Januari 2021

Januari 2021


Aan het begin van een nieuw jaar is het goed om verder te kijken. Er zijn in de laatste maanden belangrijke besluiten gevallen die grote impact hebben op het leven van G1 en M1. Ze zijn voor een groot deel kerk-gerelateerd.

Kerkrecht in beweging

Op 2 januari ontvangt MKIO het bericht dat er ook in andere kerken toch wel een en ander in beweging is rondom het kerkrecht (RD 210102). Dat is iets om blij van te worden. Het is ook tekenend dat het stellen van vragen rondom kerkrecht wordt opgevat als een vertrouwenskwestie die kennelijk veroorzaakt dat men elkaar persoonlijk de maat gaat nemen. Zouden de kerken er juist niet goed aan doen om zich transparant op te stellen naar hun eigen leden over de werking van het kerkrecht?

Informatie over kerkrecht – bij deputaten kerkrecht?

Over hetzelfde punt buigen M1 en G1 zich in een brief aan de deputaten kerkrecht (210104). Hoewel ze de redenen die dit deputaatschap inbracht om de vragen die 10 maanden eerder waren gesteld niet valide vinden, hebben ze wel begrip voor het feit dat het deputaatschap inbrengt dat het teveel gekleurd is door de lokale kwestie te WP1. In de brief maken G1 en M1 duidelijk dat het inmiddels vaststaat dat de kwestie van WP1 niet binnen de kerk ter beoordeling kan worden voorgelegd. De vragen zijn echter nog steeds wel van belang voor elk kerklid en met name voor kerkleden die met de ondoorzichtige/onduidelijke kant van het kerkrecht in aanraking komen. Bovendien wijzen andere deputaatschappen juist naar dit deputaatschap om daar aan de nodige informatie te kunnen komen. De vragen worden dan ook ontdaan van de plaatselijke kleur en opnieuw aan de deputaten voorgelegd. Enkele dagen later stuiten ze bij verrassing op de taakomschrijving van dit deputaatschap. Dit maakt inzichtelijk dat dit deputaatschap afwijkt van wat er in hun opdracht staat.

Brief aan Generale Synode GKv

Vanwege besluitvorming van de Generale Synode, waarin voor het eerst een opdracht is geformuleerd die gerelateerd is aan het mogelijk voorkomen van machtsmisbruik, besluiten G1 en M1 opnieuw een brief te schrijven aan de GS (210125). In hun brieven van december 2019 vroegen ze reeds aandacht op dit punt. Hun brieven zijn echter afgewezen alsof het zou gaan om revisieverzoeken. Ze vragen om die brieven met terugwerkende kracht alsnog ontvankelijk te verklaren. Ze dragen daar gronden voor aan. Het is ook mogelijk om de eerdere brieven door te schuiven naar de commissie die nu een opdracht heeft ontvangen. Daarnaast vragen ze de synode om een duidelijke stellingname in te nemen over de werkwijze die de deputaten kerkrecht tot op heden hebben gehanteerd. Nu het voor de casus te WP1 toch te laat is om nog een oplossing binnen het kerkverband te zoeken, kan deze casus uitstekend dienen als studiemateriaal.

Kerkenraad te WP1 komt in beweging

Het is niet geheel duidelijk waarom de kerkenraad te WP1 besluit om de casus nieuw leven in te blazen. De kerkenraad schrijft zowel M1 als ook G1 een brief die geheel anders is getoonzet dan voorheen (210125 en 210130). Toch zitten er bijzondere wendingen in deze brieven die niet over het hoofd gezien kunnen worden. De kerkenraad schrijft in te willen gaan op de voorstellen die M1 in zijn brief van 12 september 2020 heeft gedaan. Hoewel M1 heeft aangegeven dat het aanbod slechts korte tijd geldig was, heeft de kerkenraad niet de drie weken in acht genomen, maar ruim 4 maanden. Het voorstel van M1 wordt terzijde geschoven en de kerkenraad komt met een aantal eisen die worden gesteld aan M1. Als hij daar niet op ingaat zal de kerkenraad hem niet meer erkennen als kerklid. De brief aan G1 betreft een tweede reactie op haar rectificatieverzoeken, maar de kerkenraad neemt niets terug van de eerdere afwijzingen. Aan haar wordt duidelijk gemaakt dat de kerkenraad de zaak wil sluiten als ze niet ingaat op de voorwaarden die de kerkenraad stelt. Er zijn reeds conclusies getrokken die kant nog wal raken. Ook in deze brief zit de nodige dreiging verstopt. Het blijft overigens zeer opmerkelijke dat de scriba inmiddels al enige jaren volledig solo acteert.  


Acties kerkenraad       Acties derden      Acties M1 en G1

  210101 – RD: Geef elkaar de ruimte in discussie over vernieuwing kerkrecht  
    210104 – Brief aan Deputaten Kerkrecht als reactie op brief 201114 waarin beantwoording 200125 wordt afgewezen
    210125 – Brief aan GS GKV
210125 – KR reageert op voorstel van M1 (200912)    
210130: KR reageert nogmaals op rectificatie-verzoeken G1