Januari 2020

Januari 2020


We menen dat de casus op de website inmiddels meer dan duidelijk maakt dat kerkleden binnen het kerkrecht geen rechtsbescherming genieten en dat het voor kerkenraden zelfs mogelijk is om buiten de wet om te opereren. Dit betekent echter niet dat we stoppen met het beschrijven van wat er gebeurt. Het lijkt ons noodzakelijk dat de lezer kennis kan blijven nemen van wat er aan communicatie is, zodat hetgeen wij ondernemen transparant blijft.

In deze casusbeschrijving wordt slechts zijdelings aandacht gegeven aan de acties die vanuit het platform Mijnkerkinorde worden geïnitieerd. Elders op de website zijn deze deels terug te vinden.

Reglement MKIO

Omdat het platform Mijnkerkinorde inmiddels is verzocht om enkele casussen in behandeling te nemen, is het tijd om ook een reglement op te stellen (200101). Dit reglement vormt de basis van de activiteiten die het platform onderneemt om te bemiddelen in (kerkelijke) geschillen.

Afhandeling juridische traject

G1 laat op 2 januari (200102) aan haar advocaat weten wat haar wensen zijn inzake de verdere afhandeling van het juridische traject. Op 3 januari wordt de ontvangst van de stukken bevestigd aan de kerkenraad. Tevens wordt gewezen op het feit dat G1 de nodige extra kosten heeft moeten maken vanwege de wijze waarop de kerkenraad uitvoering aan het vonnis geeft. Ook wordt gevraagd naar het ‘onderzoek’ door PostNL en om een ontvangstbevestiging van de Autoriteit Persoonsgegevens vanwege het door de functionaris gegevens-bescherming gemelde datalek. Op de avond van 13 januari 2020 (200113) reageert de scriba op zeer geagiteerde en zelfs onfatsoenlijke wijze op de mail van 10 dagen eerder. Hij laat het na om alle vragen te beantwoorden.

Op 15 januari volgt de brief (200115.1) aan de kerkenraad van WP1 met daarin de bevindingen van de uitvoer van het vonnis. Op het meeste wordt niet ingegaan, echter wel op de mededeling dat de kerkenraad de naam van preses KR-P1 enkele keren voluit in de documenten heeft laten staan. De scriba verbloemt deze ernstige omissie en meent opdracht te kunnen geven (200116) aan (de advocaat van) G1 om deze naam als weggelakt te beschouwen.

Intrekken voorstel

G1 en G8 willen de kwestie te WP1 voorlopig afronden. Het is niet langer op te brengen om met deze kerkenraad in gesprek te willen gaan. De feiten worden achtergehouden (ook voor de kerkenraadsleden) en de waarde van het aanbod wordt miskend.  Het is niet mogelijk om in gesprek te gaan met een partij die kost wat kost niet onder ogen wil zien, er niet eens kennis van wil nemen, dat er schade is aangericht. Het spreken over verzoening is daarmee een farce geworden, de term verzoening is volledig uitgehold. In een toch wel enigszins emotionele brief (200119a) laten ze aan de kerkenraad weten dat hun verzoek en aanbod van 190901 nu is vervallen. Er volgt van een van de ouderlingen (200119b) vrijwel direct een ontvangstbevestiging. Deze ouderling geeft aan zich er niet mee bezig te willen houden.

Nieuwe aanval van de kerkenraad

Ondertussen opent de kerkenraad ook de aanval op M1. De kerkenraad schrijft hem een aanvallende brief (200115.2) waar we in eerste instantie toch even van schrikken. Bij nadere lezing blijkt het echter wel mee te vallen. De kerkenraad maakt een kapitale denkfout door de rechtsgang bij het gerechtshof alsmede het arrest zelf steeds te mengen met hetgeen M1 aan acties heeft ondernomen. Dat maakt M1 dan ook duidelijk in zijn antwoordbrief aan de kerkenraad (200125.1). Deze wordt zowel per mail als per aangetekende post verstuurd aan de preses en scriba van de kerkenraad. Enkele dagen later neemt de scriba de aangetekende post in ontvangst (200128) en bijna een week later ook de preses (200203). In de tussenliggende dagen hebben we een gesprek met enkele kerkleden van een andere gemeente te WP1. Het is fijn om aan hen ons verhaal te kunnen vertellen, toch brengt het ons ook weer dagenlang uit ons evenwicht.

Werking kerkrecht

Omdat we overwegen om onze casus voor te leggen aan de deputaten Hoger Beroep van de Generale Synode, zijn we toch wel enigszins geschokt als we op 16 januari lezen dat het kerkrecht niet is bedoeld om het feitelijk handelen (het doen en laten) van een kerkenraad te beoordelen. In een advies van deputaten Hoger Beroep aan de Generale Synode, inzake een kwestie die wij kennen, lezen we dit. Om er zeker van te zijn dat het kerkrecht hier niet voor bedoeld is, steken we ons licht op bij de deputaten Kerkrecht. Als dit echt het geval is, is hiermee onomstotelijk vast komen te staan dat machtsmisbruik binnen de kerk niet kan worden aangekaart. Daarmee staat dan ook onomstotelijk vast dat het kerklid daarin volledig onbeschermd is. We leggen onze vragen in een brief voor aan de deputaten Kerkrecht (200125). Nog dezelfde dag wordt de ontvangst daarvan en de agendering bevestigd. De tekst van deze brief is binnenkort te vinden op de pagina ‘Generale Synodes’.


Acties kerkenraad       Acties derden       Acties betrokkenen

    200101 – Reglement MKIO
    200103.3b – Advocaat G1 stuurt brief aan scriba en aan preses kerkenraad
    200113: G1 en M1 gesprek met advocaat
200114.1b – Scriba stuurt reactie op 200103 aan advocaat    
200115b – Brief van kerkenraad aan M1 inzake de website   200115.3b – Brief van advocaat G1 aan kerkenraad
200116b – Scriba laat weten dat de naam van KR-P1 als weggelakt beschouwd moet worden    
200119b: ontvangst-bevestiging van ouderling   200119b – G1 en G8 mail met brief aan kerkenraad – intrekken voorstel 190901
    200125 – Mail met brief – M1 beantwoordt brief 200115b van de kerkenraad
    200125.1b – M1 en G1 sturen brief met vragen aan deputaten Kerkrecht
  200125.2 – Deputaten Kerkrecht bevestigen ontvangst en agendering  
200128: Scriba tekent voor ontvangst brief M1 200125