December 2020

December 2020


De kerkenraad reageert op rectificatieverzoeken van G1

Op 9 september heeft G1 haar verzoeken omtrent het rectificeren van haar gegevens aan de kerkenraad te WP1 toegestuurd (200909). Beargumenteerd en wel. Bovendien had de kerkenraad voorafgaand aan het opslaan van alle gegevens dit moeten laten inzien aan G1. G1 krijgt echter nul op rekest. In een brief die op 5 december per aangetekende post wordt aangeleverd maakt de kerkenraad duidelijk geen enkele aanleiding te zien om de gegevens te rectificeren (201205). Hoewel inmiddels een stuk weerbaarder door de therapie, komt deze klap alsnog hard aan bij G1. Het zal je maar gezegd worden door een voltallige kerkenraad dat men geen reden ziet om smaad en laster te laten rectificeren.

Scheiding kerk en staat

Een andere interessante ontwikkeling doet zich voor inzake de scheiding tussen kerk en staat. In het coronadebat wordt er ook al vaak gewezen op het feit dat ‘geloof’ niet een risico zou moeten vormen voor de bescherming van anderen. Ook in de onderhavige kwestie speelt de scheiding van kerk en staat steeds een rol. Door politici is er derhalve gewezen op het college voor de rechten van de mens, maar laat nou juist ook dit college aangeven zich niet met kerkzaken te bemoeien. Om dit goed uit te zoeken komt er een mailwisseling op gang tussen dit college en M1 en G1. Hierover later waarschijnlijk meer.

Werkgever VP2 reageert

Ook de kerkenraad van WP5 reageert op de brief van G1 (201215). Deze kerkenraad maakt duidelijk dat VP2 op eigen verantwoordelijkheid heeft gehandeld en wenst hierin niet iets te moeten beoordelen. Deze kerkenraad stelt:

[. . .] De kerkenraad van WP5 is hierin geen partij en ook niet tot oordelen bevoegd. We voegen daar aan toe dat VP2 het advies waarvan u melding maakt, ook niet als predikant van of namens de kerk van WP5 heeft gegeven. [. . .]

Het is de vraag of een kerkenraad niets te maken heeft met wat een predikant binnen de kerk aan taken op zich neemt, maar voor nu is de reactie helder en duidelijk. De kerkenraad van WP5 zal er derhalve ook niet meer in betrokken (kunnen) worden.

Blog

Vanuit onverwachtste kant ontvangen G1 en M1 steun. Een arts-auteur heeft het aangedurfd om een blog te schrijven over de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege  voor de Gezondheidszorg (artikel 201215).

Afscheid

Ook aan het eind van december moet M1 constateren dat de kerkenraad nog steeds niet is ingegaan op de door hem geschetste scenario’s. De kerkenraad heeft dit wél toegezegd. In december wordt er ook hard gewerkt aan enkele nog uit te zetten acties. Tegelijk is het besef er dat het afscheid van de GKV te WP1 onvermijdelijk en definitief zal zijn.


Acties kerkenraad       Acties derden      Acties betrokkenen

201205 – KR WP1 wijst rectificatieverzoeken G1 af    
  201215 – Blog in Arts & Auto  
  201215 – KR WP5 neemt geen verantwoordelijkheid inzake advies van VP2