GKV Goes 2020

Generale Synode GKv (Goes 2020)


(Bijgewerkt tot 31 augustus 2020)

Zorg omtrent de ICG

Op 28 december 2019 sturen we een brief (191228) aan de Generale Synode van de GKv. In deze brief spreken we onze zorgen uit over de positie van de Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing (ICG) in het kerkrecht. Dit naar aanleiding van een rapport van Deputaten Advies & Bijstand waarin een voorstel ter besluitvorming aan de GS wordt voorgelegd om te besluiten tot een formele positie van de ICG in het kerkrecht.

Kerkorde – synode en werkgroep

Op 30 december 2019 sturen we een tweede brief (191230) aan de Generale Synode van de GKv. In deze brief roepen we de GS op tot een herbezinning over de toepassing van het ambtsgeheim en spreken we onze zorgen uit over de concept kerkorde GKv-NGK. In de mailing wordt ook de werkgroep toekomstige kerkorde meegenomen. Deze werkgroep reageert inhoudelijk op 14 maart 2020 (200314) en geeft aan dat het onderwerp aan de orde komt op de vergadering van de GS en van de landelijke vergadering van de NGK. Ook heeft NGK zelfs al een besluit genomen waaruit blijkt dat men actie wil ondernemen op het punt van machtsmisbruik. De werkgroep heeft de intentie dat de rechtsbescherming van kerkleden wordt geborgd in de nieuw te ontwerpen kerkorde.

De synode behandelt – geheel ten onrechte – de brieven van MKIO alsof het revisieverzoeken zijn. En zoals het ook de andere revisieverzoeken vergaat, worden ook de brieven van MKIO afgewezen. Hiermee ontstaat dan een afstemmingsprobleem tussen de GKV en de NGK, daar de NGK de onderwerpen wél op de agenda plaatst.

Deputaten kerkrecht

Op 25 januari 2020 (200125.1) versturen we een brief aan deputaten kerkrecht. Naar aanleiding van een aantal casussen binnen de GKv zijn er inmiddels een aantal vragen opgesteld die om een duidelijk antwoord vragen. We hopen dat de deputaten ons en anderen een stuk wijzer kunnen maken. Deze deputaten geven aan de vragen te zullen bespreken (200125.2) in de vergadering van maart. Op 6 april (200406) vragen we opnieuw of de vragen over het kerkrecht al beantwoord kunnen worden. Ook vragen we naar de status van de brieven van 28 en 30 december 2019. Helaas moeten deze deputaten nog afzien van het beantwoorden van de brieven vanwege het corona-virus (200411). Begin juni informeren we naar de werkzaamheden (200610), waarop men (200615) aangeeft dat er begin juli weer een start wordt gemaakt. Op 5 augustus (200805) ontvangen we opnieuw bericht dat men in september aan de beantwoording van onze vragen zal toekomen. We bedanken de deputaten op 7 augustus voor deze berichtgeving (200807).

Deputaten hoger beroep

Dezelfde vragen sturen we ook op aan de deputaten hoger beroep (200201). Deze deputaten interpreteren het beantwoorden van onze vragen als het geven van een advies en zien mede om die reden af (200225) van het beantwoorden van de veralgemeniseerde vragen. Op 28 maart worden de vragen nogmaals aan de deputaten voorgelegd (200328) en uit het onjuiste kader gehaald. Er is namelijk geen advies gevraagd, er is gevraagd naar de werking van het kerkrecht. Het zou dan niet moeten uitmaken wíe de vraag stelt. Een maand later vragen we of de brief ontvangen is en of er op gereageerd kan worden (200430). Die beantwoording volgt op 23 juli (200723) en helaas is het opnieuw een afwijzing. Overigens is het tevens een doorverwijzing naar deputaten kerkrecht, maar toch zijn we teleurgesteld in deze wijze van beantwoording (200724).

Onderstaand is de communicatie inzichtelijk gemaakt. Op dit moment staan de volgende acties (GKV) nog open:

 • De toegezegde behandeling van de beide brieven inzake de ICG en inzake het kerkrecht / ambtsgeheim door de deputaten kerkrecht. De bespreking van de brieven vindt plaats in maart 2020;
 • De beantwoording van brief 200125.1a door Deputaten Kerkrecht, op 15 juni is aangegeven dat men in juli weer start; in augustus is opnieuw aangegeven dat men in september zal starten.
 • De beantwoording van brief 200328 (en mail 200430) door Deputaten Hoger Beroep zal uitblijven, DHB vinden dit aan de Deputaten Kerkrecht.

    Acties Mijnkerkinorde            Acties GS GKv
                         en deputaatschappen

191228-GSGKV2 Brief aan GS van de GKv te Goes 2020 en aan Deputaten Kerkrecht inzake ICG
191230-GSGKV1 Brief aan GS van de GKV te Goes 2020 en aan Deputaten Kerkrecht inzake ambtsgeheim
200113a – Verzoek om ontvangstbevestiging aan GS GKV 200113b GSGKV bevestigt de ontvangst van beide brieven en zegt een antwoordbrief toe
200115b – MKIO geeft aan dat GSGKV verzuimt de grond van afwijzing brief 191228 aan te geven
200115c MKIO geeft aan dat GSGKV verzuimt de grond van afwijzing brief 191230 aan te geven
200116: Deputaten Kerkrecht bevestigen ontvangst en agendering van brief 191228
200117 – MKIO vraagt deputaten kerkrecht ook de ontvangst van brief 191230 te bevestigen
200120 – GSGKV laat weten dat de eerdere mails ten onrechte zijn verzonden
200120 – MKIO vraagt aan GSGKV of ook de Werkgroep Toekomstige Kerkorde op de hoogte gesteld kunnen worden
200121 – GSGKV bevestigt dat aan deputaten kerkrecht en aan de werkgroep het bericht wordt doorgestuurd

200125.1a – MKIO stelt vragen aan deputaten kerkrecht over de werking van het kerkrecht 

200125.1b – Bijlage met vragen aan Deputaten Kerkrecht

200125.3: Deputaten kerkrecht worden bedankt voor de reactie 200125.2 – Deputaten Kerkrecht geven aan dat beide brieven worden geagendeerd

200201a – Aan Deputaten Hoger Beroep worden vragen over werking van het kerkrecht voorgelegd

200201b – Bijlage met vragen aan Deputaten Hoger Beroep

 
200208 – Aan de Werkgroep Toekomstige Kerkorde wordt gevraagd om een reactie op de brief van 191230  
200225 – Deputaten HB wijzen beantwoording van vragen 200201 af 
200305 – MKIO vraagt Deputaten Kerkrecht en de GS om een reactie op brief 191230  
200305 – MKIO vraagt Werkgroep Toekomstige Kerkorde om een reactie op brief 191230  
200309 – WTK geeft aan dat na 13 maart reactie volgt 
200314 – WTK geeft aan dat onderwerp aan bod komt bij landelijke vergadering GS (GKv) en LV (NGK)
2003??: Deputaten Kerkrecht behandelen brief 191228 en brief 191230

200323a – Generale synode wijst brieven MKIO (191228 en 191231) af

200323b – Brief Generale Synode GKv 

200328 – G1 en M1 sturen reactie op de afwijzing van deputaten Hoger Beroep (200225)  
200406: G1 en M1 vragen aan deputaten kerkrecht of de vragen over kerkrecht al behandeld kunnen worden  
200406: MKIO vraagt aan deputaten kerkrecht wat de status is van de brieven 191228 en 191230  
200411 – Deputaten Kerkrecht doen niks vanwege corona 
200430: MKIO vraagt aan deputaten hoger beroep of brief 200328 beantwoord kan worden  
200610 – MKIO informeert bij deputaten kerkenrecht of werkzaamheden zijn hervat i.v.m. brief 200125  
  200615 – Deputaten Kerkrecht pakken begin juli werk op
  200723 – Deputaten hoger beroep wijzen beantwoorden van vragen over kerkrecht af, verwijzen door naar deputaten kerkrecht
200724 – MKIO is teleurgesteld in beantwoording deputaten HB  
  200805 – Deputaten kerkrecht informeren over de komende beantwoording van de vragen in september
200807: MKIO bedankt Deputaten Kerkrecht voor de gegeven informatie  

Achtergrondartikelen bij Generale Synode GKv Goes 2020

(*) Redactie Mijnkerkinorde – 20 november 2020:
Op last van de adjunct-hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad zijn de hyperlinks naar artikelen in het Nederlands Dagblad verwijderd.

Bron Verwijzing artikel
 Nederlands Dagblad
200314 – Zorg voor een leefbare oplossing voor kerkleden in de knel
 Nederlands Dagblad 200309 – Predikantszaken eenvoudiger
 Nederlands Dagblad 200208 – NGK en GKv besluiten unaniem voor eenwording
 Nederlands Dagblad 200208 – Eerste echte besluit van NGK-GKv – We gaan samen verder
 Nederlands Dagblad 200125 – Losmaking predikant werkt in de PKN net zo
 Nader Bekeken
200124 – Procedurefouten GS inzake revisie besluiten M-V
 Reformatorisch Dagblad 200124 – Synode GKV bespreekt Bijbelse onderbouwing van besluit vrouw in ambt
 Nederlands Dagblad 200120 – Is er in de PKN meer gereformeerde ruimte dan in de GKv
 Nederlands Dagblad
200104 – Fusiekerk
 Nederlands Dagblad
200104 – Een kerkorde is een momentopname
 Nederlands Dagblad
191228 – Een fusiekerk zonder het mooie van geloven
 Nader Bekeken
191213 – Een nieuwe kerkorde en het recht van Christus
 Reformatorisch Dagblad
191203 – Kennis van eigen kerkregels vaak onvoldoende
 CIP.nl 190613 – Nieuwe kerkorde NGK en vrijgemaakten: avondmaal verandert
 Website www.onderwegnaar1kerk.nl 171111 – Toelichting bij besluiten GS Goes