – G1 maakt bezwaar tegen besluit AP 190510.1
  190621 – RD: Ambtsgeheimen  
190623a: KR-S2.3 laat G1 en G8 weten dat bezwaar 190618a pas na 2 sept. wordt beantwoord    
190623b – KR-S2.3 laat M1 weten dat bezwaar 190618b pas na 2 september wordt beantwoord    

 

  190624a: G1 informeert bij KR28 naar besluit
190624b: KR28 laat G1 weten niets te weten en langs te willen komen    
190624c: KR 28 belt M1 om afspraak, graag in combi met G1 en G8    
  190627: gesprek tussen KR28 en M1 en G1 en G8  
190628.1a- KR28 vraagt of hij een en ander moet delen met de kerkenraad    
    190628.1b – G1 geeft aan dat KR28 bij zijn beslissing moet blijven en dat de kerkenraad al op de hoogte is
    190628.2a: M1 geeft aan niet gehoord te hoeven worden bij een hoorzitting van AP
    190628.2b: G1 geeft aan niet gehoord te hoeven worden bij een hoorzitting van AP