GKV Goes 2020

Generale Synode GKv (Goes 2020)


Op 28 december 2019 sturen we een brief (191228) aan de Generale Synode van de GKv. In deze brief spreken we onze zorgen uit over de positie van de Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing (ICG) in het kerkrecht. Dit naar aanleiding van een rapport van Deputaten Advies & Bijstand waarin een voorstel ter besluitvorming aan de GS wordt voorgelegd om te besluiten tot een formele positie van de ICG in het kerkrecht.

Op 30 december 2019 sturen we een tweede brief (191230) aan de Generale Synode van de GKv. In deze brief roepen we de GS op tot een herbezinning over de toepassing van het ambtsgeheim en spreken we onze zorgen uit over de concept kerkorde GKv-NGK.

Op 13 januari (200113) sturen we de synode een verzoek om een ontvangstbevestiging en die bevestiging volgt nog dezelfde dag. Ook zegt men toe dat er aan een antwoordbrief wordt gewerkt. Op 15 januari (200115) volgt er echter op beide brieven een niet-ontvankelijkverklaring. Dit bericht wordt ook opgestuurd naar Deputaten Kerkrecht en naar de Werkgroep Toekomstige Kerkorde. Nadat we de GS wijzen op het verzuim om de grond van het niet ontvankelijk-zijn te vermelden, blijkt dit echter bij beide brieven een misverstand van de GS te zijn geweest. Op 20 januari wordt dit duidelijk als de scriba ons alsnog laat weten dat de vorige mails als niet verzonden kunnen worden beschouwd. Daarna volgt nog een korte mailwisseling en laat de scriba ook aan Deputaten Kerkrecht en aan de Werkgroep Toekomstige Kerkorde weten dat er geen synodaal besluit is om de brieven als niet-ontvankelijk te beschouwen.

Deputaten Kerkrecht reageren intussen op 16 januari dat brief 191228 is ontvangen en dat deze zal worden geagendeerd in de vergadering van maart 2020. Daarop vragen wij of ook de ontvangst van de andere brief kan worden bevestigd. De ontvangst van die brief en de agendering daarvan ontvangen we daarna (200125) ook.


   Acties Mijnkerkinorde            Acties GS GKv

191228-GSGKV2 Brief aan GS van de GKv te Goes 2020 en aan Deputaten Kerkrecht inzake ICG
191230-GSGKV1 Brief aan GS van de GKV te Goes 2020 en aan Deputaten Kerkrecht inzake ambtsgeheim
200113a – Verzoek om ontvangstbevestiging aan GS GKV 200113b GSGKV bevestigt de ontvangst van beide brieven en zegt een antwoordbrief toe
200115b – MKIO geeft aan dat GSGKV verzuimt de grond van afwijzing brief 191228 aan te geven
200115c MKIO geeft aan dat GSGKV verzuimt de grond van afwijzing brief 191230 aan te geven
200116: Deputaten Kerkrecht bevestigen ontvangst en agendering van brief 191228
200117 – MKIO vraagt deputaten kerkrecht ook de ontvangst van brief 191230 te bevestigen
200120: GSGKV laat weten dat de eerdere mails ten onrechte zijn verzonden
200120 – MKIO vraagt aan GSGKV of ook de Werkgroep Toekomstige Kerkorde op de hoogte gesteld kunnen worden
200121: GSGKV bevestigt dat aan deputaten kerkrecht en aan de werkgroep het bericht wordt doorgestuurd
200125: Deputaten Kerkrecht geven aan dat beide brieven worden geagendeerd
2003??: Deputaten Kerkrecht behandelen brief 191228 en brief 191230

Achtergrondartikelen bij Generale Synode GKv Goes 2020

Bron Verwijzing artikel
 Nederlands Dagblad 200208 – NGK en GKv besluiten unaniem voor eenwording
 Nederlands Dagblad 200208 – Eerste echte besluit van NGK-GKv – We gaan samen verder
 Nederlands Dagblad 200125 – Losmaking predikant werkt in de PKN net zo
 Nader Bekeken
200124 – Procedurefouten GS inzake revisie besluiten M-V
 Reformatorisch Dagblad 200124 – Synode GKV bespreekt Bijbelse onderbouwing van besluit vrouw in ambt
 Nederlands Dagblad 200120 – Is er in de PKN meer gereformeerde ruimte dan in de GKv
 Nederlands Dagblad
200104 – Fusiekerk
 Nederlands Dagblad
200104 – Een kerkorde is een momentopname
 Nederlands Dagblad
191228 – Een fusiekerk zonder het mooie van geloven
 Nader Bekeken
191213 – Een nieuwe kerkorde en het recht van Christus
 Reformatorisch Dagblad
191203 – Kennis van eigen kerkregels vaak onvoldoende
 CIP.nl 190613 – Nieuwe kerkorde NGK en vrijgemaakten: avondmaal verandert
 Website www.onderwegnaar1kerk.nl 171111 – Toelichting bij besluiten GS Goes