December 2019

December 2019


Gespreksverslag kerkenraad met M1

Op 26 november heeft M1 het gespreksverslag van het gesprek van 15 oktober jl. in pdf-vorm teruggestuurd aan de scriba. In de vergadering van 2 december zal het door de kerkenraad besproken en vastgesteld worden. Op 3 december neemt M1 telefonisch contact op met de scriba. Hij vraagt of er naar aanleiding van dit verslag nog een besluit is genomen of dat het verslag is vastgesteld door de kerkenraad. Hij krijgt het verrassende antwoord dat dit niet het geval is. Het verslag is dus niet formeel vastgesteld door de kerkenraad, laat staan dat er besluiten over genomen zijn. Het is dus de vraag of het door de scriba en wijkouderling gevoerde gesprek met M1 namens en met medeweten van de kerkenraad heeft plaatsgevonden. De scriba doet alsof hij niet weet dat er onder het verslag staat dat het dient vastgesteld te worden.

De scriba herhaalt dat de kerkenraad zich nog eens goed gaat beraden op de website. Verder meldt de scriba dat de kerkenraad het vonnis van het Gerechtshof zal gaan uitvoeren en daar al mee bezig is. Uiterst vreemd dat hij dit nu al meldt aan M1 terwijl hij de rechtstreeks betrokkenen, G1 en  haar advocaat, hierover in het ongewisse laat.

Traject ICG op website

Op 7 december ontvangen de ICG-verantwoordelijken een mail (191207). Het gaat over de publicatie van het ICG-traject op deze website. De betrokkenen worden in de gelegenheid gesteld om eventuele omissies kenbaar te maken, deze zullen dan worden gerectificeerd. Daar wordt op 9 december reeds gebruik van gemaakt. De reactie (191209) die wordt toegestuurd geeft op meerdere punten helderheid en bevestigt wat al te concluderen was: de huidige ICG-leden weigeren hun taak op zich te nemen. Misschien ligt een deel van de oorzaak in het feit dat afspraken tussen ICG en de mediatorpool niet zijn vastgelegd in de reglementen. Los daarvan hadden ICG-leden zich naar aanleiding van de brieven van M1 en G1 moeten beraden op hun positie en hun rolinvulling. Dat is niet gedaan. Met toestemming van ICGX wordt de mail op de website geplaatst, zijn rectificaties worden doorgevoerd.

Terug naar doelstelling

En hoe zit het met de oorspronkelijke bedoeling van de ICG? Als er iets duidelijk wordt uit dit verhaal is het dat de huidige voorzitter en de leden van de behandelcommissie van de ICG niet scherp hadden dat zij een onderzoekstaak hebben als lid van de ICG. Een ICG-betrokkene van het eerste uur bevestigt dit in een schrijven (191209) aan Mijnkerkinorde. De huidige ICG-leden hebben hun taak volledig verkeerd opgevat en hebben zich als mediator opgesteld. Ze hebben zich bovendien onverantwoordelijk opgesteld door zich hierop niet aan te laten spreken. Sterker nog, ze hebben het M1 en G1 kwalijk genomen dat ze bij herhaling werden gewezen op hun taak.

Noem ICG geen ICG meer als er alleen maar mediators inzitten die niets hebben met kerkrecht. Er kan dan ook geconcludeerd worden dat er nu sprake is van een fake-loket voor gemeenteleden.

Wat te doen met ICG

Aangezien de oorspronkelijke bedoeling van de oprichters van de ICG zeker aandacht verdient is het nodig om stil te staan bij de invulling van deze taken. Zolang er nog geen meldpunt is voor kerkleden om melding te doen van machtsmisbruik, zou juist de ICG in voorkomende gevallen in dat ‘gat’ kunnen springen. Het is dan echter heel hard nodig dat de daarin zitting hebbende mensen per direct worden vervangen door mensen die zich bewust zijn van machtsstructuren die helaas ook in de kerk voorkomen. Die zich bovendien niet gebonden weten aan allerlei vormen van vriendjespolitiek en die nog niet besmet zijn met het mediatorvirus. Kortom, een onderzoeksteam waarbij het recht willen doen aan de situatie en aan de betrokkenen centraal staat. Een team dat bereid is om inspanning te verrichten ten dienste aan Christus’ kerk.

Lees hier de beschrijving van het hele traject dat M1 en G1 met de ICG hebben doorlopen.

Nader Bekeken

Op 13 december valt een volgend nummer van Nader Bekeken door de bus. Twee artikelen hieruit zijn van belang om hier te vermelden. Het eerste artikel handelt over de totstandkoming van de nieuwe concept-kerkorde. De auteur stelt een aantal kritisch vragen over het doel van de kerkorde, en over (het ontbreken van) de inhoud daarvan. Daarnaast geeft hij aan waarom een kerkorde nodig is. De vraag of de Werkgroep Toekomstige Kerkorde de juiste wegen heeft bewandeld wordt ook gesteld. Er wordt gewezen op de eerbied en de liefde voor het recht van Christus op zijn gemeenten en in zijn gemeente. Het kerkelijke recht zou in navolging daarvan een geestelijk en spiritueel karakter moeten dragen.

Het andere artikel gaat nader in op de gevolgen van de uitspraak van 17 september 2019 van het Gerechtshof n.a.v. het hoger beroep van de kerkenraad van WP1. 

Kerkenraad volgt bevel van Gerechtshof niet op

Op 17 december 2019 verloopt de termijn dat de kerkenraad in cassatie had kunnen gaan tegen de uitspraak van het Gerechtshof. Aan het eind van de dag kan worden vastgesteld dat de kerkenraad niet in cassatie gaat. Het Gerechtshof heeft bij vonnis van 17 september jl. de kerkenraad bevolen dat de documenten aan G1 verstrekt moeten worden en dat de kerkenraad aan haar een opgave dient te verstrekken van wie deze documenten heeft ontvangen. De enige reden voor de kerkenraad om het vonnis nog niet uit te voeren kon zijn dat men overwoog om in cassatie te gaan. Die reden vervalt nu.

Daarnaast zijn G1 en haar advocaat op geen enkele wijze ingelicht door de kerkenraad en zijn advocaat omtrent het wel of niet uitvoeren van het vonnis en het wel of niet in cassatie gaan. Het advies van het Gerechtshof om samen een onafhankelijke derde partij in te schakelen bij de uitvoer van het vonnis en die partij te laten beoordelen hoe er met de beoordeling van de stukken moet worden omgegaan is afgewezen door de kerkenraad. De vraag is dan ook gerechtvaardigd of de kerkenraad ook in daden laat zien uit te zijn op verzoening. Het 13 weken lang G1 in het onzekere laten getuigt daar helaas niet van. Het verbergen van kwalijke zaken gaat nog steeds door.

Op 18 december (191218) stuurt de advocaat van G1 een brief aan de advocaat van de kerkenraad. Hierin wordt aangedrongen op een spoedige uitvoer van het vonnis. Er wordt de kerkenraad nog ruim twee weken de tijd gegeven om hieraan gehoor te geven.

Kerkenraad lekt uiterst privacy-gevoelige informatie

Op 20 december ontvangen G1 en G8 een mail (191220a) van de scriba/functionaris gegevensbescherming van de GKv te WP1. Hieruit wordt duidelijk dat dankzij deze website de kerkenraad nu ook op de hoogte is van het feit dat er geen enkel stuk door G1 is ontvangen. Maar tot onze stomme verbazing wordt er nog veel meer duidelijk.

De scriba/functionaris gegevensbescherming vindt dat hij op 12 december jl. het vonnis heeft uitgevoerd door de stukken (met uiterst gevoelige privacy-informatie) in een envelop op de brievenbus te doen. Hij kiest ervoor om niet ‘de omweg van advocaten’ te nemen en roept G1 zelfs op om dat ook te doen. Hij schendt daarmee het principe van rechtsvordering. Hoe verzin je het! De functionaris gegevensbescherming constateert nu zelf in zijn email dat de stukken mogelijk zoek zijn geraakt…

Hoe is het überhaupt mogelijk dat degene die gaat over de bescherming van persoonsgegevens deze uiterst privacy-gevoelige informatie gewoon op de brievenbus doet zonder enige waarborg op (juiste) bezorging? Er is nu dus sprake van een ernstig datalek aan de kant van de kerkenraad. De informatie zwerft nu ergens rond en dat heeft per direct al grote gevolgen voor G1. Als de onjuiste informatie over G1 in verkeerde handen terechtkomt, zijn de gevolgen beschadigend. Al met al een onbegrijpelijke en zeer kwalijke gang van zaken. Een functionaris gegevensbescherming had beter moeten weten. Het is hem aan te rekenen dat hij het niet nauw neemt met  de voorgeschreven regels rond rechtsvordering en met de privacy van zijn gemeenteleden. Een melding van een datalek door de kerkenraad bij de Autoriteit Persoonsgegevens is nu dus noodzakelijk; daar heeft de kerkenraad vanaf het moment van constateren 72 uur de tijd voor.

En wéér moet de advocaat van G1 in actie komen. Opnieuw gaat er een brief (191220c) naar de advocaat van de kerkenraad. Want, zelfs als de brief met daarin de te verstrekken informatie alsnog wordt bezorgd, is alsnog het vonnis niet uitgevoerd.

Terugtreden van advocaat kerkenraad

Al vrij snel volgt een reactie (191220d) van de advocaat van de kerkenraad. Tenminste, de voormalige advocaat, zoals nu blijkt. De advocaat geeft aan de kerkenraad niet (meer) te vertegenwoordigen. Dit verklaart misschien dat de kerkenraad een geheel eigen werkwijze volgt in de hele afhandeling. De kerkenraad heeft helaas niet het fatsoen gehad om de tegenpartij hiervan op de hoogte te stellen. De voormalige advocaat van de kerkenraad stuurt de twee laatste brieven van de advocaat van G1 alsnog door aan de scriba van de  kerkenraad. Daarna beantwoorden G1 en G8 de mail van de scriba (191220e) voor zover dit het antwoord op hun brief van 1 september betreft.

KR-S2.3 doet geen (tijdige) melding van datalek bij AP

Op 23 december reageert de scriba (191223) dat hij de brieven van de advocaat van G1 ontvangen heeft. Hij gaat bij Post NL navragen waar de poststukken gebleven zijn. Op alle overige zaken reageert hij niet. Zo verstrijken ook zonder enige nadere aankondiging de 72 uren die hij heeft als functionaris gegevensbescherming om het datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. En wéér moet de advocaat van G1 in actie komen. Hij doet dit door in de loop van de middag een brief (191224) te schrijven aan de kerk te WP1. Nu er geen advocaat meer is, richt hij zich tot de preses en de scriba van de kerk. Hij geeft aan dat hij het bewijs van de melding bij AP op uiterlijk 30 december tegemoet wil zien. Zo niet, dan is cliënte genoodzaakt om de melding te doen.

ICG wordt geïnformeerd over voornemen G1 en M1

Wij, G1 en M1, hebben sinds de oprichting van het platform Mijnkerkinorde.nl het plan gehad ons in te zetten voor een goede rechtsbescherming van het kerklid. Inmiddels zijn we bezig met de voorbereidingen. Daaronder valt ook een brief aan de generale synode van de GKv, de CGK en aan de Landelijke Vergadering van de NGK. Deze drie kerken hebben te maken met de ICG als onderdeel van hun kerkorde. Wij willen dat duidelijk wordt dat ICG niet altijd kan waarmaken waarvoor het in feite zou moeten dienen. Het doorlopen traject zal in de brieven dan ook worden genoemd. Om de leden van de ICG niet voor onverwachtse gebeurtenissen te plaatsen, worden ze over het voornemen van G1 en M1 geïnformeerd (191224).

Acties van KR-S2.3

Later op de middag (191224.4b) komt er per verrassing toch nog een reactie van de functionaris gegevensbescherming van de kerkenraad. Hij blijkt al een melding bij AP te hebben gedaan. Hij vergeet in te gaan op de vragen die de advocaat hem heeft gesteld. Als bewijs van de melding stuurt hij een MS Word-bestand mee dat helaas niet compleet is.

Nog wat later op de dag volgt er nog een mail aan G1 en G8 (191224.5a) met als bijlage een definitief antwoord op hun brief van 1 september. Op verzoek van de kerkenraad wordt deze brief niet geplaatst. Het is bijzonder spijtig om te constateren dat de kerkenraad zich verhardt. Men wil alleen maar een gesprek arrangeren zonder dat er openheid en transparantie kan zijn over hetgeen geschreven is in de afgelopen jaren. Verder draagt de handelwijze van de afgelopen week niet bepaald bij aan een echte verzoening.

Op 27 december ontvangt de advocaat de aangetekende brief van de kerkenraad. De brief is deze keer goed aangekomen. Op 30 december wordt duidelijk dat het grootste deel van het vonnis is uitgevoerd. We zullen ons beperken tot het aangeven van enkele omissies aan de kerkenraad.

Belang van de casus

U begrijpt als lezer dat de casus hiermee niet ten einde is. Misschien is het ooit nog mogelijk om hier een mooi slotakkoord toe te voegen. God kan wonderen verrichten en daar willen wij ons graag aan vasthouden. Toch hebben wij in de afgelopen weken besloten om ons vooral te richten op ons doel ons in te zetten voor een betere rechtsbescherming van kerkleden. Daartoe hebben we een aantal goed voorbereide startacties in gang gezet.  Het is mooi om ook in praktische zin al hulp te kunnen bieden in een aantal casussen. Het jaar 2020 zien we op veel terreinen positiever tegemoet dan de afgelopen jaren. De jarenlange depressie van G1 lijkt definitief overwonnen te zijn, dit zelfs ondanks het sociale isolement waarin zij en haar gezin beland zijn. M1 vindt voldoening in het feit dat er sinds kort toch her en der meer te halen is dan slechts een luisterend oor. Samen hopen we van betekenis te kunnen zijn voor andere kerkleden en kerkenraden die er onderling niet uitkomen.

Brieven aan Generale Synodes

Zaterdag 28 december 2019 staat in het teken van het schrijven van brieven over de plaats van de ICG in het kerkelijk recht. De synodes van de CGK (191228.1) en de GKv (191228.2) worden hierover aangeschreven door M1 en G1. Op maandag 30 december wordt dit vervolgd met het voltooien van een volgende brief aan de synode van de GKv (191230.1) over de kerkorde en een brief aan de Landelijke Vergadering van de NGK (191230.2). Onze overige inspanningen richten zich op het voltooien van het reglement van het platform Mijnkerkinorde en op een concreet plan van aanpak inzake geschiloplossing.

U kunt de brieven aan de verschillende synodes hier vinden.

Eind december 2019

Op 28 december doet G1 navraag naar het onderzoek bij PostNL. Er blijkt geen sprake te zijn van een onderzoek. Men stelt ook dat dit onmogelijk is bij post die niet eens aangetekend verstuurd is. De waarde van hetgeen de kerkenraad stellig heeft beweerd is daarmee zeer discutabel. Op 30 december volgt nog een gesprek tussen M1/G1 en de advocaat van G1 waarin wordt afgesproken dat G1 geen verdere juridische procedures wil, ongeacht de wijze waarop er uitvoering aan het vonnis is gegeven. Wél is het zaak om omissies e.d. goed vast te leggen, want de indruk mag niet ontstaan dat de kerkenraad heeft voldaan aan het vonnis.


Acties kerkenraad            Acties gezamenlijk/          Acties kerkleden
ICG / NB

191202 Kerkenraad heeft gespreksverslag op de agenda staan om vast te stellen    
  191204: Scriba deelt aan M1 mee dat de beschikking van het Gerechtshof wordt uitgevoerd  
    191205: M1 plaatst gespreksverslag op website
    191207 – ICG wordt geïnformeerd over publicatie traject
  191209 – ICGX geeft aan dat rectificatie nodig is  
191212: scriba neemt foto van 2 enveloppen (is 191220b)    
  191213 – NB: Een nieuwe kerkorde en het recht van Christus  
  191213 – NB: Privacy en vertrouwelijkheid in de kerk  
    191218 – Advocaat G1 stuurt brief aan advocaat kerkenraad
191220a – Scriba/functionaris gegevensbescherming laat weten dat stukken kwijt zijn   191220c – Advocaat G1 stuurt brief aan advocaat kerkenraad
  191220d – Voormalig advocaat van kerkenraad reageert 191220e – G1 en G8 beantwoorden mail 191220a
191223 – Functionaris gegevensbescherming gaat navraag doen bij PostNL    
    191224 – G1 en M1 sturen brief aan ICG-leden ter info
    191224.3b – Advocaat G1 stuurt brief aan kerk (preses en scriba)

191224.4b – Functionaris gegevensbescherming / scriba stuurt mail met bijlage aan advocaat G1

191224.4c: Bijlage melding datalek AP

   

191224.5a – Scriba stuurt per mail antwoord op brief 190901

191224.5b: reactie van KR op brief van G1 en G8, d.d. 190901

   
    191227: Advocaat G1 heeft aangetekende brief ontvangen
    191228.1: M1 en G1 sturen brief aan GS van de CGK inzake ICG
    191228.2: M1 en G1 sturen brief aan de GS van de GKv inzake ICG
    191230.1: M1 en G1 sturen brief aan de GS van de GKv inzake de kerkorde
    191230.2: G1 en M1 sturen brief aan de Landelijke Vergadering van de NGK