Februari 2021

Februari 2021


Ontvangstbevestiging van brief aan GS GKv

Vanwege besluitvorming van de Generale Synode waarin voor het eerst een opdracht is geformuleerd die gerelateerd is aan machtsmisbruik besloten G1 en M1 opnieuw een brief te schrijven aan de GS (210125). De ontvangstbevestiging volgt al snel, op 4 februari (210204).

Informatie over kerkrecht – wel of niet bij Deputaten Kerkrecht te halen?

Een aantal dagen later volgt de ontvangstbevestiging van de deputaten kerkrecht op de brief die 4 januari werd gestuurd (210208). Vanwege corona wordt er geen toezegging gedaan over de termijn van beantwoording.

Zie voor het verloop van de brieven aan de Generale Synode en deputaatschappen hier.

Attestatie M1 en G31

Zoals reeds in januari gesteld, zijn er ingrijpende beslissingen genomen die nu – voor zover van belang – ook aan de kerkenraad van WP1 gecommuniceerd zijn. M1 heeft een andere woning gekocht in een nieuwe woonplaats en vraagt zich af hoe alles rondom attestatie werkt. Hij neemt daartoe contact op met de scriba van WP1 (210219.1). Deze geeft aan dat er natuurlijk wel een aantekening op zijn attestatie zal komen vanwege het conflict, maar zegt tevens toe dat er deze keer niets buiten M1 om zal gebeuren. M1 dient na afloop van het telefoongesprek per mail een officieel verzoek tot afgifte van attestatie in bij de scriba (210219.2).

Andere kerkelijke gemeente G1 en G8

In januari 2020 hebben G1 en G8 aan de kerkenraad van de GKv te WP1 laten weten hoe het hun geraakt heeft dat de kerkenraad niet in wil gaan op hun verzoek tot een transparant gesprek. Hun verzoeken daartoe zijn gedurende de jaren 2015 tot en met 2019 gedaan. De kerkenraad heeft pas vanaf april 2020 in enkele brieven laten weten alsnog in gesprek te willen gaan, maar dan wel onder de condities van de kerkenraad, dus ook zónder transparant te willen zijn. Dit blijkt ook uit het niet uitvoeren van het arrest van het gerechtshof; de kerkenraad heeft het arrest naast zich neergelegd en er een eigen beslissing over genomen. Zie hiervoor de communicatie rond de jaarwisseling van 2019/2020. G1 en G8 hebben aan den lijve ondervonden welke gevolgen uitsluiting hebben. Vanaf januari 2020 zijn ze dan ook gaan uitzien naar een nieuwe kerkelijke gemeente.

Daarnaast is G1 een intensief traject gaan volgen, waarin op basis van onderzoek de diagnose is gesteld dat ze een trauma heeft opgelopen, als gevolg van het kerkelijke machtsmisbruik door leden van de kerkenraad te WP1 en door adviseur VP2. De behandeling is gericht op het leren omgaan met de onheuse en onterechte beschuldigingen aangaande haar persoonlijkheid, waardoor haar integriteit verkracht is. Doordat dit wordt afgedekt door de kerkenraad en er daarnaast geen mogelijkheden zijn gevonden binnen de kerk om dit aan te kaarten, duurt dit nog steeds voort. Inmiddels gaat het met G1 en G8 iets beter en wordt niet meer elke dag ingekleurd door hetgeen hen is aangedaan.

In het besef dat geloven niet mogelijk is op een eilandje zijn ze gaan zoeken naar een nieuwe gemeente. Deze is gevonden en vanaf oktober 2020 hebben ze zich aangesloten bij de nieuwe gemeente. Aangezien ze al vanaf 2015 – ondanks hun verzoeken daartoe – geen huisbezoek meer hebben ontvangen, voelen ze zich nu toch verplicht om de kerkenraad van de GKv te WP1 alsnog in te lichten (210221). Inmiddels is er ook ruimte op terug te kijken op de jaren die voorafgingen aan de tijd dat preses KR-P1 en adviseur VP2 in beeld waren. Er zijn ook veel goede jaren geweest in de GKv, wellicht maakt dat het afscheid des te pijnlijker.

Gewijzigde omstandigheden

Het besluit zich bij een andere gemeente te voegen, heeft meer gevolgen. G1 is nauw betrokken bij meerdere GKv-gemeentes in de omgeving. Die betrokkenheid is gebaseerd op het lidmaatschap van de GKv te WP1. Hierdoor is ze ook genoodzaakt andere gemeentes te informeren over de gewijzigde omstandigheden om ze zodoende in staat te stellen hierover een besluit te nemen. Op 22 februari licht ze diverse kerkenraden hierover in (210222). Nog op dezelfde dag neemt een van de aangeschreven kerkenraden al het besluit dat de samenwerking met G1 graag wordt voortgezet en dat de gewijzigde omstandigheden daar niet op van invloed zijn (210222.4). G1 bedankt de kerkenraad van WP18 (210223).


   Acties GKv        Acties derden      Acties M1 en G1

210204 – Ontvangst-bevestiging brief 210125 door GS GKV    
210208 – Deputaten Kerkrecht bevestigen ontvangst brief 210104    
    210219.1: M1 belt met scriba WP1 over attestatie
    210219.2 – M1 en G31 mailen scriba met verzoek om afgifte attestatie
    210221 – G1 en G8 schrijven kerkenraad WP1 afscheidsbrief
210222.2: Ontvangst-bevestiging brief G1 door scriba WP19 – stuurt door aan kerkenraad   210222.1: G1 vraagt WP19 en WP20 om besluit te nemen
210222.4: Kerkenraad WP18 besluit dat samenwerking met G1  voortgezet kan worden   210222.3: G1 vraagt WP18 om besluit te nemen
    210222.5: G1 en G8 informeren familie te WP1 over afscheid GKv
    210223: G1 bedankt WP18