Juli 2018

Juli 2018


Geen uitstel

Op 4 juli, een week voordat de reactietermijn van de kerkenraad voorbij is, vraagt de kerkenraad via zijn advocaat om uitstel (180704) van 2 weken aan G1. G1 geeft aan (180705) hier niet mee in te kunnen stemmen, omdat ze dan zelf in tijdnood komt. Ze wil namelijk haar reactie op de inhoudsopgave nog voor de zomervakantie indienen bij de Rechtbank. Bovendien heeft de kerkenraad reeds een verdubbeling van de standaard reactietermijn gekregen. In aansluiting hierop vraagt G1 aan de Rechtbank (180710) om de reactie van de kerkenraad zo spoedig mogelijk aan haar door te sturen.

Nieuws van de kerkenraad

Op zondag 8 juli lezen we in het kerkblad (180708) dat KR-P3 niet langer preses van de kerkenraad is, omdat zijn werk binnen de kerkenraad erg veel tijd kost. Hij blijft wel kerkenraadslid (KR13). Hij wordt opgevolgd door KR-P4, goede vriend van KR-P1, een van de drie gemandateerden in 2015. In oktober 2015 is hij onder druk gezet door KR-P1 (151026) om zich niet langer om G1 te bekommeren. In 2016 is hij afgevaardigd naar de adviseur en in 2017 tevens synodelid in 2017. De synodie die onder andere de huidige leden van de ICG heeft benoemd.

Hij was ook aanwezig – net als VP2 –  op de vergadering waarin de deputaten kerkorde hun werk kwamen toelichten en waarin de bezwaren tegen het verdwijnen van artikel 31 uit de oude kerkorde niet in behandeling genomen konden worden. Op die synode is reeds gewaarschuwd voor het monddood maken van leden van de kerkelijke gemeenten door deze aanpassing, helaas tevergeefs. Ook de latere voorzitter van de ICG, ICG7, was afgevaardigde op de synode.

In het kerkblad is voorts te lezen dat KR-S2.2 wordt opgevolgd door KR-S2.3. Tevens heeft de kerkenraad enkele besluiten genomen rondom de invoering van de AVG en KR-S2.3 aangewezen als functionaris gegevensbescherming.

Reactie van de kerkenraad op inhoudsopgave

Op 11 juli ontvangt G1 een emailbericht van de advocaat van de kerkenraad (180711). Hij meldt dat de kerkenraad zijn reactie op de inhoudsopgave van M1 heeft ingediend bij de Rechtbank. De reactie van de kerkenraad zelf (180711 en bijlagen) en ook de uitnodiging aan G1 om hierop te reageren volgen. De volgende dag ontvangt G1 al een brief (180712) van de Rechtbank. G1 bevestigt op 15 juli richting de advocaat (180715) de ontvangst van het bericht.

In de stukken van de kerkenraad valt vooral op dat de kerkenraad opnieuw de persoonlijke aanval op G1 kiest. Verder is het opvallend dat  het bestaan van veel stukken nu toch deels wordt erkend. Dat wil zeggen dat in bijlage 4 het bestaan van álle stukken wordt erkend. In bijlage 5 echter ontkent men het bestaan van een groot deel van de stukken alsnog. De kerkenraad geeft dan aan de stukken niet gevonden te hebben of reeds vernietigd te hebben. Let wel: recent vernietigd dus. Gewoon terwijl de rechtszaak die juist over deze stukken gaat nog lopende is! Bijlage 3 geeft een inkijkje in hoe de kerkenraad omgaat met het verwerken van kerkenraadsstukken. Dit verklaart deels dat G1 steeds geen informatie kreeg, want deze procedure beschrijft alleen de interne omgang met stukken. Het blijft onduidelijk waar een brief van een kerklid blijft, een lid wordt op geen enkele moment geïnformeerd over de categorie waarin zijn of haar brief valt en of die überhaupt wel bij de kerkenraad terecht is gekomen.

Ongelijkwaardige positie

Over het verweer van de kerkenraad wil ik kwijt dat ik het niet meer dan een (achteraf) geënsceneerd verhaal vind. Een manier om onder het verzoek en de plicht tot inzage uit te komen.  Daar komt bij dat de kerkenraad zonder blikken of blozen de Rechtbank, met name in bijlage 5, glashard onwaarheden voorspiegelt. Ik ken de stukken en heb ze in mijn bezit. Ik ben daarmee in staat te beoordelen of hetgeen de kerkenraad hier beweert over deze stukken klopt.

Opnieuw voel ik de ongelijkwaardige positie van G1 ten opzichte van een kerkenraad die kan beweren wat hij wil. G1 heeft de stukken niet en kan dus moeilijk het tegendeel bewijzen. De Rechtbank moet afgaan op de informatie die men aandraagt. Helaas ben ik geen partij in de rechtszaak. Ik word er boos om, hier wordt aan ‘damage-control’ gedaan en dat gaat kennelijk boven het spreken van de waarheid. En dan te bedenken hoe dezelfde kerkenraad in de brief aan de gemeente oordeelde over de gang naar de rechter. ‘Onbijbels gedrag’, dat klopt. Maar door wie eigenlijk?

Reactie G1 op inhoudsopgave

Na dagen, avonden en deels nachten werk dient G1 al op 21 juli de door haarzelf opgestelde reactie (180720) in. Ze reageert op zowel de inhoudsopgave van mij als ook op het daarop ingediende verweer van de kerkenraad. Ook  weerlegt (180720a) ze het eerdere verweer van de kerkenraad van 14 mei jl. In de bijlagen wordt een aantal zaken uit de reactie en de weerlegging nader onderbouwd.

Dit betreft o.a. de belemmering van de rechtsgang en een bespreking van de bijlagen van de kerkenraad. Ze gaat in op mijn positie als getuige in deze rechtszaak. De door de kerkenraad beschreven werkwijze t.a.v. kerkenraadsstukken bespreekt ze aan de hand van een voorbeeld. Per document uit de inhoudsopgave geeft G1 een reactie. De brief van de kerkenraad van 27 mei en onze reactie daarop worden opnieuw als bijlage toegevoegd. Een voorstel ter rectificatie daarop en tot slot een onderbouwing van de vordering vormen de sluitstukken. We realiseren ons dat G1 best veel vordert, maar de uitkomst is niet heel belangrijk meer. Wij ervaren de rechtsgang al als geslaagd, aangezien de inhoudsopgave zondermeer door de rechtbank is toegewezen. Daarmee is een basis gelegd voor onderzoek. Misschien is het aan die houding te wijten dat we bij het formuleren van de vorderingen niet zorgvuldig genoeg zijn. Dat blijkt in augustus.

De griffier van de Rechtbank bevestigt (180723) aan G1 op 23 juli de ontvangst van haar verweerschrift en geeft aan deze door te sturen aan de wederpartij.

ICG-stand van zaken?

Op 25 juli informeer ik per email (180725) bij de voorzitter van de ICG naar de stand van zaken. Die reageert op 27 juli (190727) en bevestigt 25 september als zijnde de definitieve datum voor het gesprek. Vanaf onze eerste aanmelding bij ICG tot het eerste gesprek zijn we dus maar liefst ruim 10 maanden verder!


Acties kerkenraad            Acties         Acties kerkleden
Rechtbank en ICG

180704: KR vraagt verlenging reactietermijn    
    180705: G1 stemt niet in met verlenging reactietermijn
180708 – KR communiceert over samenstelling moderamen en invoering AVG via het kerkblad    
    180710: G1 vraagt griffier om reactie kerkenraad zsm door te sturen
180711.1: Mail van kerkenraad aan G1 over opsturen verweer    

180711.0 – Reactie/verweer van de kerkenraad op de inhoudsopgave

180711a: bijlage 1:
Privacy-reglement

180711b: bijlage 2:
Privacy-verklaring

180711c: bijlage 3: Verwerkingsproces kerkenraadsstukken

180711d: bijlage 4: Inhoudsopgave geanonimiseerd

180711e: bijlage 5:
Reactie per document op inhoudsopgave

   
  180712: Griffier stuurt brief en verweer van kerkenraad op aan G1  
   

180715: G1 bevestigt ontvangst verweer aan advocaat kerkenraad

   

180720a – G1 levert reactie op inhoudsopgave in bij de rechtbank

180720b – Bijlage 1 bij reactie G1 – Weerlegging verweerschrift

180720etc: Overige bijlagen bij reactie G1 op inhoudsopgave

  180723: Ontvangst-bevestiging reactie G1 door Rechtbank  
    180725: M1 informeert bij ICG
  180727: ICG stelt 25 september vast als gespreksdatum