Juli 2019

Juli 2019


Autoriteit Persoonsgegevens

Op 1 juli ontvangen zowel G1 als ik een mail van de AP. De AP vraagt ons of alle documenten aan de kerkenraad kunnen worden doorgestuurd. We hebben daar geen problemen mee. Verder stuur ik nog een aanvulling op mijn klacht aan de Autoriteit Persoonsgegevens (190701.1b). Mijn aanvulling gaat over hetgeen de kerkenraad aan de gemeente heeft meegedeeld over de brief van 31 december 2015 die ikzelf geschreven heb. Hetgeen de kerkenraad aan de gemeente meldt over mijn bedoelingen is apert onjuist. Ik ben daar boos over. Het is niet aan de kerkenraad om mijn bedoelingen achteraf aan te passen omdat dit vanwege de situatie beter uitkomt. G1 doet geen verdere aanvullingen.

De kerkenraad wordt enige dagen later door AP geïnformeerd. Op 23 juli vernemen we (190723.1 en 190723.2) dat de hoorzitting met de kerkenraad pas eind augustus zal plaatsvinden. Zowel G1 als ik zullen een verslag van de hoorzitting ontvangen.

Uitspraak Gerechtshof uitgesteld

Op 16 juli krijgt G1 bericht (190716) van haar advocaat dat de uitspraak is uitgesteld tot in september.

Cruciaal – mijn besluit

Deze maand is cruciaal voor het verdere verloop. In deze weken ben ik heel erg druk met het anonimiseren van  stukken die ik waarschijnlijk op de website. Deze vormen zijn de feitelijke onderbouwing van mijn beschrijving van de casus. Eerst wil ik nog enkele kerkrechtdeskundigen gesproken hebben om nog breder advies in te winnen. Steeds meer raak ik overtuigd van het feit dat er binnen de GKv geen toetsinstrumenten zijn rondom het ambtsgeheim. Aan welke instantie binnen de GKv kun je überhaupt de vraag voorleggen om te toetsen? De daarvoor aangewezen instanties geven in elk geval niet thuis. Dit feit maakt mijn gewetensnood nog groter. Het is duidelijk dat ik ervan overtuigd ben dat er sprake is van schending van het ambtsgeheim. Nu echter de toezichthoudende instanties dit toedekken, is er duidelijk iets grondig mis in de GKv. Elk gemeentelid kan dus zomaar in de kou komen te staan.

In deze casus is precies dát gebeurd wat vrijwel niemand wil, maar tóch is het gebeurd. Het zou goed zijn als u, de lezer, zich wil inspannen om het ambtsgeheim zijn echte waarde terug te geven.

Kerkenraad schendt het ambtsgeheim

Met het oog op een bijbelse verzoening schrijf ik op 15 juli, na 4,5 jaar wachten, een brief. Al die jaren is er door mij en door betrokken gemeenteleden geprobeerd om herstel te werken binnen kerkelijke mogelijkheden.  In deze brief aan de kerkenraad van WP1 (190715.1a) beschrijf ik de noodzaak om het ambtsgeheim te doorbreken. Ik refereer ook aan de verklaring (190306) waardoor de kerkenraad in de gelegenheid is gesteld om zich inhoudelijk te verdiepen.

Ik beschrijf hoe de kerkenraad het ambtsgeheim al jarenlang schendt om persoonlijke belangen te laten prevaleren. Het streven naar een bijbelse verzoening is men al lang uit het oog verloren. Daarom geef ik openheid van zaken aan G1 en G8 en ga ik de kerkenraad voor op de weg zoals we die uit de bijbel kunnen leren. Nogmaals, deze brief omvat een cruciale beslissing waarvan ik hoop dat deze navolging zal vinden indien dit nodig mocht zijn. Zie ook het contactformulier voor ambtsdragers in gewetensnood.

Al heel snel volgt de eerste reactie van een van de nieuwe leden van de kerkenraad (190715.1b). Hieruit blijkt hoe dit nieuwe kerkenraadslid is ‘voorgelicht’ en hoe ‘zorgvuldig’ men over de kwestie spreekt. Enkele dagen later wordt deze reactie gevolgd door een reactie namens de kerkenraad (190718) van KR-S2.3. Hierin deelt de kerkenraad opnieuw zijn standpunt aan mij mee, opnieuw zonder in te gaan op de mijn argumenten.

ICG ook verantwoordelijk voor schending ambtsgeheim

Op 15 juli schrijf ik een mail aan de ICG (190715.2), als bijlage gaat mijn brief aan de kerkenraad mee. Ik meld ICG hoe ik oprecht teleurgesteld en ook boos ben over de houding van ICG in het hele gebeuren. Er is op geen enkel moment serieus ingegaan op de feiten, waarin een geschillencommissie zich toch had moeten (willen) verdiepen. Het is onmiskenbaar dat het gedoogbeleid van de ICG de misstand groter en groter heeft gemaakt. Alle acties van de kerkenraad die de adviezen van de ICG steeds negeerde werden gedoogd. Bovendien houdt ICG op deze manier heel bewust de doofpot in stand.

Deze geschillencommissie heeft de inhoud van de brieven gelezen die voor de kerkenraad reden waren om in hoger beroep te gaan. Men is dus op de hoogte van de smaad en laster en het laat de commissie totaal onverschillig.  Dat de kerkenraad dit wil verhullen en vanwege ‘principiële redenen’ in hoger beroep gaat duldt men. Zo is ook deze commissie medeverantwoordelijk door er passief aan mee te werken. Ik doe tot slot een oproep om de ogen niet langer te sluiten. De reactie van ICG volgt op 2 augustus.

Visitatoren gefaald in taakuitvoering

Ook aan het college van visitatoren stuur ik een mail (190715.3a), waarvan de ontvangst wordt bevestigd (190715.3b). Ik houd het college van visitatoren voor dat hun tussenkomst alleen maar langer lijden in stand heeft gehouden. Ook houd ik hen verantwoordelijk voor het niet meer kunnen nemen van een stap naar de classis. Het college heeft in mijn ogen een belangrijke taak laten liggen en heeft zich laten sturen door een machtige  kerkenraad. Het kerkelijke systeem heeft in mijn ogen gefaald doordat machtsmisbruik op alle mogelijke manieren wordt toegedekt.

Ambtsgeheim ingezet als schild tegen gemeenteleden

G1 en G8 kunnen nu beschikken over de documenten. Toch kiezen ze er vooralsnog voor om de voor hen onbekende documenten niet te openen. Misschien kunt u zich er iets bij voorstellen dat ze niet wéér een aantal dreunen kunnen verdragen. We hopen en bidden dat de kerkenraad inziet dat er deze wijze van omgaan met gemeenteleden niet opbouwend is. Leden die juist de beschermende werking van het ambtsgeheim hadden mogen verwachten. Dit is hen niet alleen ontnomen door de kerkenraad, het wordt zelfs tegen hen ingezet. Dat noem ik een misstand.

Uit de gemeente

Op de 21e krijg ik telefoon van een gemeentelid dat mij wil spreken over de kwestie. Of beter, iemand die mij wil overhalen om weer de kerkdiensten in WP1 te bezoeken. Ik waardeer in ieder geval het feit dat hij contact opneemt met mij en zich betrokken weet. We maken dan ook een afspraak voor 7 augustus bij mij thuis. Het is het begin van een waardevol contact.


Acties kerkenraad/        Acties         Acties kerkleden
gemeente college visitatoren/
ICG

  190701.1a: AP mailt M1 190701.1b – M1 stuurt een mail aanvulling op aan AP
  190701.2a: AP mailt G1 190701.1b.2 – Aanvulling van M1 bij bezwaar op besluit van AP
    190715.1a – M1 stuurt brief aan voltallige kerkenraad over genomen besluit
190715.1b – KR reageert op besluit M1    
    190715.2 – M1 stuurt mail met bijlage aan ICG over het doorbreken van ambtsgeheim
    190715.3a – M1 stuurt mail met bijlage aan college van visitatoren inzake het doorbreken ambtsgeheim
  190715.3b: ontvangstbevestiging college van visitatoren  
    190716: advocaat G1 geeft uitstel uitspraak Gerechtshof door
190718 – Kerkenraad kan besluit M1 (190715a) niet accepteren    
190721: gemeentelid wil M1 spreken    
  190723.1 – AP stuurt M1 bericht over hoorzitting met KR  
  190723.2 – AP stuurt G1 bericht over hoorzitting met KR