Januari 2016

Januari 2016


De jaarwisseling is achter de rug. Hoewel ik dat zoals gebruikelijk met familie en vrienden vier, voel ik toch ook de last van de kwestie waar we inzitten. Ook op dit soort momenten ervaar ik het beschaamde vertrouwen en voel ik de zwaarte van het moeten opboksen tegen het onrecht, ook in het nieuwe jaar.

Spoedberaad – het verloop

Mede naar aanleiding van mijn brief van 31 december (151231) besluit de kerkenraad op 4 januari tot een ingelast overleg. Aanwezig zijn de nieuw gekozen preses KR-P2, KR2, M3, KR-S2.1, de ondertussen afgetreden preses KR-P1 en ikzelf. Aanvankelijk weigert KR-P1 te komen, maar KR-P2 en M3 manen hem hierbij aanwezig te zijn en hij komt uiteindelijk toch. Zijn houding is erg geïrriteerd en zelfs aanvallend, opnieuw krijg ik geen hand bij binnenkomst. Hij heeft een ordner bij zich en neemt het woord. Hij sneert hij naar mij: ‘Als jij probeert mij te pakken, moet je vooral je best doen. Ik heb mijn dossier op orde.’

M3 vermaant hem dat hij nu niet in de positie verkeert om zich op te stellen zoals hij doet. Hij komt terug op het feit dat KR-P1 mij geen hand gaf bij binnenkomst. Daarna houdt KR-P1 zijn mond en kijkt niemand meer aan. Er wordt geprobeerd om het gesprek ‘zakelijk’ te voeren. Hoewel begrijpelijk, men vermijdt hiermee KR-P1 aan te spreken. De zaken die in mijn brief zijn genoemd (151231) bespreekt men niet. Ik benoem dit en herhaal hetgeen ik heb geschreven.

Spoedberaad – de afspraken

De andere aanwezigen brengen weinig concreets naar voren over het geagendeerde onderwerp. De enige concrete opdracht aan KR-P1 is dat hem verplicht wordt een zinsnede uit zijn brief (151219) in te trekken. Het betreft de zinsnede dat G1 een giftige wortel voor de gemeente is. Dat zegt hij toe, maar hij is dit niet nagekomen. Uiteraard zonder verdere consequenties voor KR-P1, maar des te meer voor G1. Als later de rechter inzage in deze brief toewijst aan G1, tekent de kerk(enraad) hiertegen hoger beroep aan.

Een volgend besluit betreft het feit dat er (alsnog) een rectificatie moet komen in het kerkblad.  De versie die eerder geweigerd werd door KR-P1 is daarbij het uitgangspunt. KR-P2 vraagt mij dit namens de kerkenraad (160128) verder te verzorgen met G1 en G8.

Communicatie aan gemeente

In het kerkblad lees ik enige dagen later dat de kerkenraad oud-preses (KR-P1) hartelijk bedankt voor zijn werk als preses. Het is voor KR-P1 niet langer mogelijk om een drukke baan te combineren met het preses-zijn. Hoe vertellen/verklaren we het aftreden vanwege disfunctioneren van de voormalig preses richting de gemeente? Nou, zo dus. Wat niet weet wat niet deert, kan men gedacht hebben.

Beantwoording brieven blijft uit

Op 12 januari laat G1 aan KR6 weten (160112) dat ze heel graag een gesprek wil en dat haar dat ook is toegezegd. KR6 reageert dat hij zich wil inzetten voor herstel van verhouding en dat er wat hem betreft geen conflicten meer zijn. Hij introduceert hiermee nieuw beleid. Vreemd, want hoe kan een conflict zomaar ophouden te bestaan? Is er dan niet eerst een gesprek nodig? Hij belooft te bellen voor een afspraak, hij doet dit echter niet.

Op 15 januari beantwoordt de kerkenraad (160115) alleen de laatste brief van G8 (151216). G8 reageert (160118) op dit antwoord met het verzoek om ook de andere brieven te beantwoorden. Het beantwoorden van de beide brieven (151027 en 151128) is al toegezegd op 4 december en inmiddels ook door de wijkouderling. Dát was namelijk de noodkreet die nog steeds niet is opgepakt. Ondanks dat ook dit opnieuw wordt toegezegd, komt hierop nooit meer een reactie.

Intussen worden G1, G5, G8 en ik steeds vaker aangesproken op het feit dat door óns de kerkenraad zoveel tijd kwijt is die men liever besteedt aan goede zaken. Ik wijs de kerkenraad erop dat er nog diverse besluiten niet zijn uitgevoerd. De genoemde brieven zijn nog steeds onbeantwoord, bovendien blijkt enkele jaren later dat deze brieven ook nog eens spoorloos verdwenen zijn. Dat kan geen toeval te zijn.

Aangaan van gesprek blijft uit

Het is ook in deze week dat G1 de scriba belt over het nakomen van besluiten en toezeggingen. Ze vraagt hem om uit te leggen wat de kerkenraad ervan weerhoudt om besluiten uit te voeren. Het gaat hier met name om het gesprek tussen KR-P1 en G1/G8 waartoe de kerkenraad heeft besloten. Hij laat haar weten dat de kerkenraad het conflict als een persoonlijk conflict wil zien. De kerkenraad wil zich er niet meer mee bezighouden. Voor G1 is dit een klap in het gezicht, want eerder stelde de kerkenraad verantwoordelijk te zijn. Waar blijft de kerkenraad dan met de eerdere besluiten? Ze vraagt de scriba om de besluiten (juni en augustus 2015) nog eens op te zoeken en aan haar voor te lezen. Ze krijgt door dat er meer aan de hand is.

En dat is ook zo. Nu is plotseling duidelijk dat de kerkenraad met andere besluitteksten (150829) werkt. De versie van KR-S2.1 wijkt af van de versie die G1 heeft ontvangen van KR6! Vanaf dit moment raakt ze haar vertrouwen in KR6 kwijt, want wat is er nog over van de goede gesprekken? De gesprekken die ze met hem, met KR9 en M1, maar daarnaast ook met hem en G5/G14 heeft gehad? En betekent dit dan dat de kerkenraad de eerdere besluiten in dit conflict sowieso niet meer uitvoert? En de brieven, worden die nog beantwoord, of blijven deze in de la van de scriba liggen?

Plaatsen rectificatie

Met G1 en G8 schrijf ik de rectificatie voor het kerkblad. We halen de reeds in september geschreven teksten weer tevoorschijn en we komen vlot tot overeenstemming (160128). Maar door het telefoongesprek met KR-S2.1 zijn G1 en G8 zijn in hun vertrouwen beschaamd. Dit maakt het onmogelijk om nu nog oprecht een rectificatietekst te plaatsen. Hoe kun je dan in een rectificatie spreken over herstel van verhoudingen, wat is er dan hersteld?

Ook ik concludeer dat het plaatsen van een stukje in het kerkblad op dit moment een brug te ver is. De mail (160128) die G1 en G8 me hierover schrijven, stuur ik met hun instemming door aan het moderamen/de kerkenraad.

G1 en G8 schrijven in hun brief: ‘Kortom, het nu plaatsen van een stukje in het kerkblad over herstel is het ontkennen van de huidige gedoogsituatie. We hopen dat daarin verandering komt.’ Ook geven ze aan dat het voor hen niet werkbaar is om alleen maar met wantrouwen te worden bejegend. Deze brief wordt echter aangegrepen en uitgelegd alsof zij geen verzoening zouden willen. Niets is minder waar en wat maakt deze kerkenraad er toch een beschamende vertoning van. En ook, hoe durf je dit deze mensen toe te dichten na het lezen van deze én de eerdere brieven?

Aan wie is men tijd kwijt?

Terugkijkend vind ik het een schande dat er zoveel mensen zijn misleid. Niet alleen G1/G8 en ik, maar ook de hele kerkenraad is misleid door een andere versie van besluitteksten te krijgen. Vervolgens onttrekt de kerkenraad zich op een tactische manier aan de eigen verantwoordelijkheid. Dat alles om geen rel te ontketenen over het moeten aanspreken van en zich uitspreken over KR-P1. Eigen belang dus, het belang van G1 en G8 wordt totaal genegeerd. En dan te bedenken dat G1 zich ondertussen inspant om haar deel van de afspraken na te komen. Ze wil tot herstel van verhoudingen komen en heeft de besluiten uitgevoerd. Maar de kerkenraad neemt er keer op keer een loopje mee. Schrijnend.

De kerkenraad spiegelt de gemeente het beeld voor hard te werken aan de gewenste verzoening. Niets is minder waar, er is ook geen enkel feit waaruit dit blijkt. Daarnaast is het wél een feit dat de kerkenraad hier onevenredig veel tijd mee kwijt is. Maar geheel ten onrechte legt de kerkenraad de ballast daarvan bij G1, G8 en G5 neer. En de gemeente volgt daarin. Ook vraag ik me af welke ballast de scriba (nog steeds) met zich meedraagt. Hij heeft alle brieven ontvangen, maar hij heeft ze niet durven of mogen (?) agenderen. En waarom zijn de brieven slechts enkele jaren later onvindbaar?


Acties kerkenraad           Gezamenlijke acties           Acties kerkleden

160107: ingelast moderamen- overleg, besluit dat M1 samen met G1 en G8 tot tekst in kerkblad komt    
    160112 – G1 schrijft brief aan KR6
160115 – kerkenraad beantwoordt de brief van G8, d.d. 16 december 2015    
    160118 – G8 verzoekt de kerkenraad om te reageren op de brief van 151027 en die van 151128
160128 – M1 stuurt brief G1 en G8 door aan moderamen   160126/160128 – G1 schrijft over rectificatie