Februari 2020

Februari 2020


Op 1 februari sturen we een brief met de vragen die we ook aan deputaten Kerkrecht hebben gesteld ook nog op aan de deputaten Hoger Beroep van de Generale Synode van de GKv (200201). Deze deputaten reageren (200225) als eerste per mail. Men ziet af van beantwoording van de vragen en men draagt daar enkele formele redenen voor aan.  Zie hiervoor ook bij instanties/synodes/GKv.

Bevestiging datalek

Op 4 februari stuurt de functionaris gegevensbescherming / scriba een opmerkelijke mail met bijlage (200204a) aan de advocaat van G1. Hieruit blijkt dat PostNL geen onderzoek doet naar poststukken die niet aangetekend verstuurd zijn. De functionaris gegevensbescherming blijkt overigens al twee weken op de hoogte te zijn. Helaas bevestigt deze brief dat er dus al die tijd al sprake is van een datalek. Een datalek waardoor er documenten rondzwerven waarin de meest grove leugens over G1 staan. Deze ballast drukt zwaar op G1.

Uitnodiging

Op 7 februari besluiten we nogmaals de preses uit te nodigen (200207) voor een gesprek. Hij gaat hier echter wederom niet op in (200210). Ook draait hij in zijn reactie om de hete brij heen en negeert hij opnieuw wat nou ónze vraag aan hem is. Hij negeert ook het feit dat M1 deel uitmaakt van het conflict en geeft geen besef van het feit dat er slachtoffers zijn gemaakt. Deze afwijzing zorgt ervoor dat we de keus maken om het handelen van de eerste preses, KR-P1, voor te leggen aan de Regionale Tuchtcommissie voor de Gezondheidszorg. KR-P1 heeft in diverse brieven zijn status als arts ingebracht en daarmee G1 ernstig beschadigd. Het publiceren van alles wat tot het onderzoek van het tuchtcollege behoort, is geruime tijd na de zitting gedaan, d.d. 8 oktober 2020.

Verantwoordelijkheid nemen

Bijna een week later dan de scriba, tekent op 3 februari ook de preses voor ontvangst van brief 200125.1a van M1. In deze brief verantwoordt M1 zich nogmaals voor de door hem gegeven openheid van zaken. Dezelfde brief wordt een week later (200210) ook nog aan een voormalige scriba, KR-S2.1, opgestuurd. Deze scriba heeft in december gemeend M1 in de hal van de kerk na afloop van een dienst beschuldigend aan te moeten spreken op het ongevraagd plaatsen van o.a. ‘zijn brieven’ op de website. Hij lijkt te vergeten dat hij die namens de kerkenraad heeft geschreven. Op de daarop volgende uitnodiging van M1 om hierover in gesprek te gaan (191215)  heeft hij gereageerd met de mededeling dat een gesprek nog niet uitkwam. Maar, ook daarna heeft hij niet meer van zich laten horen. In dezelfde lijn zet hij nu zijn reactie voort (200213.1). Hij heeft nu besloten om ‘afstand te houden’. Bovendien uit hij nogmaals zijn boosheid over het plaatsen van ‘zijn’ brieven. Hetgeen hij noemt kunnen we niet terugvinden. Kortom, hij toont zich in tegenstelling tot M1 o.i. niet aanspreekbaar op zijn handelen.

Verantwoordelijkheid nemen – maar dan anders

G1 neemt ook verantwoordelijkheid door via haar huisarts hulp te vragen bij het verwerken van verlies aan contacten, bij het weer willen opbouwen van vertrouwen hebben in anderen, bij het willen kwijtraken van de schaamte die ze ten onrechte heeft.

Procureur Generaal van de Hoge Raad

Op 8 februari (200208) sturen we namens het platform een verzoek aan de Procureur Generaal van de Hoge Raad om in het belang der wet cassatie in te stellen op basis van de uitspraak van 17 september 2019 door het gerechtshof. Reeds op 13 februari (200213) ontvangen we een ontvangstbevestiging van ons verzoek.

Kerkenraad zet kerkrecht buiten spel

Helaas valt eind februari bovendien vast te stellen dat er niet is gereageerd door de kerkenraad op het officiële bezwaar dat gemaakt is op 15 januari 2020 over de uitvoering van het arrest. Daarmee wordt nogmaals het kerkrecht buiten spel gezet.


Acties kerkenraad       Acties derden       Acties betrokkenen

    191215 – M1 nodigt KR-S2.1 uit voor gesprek
   

200201a – M1 en G1 sturen mail met brief met vragen aan deputaten Hoger Beroep

200201b – Bijlage met vragen

200203: preses KR tekent voor ontvangst brief M1 200115    

200204a – Scriba KR stuurt mail over PostNL op aan advocaat G1

200204b – Brief van PostNL

   
   

200207a – G1 en M1 nodigen preses uit voor gesprek alvorens keuzes te maken

200207b: Vragen aan preses

    200208 – Verzoek aan procureur generaal om cassatie in belang der wet in te stellen
200210 – Preses slaat uitnodiging gesprek af    
    200210 – M1 stuurt mail met brief 190125.1a op aan KR-S2.1
200213.1 – KR-S2.1 houdt afstand    
  200213 – Hoge Raad bevestigt ontvangst verzoek 200208 aan PG  
  200225 – Deputaten Hoger Beroep reageren op vragen 200201  
  200225.2: TKF beantwoordt vragen uit de mail van G1 200225.1: G1 legt concepttekst klaagschrift RTG voor aan TKF
  200227.2: TKF reageert op concepttekst klaagschrift 200227.3: G1 bedankt TKF