Juni 2018

Juni 2018


Kerkenraadslid niet verantwoordelijk?

G1 spreekt op haar werk een collega, tevens lid van de kerkenraad, aan. Liever had ze dit niet gedaan, maar nu deze brief zo kwetsend was, maakt ze een uitzondering op de regel. Hij geeft aan er niets mee te maken te hebben, ‘het dossier is in handen van KR13 en KR14, zo hebben we dat afgesproken.’ Ook voor hem was de brief naar zijn zeggen een verrassing. Hij is niet ontvankelijk voor hetgeen G1 aandraagt over zijn persoonlijke verantwoordelijkheid hierin.

Geïsoleerd van de gemeente – een tweespalt

Met G1/G8 stuur ik aan de voltallige kerkenraad een mail (180602) waarin wij onze nood over de uitsluitingsbrief voorleggen. We zien ons genoodzaakt door de kerkenraad om niet aan het avondmaal deel te kunnen nemen. We vinden het erg dat de kerkenraad een tweespalt veroorzaakt in de gemeente. Ook nemen we het de kerkenraad kwalijk dat er aan de feitelijke omstandigheden op deze wijze geen recht wordt gedaan. Wij hadden toch minimaal mogen verwachten dat de kerkenraad conform onze brieven aangeeft dat wij naar een oplossing zoeken. Daarbij kan men zondermeer aangegeven dat wij die onder meer zoeken in het laten doen van onderzoek naar ieders handelen.

Pas maanden later (180926) haalt men onze mail nog een keer aan. Het betreft dan slechts een herhaling van de brief van 27 mei jl. De kerkenraad bijt zich steeds meer vast in het poneren van standpunten zonder zich verplicht te voelen deze te onderbouwen. Geestelijk leidinggeven kan volgens mij niet hetzelfde zijn als het managen van een onderneming waarin tegenspraak niet wordt geduld. Op zondag 3 juni, de zondag waarin het avondmaal wordt gevierd, gaat BP9 voor. Hij was tevens één van de visitatoren (VS1) in dit conflict. In het gebed wordt uitgebreid stilgestaan bij het conflict. Vooraf is hierover helaas niet met ons gecommuniceerd, het gaat over ons maar we zijn er niet in gekend. En weer kunnen wij niets inbrengen, niets duidelijk maken aan de gemeente. Dat doet pijn, je voelt hoe je geïsoleerd wordt van de gemeente die je lief is.

Buiten spel gezet?

Dan gebeurt er iets wat te denken geeft, zeker gezien onze ervaringen met het college van visitatoren. In de communicatie over het maken van een afspraak schrijft de ICG mij plotseling niet meer aan. Vreemd. Pas nadat ik zelf daar telefonisch contact over opneem met de voorzitter past hij dit aan. Hij geeft niet míjn redenen om weer opgenomen te worden in de mailing, maar hij geeft zijn voorstelling van zaken. Alsof ik G1 slechts bijsta. Hij zou gezien mijn aanmelding beter moeten weten. Wij, ik én G1, hebben de kwestie aangemeld in november 2017 (171107).

Uit de emailwisseling (180605) blijkt dat het plannen van een datum heel erg ingewikkeld is. Het plannen van een datum gaat bovendien erg traag en het plannen van een datum wordt uitgesteld tot na 21 augustus. Het gevoel van urgentie ontbreekt. Op 12 juni wordt er een datumprikker verstuurd (180612).

Geen schending van het ambtsgeheim

Op 14 juni ontvangt G1 van de rechtbank een brief met de door de rechter gecontroleerde inhoudsopgave (180529). Deze is volledig gelijk aan de inhoudsopgave zoals ik die ter beoordeling op schending van mijn geheimhoudingsplicht heb opgestuurd. De rechter heeft geen reden gezien om namen van verzenders en ontvangers te verwijderen. Ook is er niets gewijzigd aan de duiding van de inhoud van de desbetreffende stukken.

Op 15 juni stuur ik een mail aan de griffier (180515) waarin ik vraag naar het verdere verloop. Enkele dagen later ontvang ik daar het antwoord (180618) op. De kerkenraad heeft de inhoudsopgave ook opgestuurd gekregen en krijgt 4 weken de tijd om daarop te reageren. Daarna mag ook G1 nog op de inhoudsopgave reageren. Bij G1/G8 is nu, door de inhoudsopgave, duidelijk dat het bestaan van enkele brieven hen nog niet eens bekend waren. Dit terwijl de kerkenraad inmiddels toch al jaren in de gelegenheid is geweest om daarover openheid van zaken te geven. Zeker gezien het excuus dat in november 2016 (161128.1) door de kerkenraad is gemaakt en waarin werd erkend dat er over G1 onjuiste informatie is verspreid. Dat was het moment om haar in te lichten.


Acties kerkenraad            Acties         Acties kerkleden
Rechtbank en ICG

    180602 – Email G8+G1+M1 aan voltallige kerkenraad over brief 180527
  180605 – ICG communiceert over datum gesprek  
  180612 – ICG stuurt datumprikker  
  180614a – (Brief) Rechtbank stuurt G1 inhoudsopgave M1  
  180614b – (Bijlage) Rechtbank stuurt G1 inhoudsopgave M1  
    180615: M1 vraagt info aan Rechtbank
  180618: Rechtbank informeert M1