Januari 2015

Januari 2015


Geen gesprek mogelijk

Op 3 januari  belt G8, de echtgenoot van G1, de scriba met het verzoek elkaar te spreken. Later op de avond belt de preses namens het moderamen terug. Hij meldt dat het moderamen bereid is om G1 nog een kans te geven in het gesprek. Daarbij zal er uitsluitend over de toonzetting van de brief gesproken worden. De brief die dus officieel niet in behandeling is genomen, wat door G1 wordt geaccepteerd.  G1 geeft aan dat ze begrijpt dat de toon verkeerd is, maar dat deze voortkomt uit haar betrokkenheid met de inhoud. Zij wil daarom ook de inhoud bespreken. Dit wordt geweigerd door de preses. G1 krijgt van hem alleen de mogelijkheid om met twee leden van het moderamen over de toonzetting van haar brief te praten. Indien ze dit niet wil, zijn ‘alle consequenties’ voor haarzelf. G1 vindt dit voorstel intimiderend en bedreigend en vraagt of er dan minimaal een ‘neutraal’ persoon bij aanwezig kan zijn. Dit wordt geweigerd.

Na het telefoontje van de preses belt G1 mij. Hoewel ik in het moderamen zit, weet ik helemaal niets van deze actie, die namens het moderamen is gedaan. Hier handelt de preses dus op eigen houtje, maar doet hij alsof hij ook namens anderen spreekt. Ik merk in het telefoongesprek met G1 dat ze ontdaan is. Ze vertelt zich nog nooit eerder zo bang te hebben gevoeld. Ze kan zich ook niet herinneren eerder zo denigrerend te zijn aangesproken en het zo ‘koud’ te hebben gekregen. Ik kan mij dit goed voorstellen gezien mijn ervaring van begin december, toen de preses alle grenzen van fatsoen overschreed. Hij deed dit bij het terechtwijzen van een ander gemeentelid, G5.

Preses meldt ‘conflict’

Op maandag 5 januari wordt door de preses op de kerkenraadsvergadering gesteld dat er een conflict is met G1. Een toelichting geeft hij niet en daar wordt ook niet om gevraagd. Dat gaat best makkelijk allemaal. Op mijn verzoek woon ik deze kerkenraadsvergadering bij. Enerzijds omdat ik de hier overgeslagen stem van G1 wil laten horen. Anderzijds omdat mij het ongemakkelijke gevoel bekruipt dat ik een soort controle moet uitvoeren op wat de preses vertelt. En dan ook nog eens ‘namens het moderamen’. Bovendien gaat het hier om een meningsverschil en niet om pastoraat of opzicht en tucht. G1 wordt overigens niet op de hoogte gesteld van het feit dat zij een conflict heeft met de kerkenraad. Door mijn inbreng – o.a. door te wijzen op het beschermend basisrecht van hoor en wederhoor – neemt de kerkenraad een besluit.

De kerkenraad besluit KR6 en mij (M1, lid van moderamen) te mandateren in gesprek te gaan. Namens de kerkenraad spreken we af met G1 en G6. Ook G6 heeft namelijk aangegeven zich zorgen te maken over het gevoerde beleid van de kerkenraad/het moderamen. Vol goede moed vang ik deze taak aan, niet wetende wat het me allemaal nog zou brengen.

Gesprekken met gemandateerden

In de gesprekken die volgen, komt veel aan de orde. G1 betuigt nogmaals spijt voor de toon van haar brief en vraagt of deze herschreven kan worden. G1 komt er pas in deze gesprekken achter dat ze, vanwege ‘het conflict’, geen publieke taken meer mag uitvoeren. KR1 vertelt haar dit en toont zich op dit punt onverzettelijk. Ondanks dat G1 haar spijt heeft betuigd en uit eigen beweging 2 maanden op de ‘strafbank’ is gaan zitten. G1 berust erin, vooral omdat ze nog steeds een schuldgevoel heeft. KR1 heeft zich uitstekend gekweten van de taak haar dat vooral in te prenten.

Opdracht om taken af te nemen

Bij navraag blijkt dat KR1 hierin al beïnvloed was door de preses. Hij heeft opdracht gekregen om het verbod op deze wijze door te zetten. Dus zónder dat er door de kerkenraad een besluit genomen is, leggen de preses en KR1 dit niet-bestaande besluit op. Pas maanden later (in augustus) laat de kerkenraad G1 weten dat dit besluit helemaal niet bestaat.  Overigens vindt de kerkenraad dan dat de kerkenraad daarin ‘dus’ geen verantwoordelijkheid draagt. KR1 en de preses hebben hiervoor op geen enkel moment excuus aangeboden aan G1, zelfs geen enkele uitleg gegeven. Maar dit valt in het niet vergeleken bij wat er nog volgt.


Acties kerkenraad           Gezamenlijke acties           Acties kerkleden

  150103a: G8 neemt contact op met KR-S2.1  
150103b: KR-S2.1 neemt contact op met KR-P1    
  150103c: KR-P1 belt G5  
150103 – Reactie M1 op voorstel KR-P1 tbv vergadering KR 5 jan 2015    
  KR1 en M1 voeren 2 gesprekken met G1 en G6