December 2018

December 2018


ICG schendt de onafhankelijkheid

In november heb ik de ICG expliciet gevraagd (181128) om te reageren op documenten die ik opstuurde. De ICG weet nu precies wat er in de communicatie aan de gemeente misgaat. Vindt de ICG het überhaupt al aanvaardbaar dát er gecommuniceerd is? En hoe reageert men op het verschil tussen wat de kerkenraad schrijft en wat er feitelijk aan de hand is? Van ICG ontvang ik op 3 december een mailtje (181203) dat ik binnenkort een reactie kan verwachten. Twee dagen later (181205) volgt de reactie: ‘De mening van de commissie over de documenten die u gestuurd hebt speelt daarbij, wat haar betreft, geen rol. Integendeel, de onafhankelijkheid van de commissie zou daardoor geschaad worden.’

Mag ik u vragen of u het al ooit zó zout gegeten heeft? Een geschillencommissie die nota bene onderzoek behoort te doen, weígert stukken te betrekken. En de reden: omdat dan de onafhankelijkheid geschaad zou worden?? Vanaf deze dag houd ik de ICG ook voluit verantwoordelijk voor het verergeren van het conflict. De ICG maakt zich eveneens schuldig aan het opruien van de gemeente. Alleen al door het te laten gebeuren onder het non-argument dat het kennisnemen van stukken de onafhankelijkheid schaadt! De ICG maakt hiermee een keus die duidelijk maakt hoe de kaarten liggen: ik en G1 hebben geen schijn van kans op een eerlijk onderzoek. De kerkenraad overigens ook niet…

Feiten zijn niet relevant voor ICG

We weten dus nu precies waar we aan toe zijn met deze onderzoekscommissie die nota bene stukken/feiten als niet-relevant betitelt. De kerkenraad krijgt hiermee dus vrij spel. We merken dat de ICG de kwestie zo lastig vindt, dat men het liefst zou hebben dat wij ons terugtrekken. Opnieuw worden we nu verwijtend behandeld. We besluiten echter ons sowieso niet terug te trekken, want dat zal opnieuw als verwijt bij óns worden neergelegd. Tegelijk beseffen G1 en ik dat we onder de nieuwe omstandigheden niet door kunnen. Hoe kun je in gesprek gaan met de kerkenraad die de gemeente tegen je opzet? Hoe kun je gespreksleiders nog vertrouwen die de kerkenraad de hand boven het hoofd houden? Kortom, voor ons een onveilige en zelfs vijandige setting.

In de weken die volgen zijn we genoodzaakt verschillende acties te ondernemen. Het valt ons zwaar, want we weten nu dat de kerkenraad niet meer uit is op bijbelse verzoening. De kerkenraad is bezig ons tegen elkaar uit te spelen en ons nog verder te isoleren van de gemeente. Een van de acties is dat we ons standpunt over het advies van ICG nog moeten bepalen.

Ongelijkwaardige behandeling

Dat is lastig, want we hebben ondervonden dat van ons verwacht wordt dat we de adviezen opvolgen. Daarnaast vindt de ICG  het echter volstrekt normaal dat de kerkenraad de adviezen naast zich neerlegt. Ook neemt de kerkenraad fatsoensnormen niet in acht en schendt de afspraken. Dit alles zonder dat ICG op het idee komt er iets van te vinden, of de kerkenraad hierop aanspreekt. Het geeft des te meer aan dat in onze ogen het kerkelijke systeem niet deugt. Het is zo ingericht dat een kerkenraad altijd afgedekt kan worden, versterkt door de ons-kent-ons-cultuur. Telkens komt dit terug, hier breek je niet doorheen.

Van ons (het kerklid) eist men op voorhand vertrouwen, daar waar een kerkenraad op voorhand betrouwbaar wordt gevonden. Instanties zijn incompetent, niet in staat om onrecht aan te wijzen. Ambtsdragers en bobo’s voelen zich zo verheven dat fouten nooit erkend hoeven te worden. Kerkenraden controleert men niet. In WP1 heeft de kerkenraad zelfs de status dat diens mening per definitie gelijkstaat aan de ‘waarheid’. Op deze wijze kan de GKv de daaruit vloeiende misstanden nooit zelf aanpakken en dus ook niet voorkomen. We krijgen hierdoor meer en meer het besef dat we klokkenluiders zijn, met alle nadelen die daar per definitie aan vastkleven. Ook in een kerkelijke omgeving werkt dit zo, daar moeten we de ogen niet voor sluiten. Juist niet.

Griffierechten nog niet voldaan

In de tweede week van december neemt G1 contact op met het Gerechtshof. Uit het telefoongesprek blijkt dat de kerkenraad nog niet heeft voldaan aan het betalen van de griffierechten. Het beroepschrift stuurt men pas na betaling door. Dat is dus nog steeds niet gebeurd. Dat maakt ook de tijd om te reageren aanmerkelijk korter.

Opschorten ICG-traject

Op 11 december (181211a) sturen we een vrij korte mail aan de behandelcommissie van ICG. We sturen deze meteen door (in de cc) aan de kerkenraad. We schorten het ICG-traject op (en trekken ons dus niet terug!), zodat we ons kunnen richten op de komende rechtszaak. Op deze mail is nooit meer gereageerd.

Daarnaast sturen we het hoofdbestuur van ICG een brief (181211b). Het is een gepeperde brief met daarin een klacht over het over het optreden en de werkwijze van de behandelcommissie. We houden ze een spiegel voor en omschrijven de kloof tussen theorie (zie november 2017) en praktijk. Wij beroepen ons op datgene waarvoor de ICG zelf zegt te willen staan. De eerste reactie op onze brief van 11 december aan ICG komt van een van de voormalige voorzitters (181226). Hij blijkt niet langer betrokken te zijn bij ICG. Op oudejaarsdag volgt een mail van het huidige ICG-bestuur (181231) waaruit blijkt dat onze brief echt op inhoud is gelezen. In februari zal de ICG de brief in behandeling nemen. We zullen geduldig het vervolg afwachten. We weten overigens niet hoe de kerkenraad gereageerd heeft op de voorgestelde werkwijze. Maar in mei 2019 krijgen we daar wel enig gevoel bij.

Het hoger beroep van de kerkenraad

In deze weken storten we ons op de voorbereidingen voor het verweer. Ook hebben we ook enkele keren contact met de advocaat van G1. Hij heeft in elk geval goed door wat er speelt, maar tot beroepschrift binnen is, kan hij nog weinig beginnen. Zelf leggen G1 en ik een document aan waarin we alle bewijsstukken die G1 heeft op een ordelijke manier bundelen. Het is een enorm karwei en we zijn geregeld blij dat we kunnen terugvallen op een degelijke manier van bijhouden.

Intussen werken wij ons door veel jurisprudentie heen. We leren in korte tijd veel over de opbouw van verweerschriften en van appelschriften. We beginnen ons zelfs thuis te voelen in het jargon dat gebruikt wordt. Het is eigenlijk te triest voor woorden, maar het is tegelijk een manier van verwerken voor ons. Op deze manier kunnen we omgaan met het verdriet dat we hebben over de sociale uitsluiting. We verleggen de focus uit zelfbescherming. Of vluchten we voor de werkelijkheid?

Op de laatste vrijdag voor kerst, op 21 december 2018, volgen dan eindelijk de benodigde stukken. G1 ontvangt de brief van de advocaat van de kerkenraad (181119a) aan het Gerechtshof. Uiteraard zit hier ook het beroepschrift (181119b) bij, welke ik nu nog niet op de site kan plaatsen. Waarschijnlijk is dat pas in of na september mogelijk.

Autoriteit Persoonsgegevens

Op 18 december ontvangen we het verzoek van de AP (181218) om bewijsstukken aan te leveren. Los van elkaar geven we ieder onze reactie daarop. Op deze plek volstaan we met de overzichten (181218.1c en 181218.2c) van de bewijsstukken, de originelen zijn grotendeels terug te vinden op de website.

Privacy en AVG

Eind december (181229) lever ik namens mij en mijn vrouw de privacyverklaring (zie format 181130) nog in bij KR-S2.3. Er volgt een uitermate veelzeggende zogenaamd grappige antwoordmail (181230). Op 31 december beantwoorden ook G1 en G8 (181231) de oproep van de kerkenraad. De ontvangst daarvan wordt door KR-S2.3 op 2 januari (190102) bevestigd.

Jaarwisseling

En weer staan we voor een jaarovergang. De vierde na het ontstaan van dit conflict. Helaas een jaarwisseling waar de moedeloosheid over wat hier allemaal gebeurt de overhand heeft. Toch danken we God voor het nieuwe jaar dat Hij geeft. 

Bij het beschrijven en teruglezen van deze maand denk ik veel aan het prachtige en bijzondere opwekkingsnummer 805: “Maak ons hart onrustig Heer”. Het is het lied waar G1 en ik regelmatig stil bij worden, verdrietig stil. Uit het samen spelen en luisteren naar dit lied putten we moed en kracht. Ook in het jaar dat voor ons ligt, is onze Vader erbij.


Acties kerkenraad           Acties ICG        Acties kerkleden

 

181203: mail van ICG

 
 

181205 – ICG vindt documenten niet relevant

 
   

181211a – M1 en G1 schorten ICG-traject op vanwege hoger beroep kerkenraad

181211b – M1 en G1 sturen brief aan hoofdbestuur ICG

Ontvangen op 181221:

(1) 181119a – brief van advocaat kerkenraad aan Gerechtshof

(2) 181119b – Beroepschrift van de kerkenraad

   
 

 

181218.1b: M1 stuurt bewijsstukken op aan AP
 

 

181218.1c – M1 stuurt overzicht bewijsstukken op aan AP
 

 

181218.2b: G1 stuurt bewijsstukken op aan AP
 

 

181218.2c – G1 stuurt overzicht bewijsstukken op aan AP
 

181226: mail van voormalig voorzitter ICG

 
   

181229: M1 levert privacyverklaring in bij    KR-S2.3

181230 – KR-S2.3 reageert op inleveren privacyverklaring M1

   
 

181231 – brief van hoofdbestuur ICG

181231: G1 en G8 leveren privacyverklaring in bij     KR-S2.3