December 2015

December 2015


Brief van voormalig KR1 – reden voor gesprek

Vanwege de brief van 2 november gaan op 4 december twee leden van de kerkenraad op bezoek bij G1/G8. Goed om te onthouden dat men niet op bezoek gaat vanwege de noodkreet van 27 oktober. En ook niet vanwege de brief over het avondmaal, d.d. 28 november. Nee, de kerkenraad gaat vanwege de brief van voormalig KR1 op bezoek. Een brief die op verzoek van KR-P1 en G9 geschreven is. Maar zelfs bij het bespreken van die brief is er geen sprake van gelijkwaardigheid.

G1 en G8 weten niet wat er over hen geschreven is en krijgen dat ook niet te zien. Bovendien hebben ze er uiteraard geen grip op wat er vervolgens over en namens hen binnen de kerkenraad gerapporteerd wordt. In KR11 hebben ze vertrouwen, maar het vertrouwen in KR-S2.1 is (terecht) een stuk minder. Opnieuw houdt de kerkenraad zaken achter. Jammer dat men deze keus maakt. Het is meer dan jammer, het is zelfs een bewuste keus. KR-S2.1 geeft aan dat de preses achter de inhoud van de brief staat. De brief gaat over de bewuste vergadering in september, van een commissie waar ikzelf ook bij aanwezig was. Die vergadering was al september en al die tijd heeft voormalig KR1 heel normaal gedaan tegen G1. Toch heeft hij achter haar rug om enkele maanden later een brief geschreven.

Tijdens dit gesprek blijkt dat deze leden van de kerkenraad denken dat de preses aanwezig was bij die vergadering. Hij kan het wellicht overtuigend brengen. Zie ook bij oktober hoe de preses die vergadering heeft gebruikt.

Met de kennis van nu vraag ik me af waarom de kerkenraad voormalig KR1 niet naar G1 heeft gestuurd. Zo hoort het toch te gaan?

De brieven van G1 en G8 – geen reden voor gesprek

Tijdens dit gesprek gaat er meer mis. Tijdens dit gesprek vragen G1 en G8 ook naar de beantwoording van hun brieven. Dan blijkt dat de brief van G1 van eind oktober bij KR11 onbekend is. Hij heeft ‘m nog nooit gezien en ook de inhoud is hem volslagen onbekend. KR11 is hierover zeer ontstemd. KR-S2.1 weet zich op dat moment geen houding te geven. De kerkenraadsleden zeggen toe zowel de brief van 27 oktober, als ook de brief van 28 november alsnog te behandelen. Maar, tot een uitvoering van deze beloften is het niet gekomen.

Beschadigen mag

De preses koestert onmiskenbaar een overduidelijke wrok ten aanzien van mensen van wie hij meent dat ze hem dwarszitten. Maar hij verwart mijns inziens de autoriteit die hij heeft ontvangen met autoritair gezag willen hebben. Hij kan er niet mee omgaan dat G1, G8 en ook G5 zich niet schikken naar zijn onverzettelijkheid. Hij is tot nu toe degene die de besluiten van de kerkenraad niet wil uitvoeren, en dat nota bene als preses.

De preses benut het kerkblad nogmaals om buiten de kerkenraad om. maar wel namens de kerkenraad, een stukje te schrijven. Als G8 aangeeft (151216) dat dit zijn vrouw erg schaadt, reageert de kerkenraad een maand later schamper (160115): Jammer dat G1 en G8 het zo opgevat hebben, dat ligt aan henzelf, want zo was het niet bedoeld. In de kerkenraad levert het echter wel discussie op, maar opnieuw wordt hetgeen de preses doet getolereerd. G8 herinnert de kerkenraad aan zijn brief van november, hij vindt het bovendien vervelend nu alweer de kerkenraad moet aanschrijven. Hij benadrukt dat de nood hoog is. Opnieuw een ‘loze’ brief die onbeantwoord blijft. Welke leden van de kerkenraad zouden de brief ontvangen hebben?

In december heeft de kerkenraad het, net als in november, uitsluitend druk met het gesloten houden van de eigen gelederen. G1, G5 en G8 zijn alleen maar vasthoudend richting de kerkenraad in het nakomen van besluiten. Maar het zal de kerkenraad inmiddels een zorg zijn. Het is dan dus makkelijker om mee te gaan in de gedachte dat het probleem buiten de kerkenraad ligt. De tijdverspilling verwijt men G1.  

De ‘pastorale’ gouden brief

Op 19 december schrijft de preses een brief (151219) aan de kerkenraad en aan het moderamen waarin hij zijn aftreden aankondigt. Dit wordt mij per telefoon verteld door KR-S2.1 die hierin (erg opgelucht) een oplossing van veel problemen ziet. Maar hij heeft de brief die door de preses wordt opgestuurd nog niet gelezen…

Als ik de toelichtende brief van de preses bij zijn aftreden als preses lees, voel ik de woede die deze man in zich heeft. De inhoud van deze brief is een christen onwaardig. Tot op heden voel ik de verbijstering en een enorme boosheid in me opkomen bij het lezen ervan. De preses velt wéér een oordeel over diverse leden van de gemeente, en opnieuw moet vooral G1 het zwaar ontgelden: ze misdraagt zich, beschadigt anderen, is een giftige wortel in de gemeente en lijdt aan een karakterstoornis.

Wat hier gebeurt, is pure karaktermoord door de preses. Haar en enkele anderen, waaronder ikzelf, wordt de schuld in de schoenen geschoven van zijn aftreden. Ook bereikt hij hiermee dat de brieven van G1 en G8 alwéér niet besproken, laat staan beantwoord, worden. De smaad en laster die KR-P1 verspreidt gaat ver! De vasthoudendheid van G1 kan een oorzaak zijn. En verder misschien het feit dat ze al in het beginstadium de vinger midden op de zere plek heeft legde. In elk geval moet er iets zijn wat hem tot dergelijke uitlatingen drijft. Zowel KR-P1 als ook de kerkenraad hebben nooit afstand genomen van deze brief.

Principiële redenen

Enkele jaren vormt deze brief voor de kerkenraad de reden om vanwege ‘om principiële redenen’ in hoger beroep te gaan. Naar de gemeente en naar de buitenwereld (zie ND 190809) houdt men vol dat het om een pastorale brief gaat. Een mooie christelijke term zet men in om een brief te verbergen. Een brief waarvan de inhoud kennelijk zo tergend is dat deze diep verborgen móet blijven. Kosten nog moeiten worden daarvoor gespaard. Deze brief kost zowel de kerk als ook G1 en G8 tienduizenden euro’s (zie november 2018). Voor de kerk niet echt een probleem.

KR-P1 vertrekt niet

Zijn aftreden houdt helaas niet in dat hij ook uit de kerkenraad vertrekt. Feitelijk betekent dit dat hij nog steeds sturend aanwezig is, maar dat hij anderen als spreekbuis gebruikt. De inhoud van de brief is zo stuitend en bovendien zo ontzettend misplaatst dat ik zijn positie ter discussie stel. Ik voel me genoodzaakt om dit te doen. Het gaat me om zijn positie en om zijn lidmaatschap van de kerkenraad, zijn opstelling als ambtsdrager.

Ik doe dit in een brief aan de kerkenraad (151231) die ik na veel uren werk verstuur. Zowel de brief van de preses als mijn brief spelen jaren later een cruciale rol als G1 om inzage vraagt. Zoals al aangegeven doet men er alles aan om deze (volgens de kerkenraad) ‘pastorale brieven’ in de doofpot te houden.

De beschermende werking van het ambtsgeheim

De brieven verbergt men voor G1 met een beroep op het ambtsgeheim. Ik vraag u: is hier het ambtsgeheim waar een kerkenraad zich op beroept nu werkelijk voor bedoeld en is dit dan de beschermende werking van het ambtsgeheim waar juist ook het gewone kerklid op moet kunnen vertrouwen?

Met de kerst ontvang ik een kerstkaart van de preses. Ook G1 en G8 ontvangen een kerstkaart met een mooie tekst van de preses en G9. Wat gaat er in deze man om als hij op vrijwel dezelfde dag z’n brief schrijft als ook een bijbeltekst? Het maakt mijn verlangen naar de terugkomst van onze Heer immens groot.

Vooruitblik 2016:

 • weigering mediation door KR-P1
 • handige woordspelingen
 • optreden adviseur
 • het overleven van G1
 • framing G1 door kerkenraad
 • aftreden KR-P1
 • excuus kerkenraad

Acties kerkenraad         Gezamenlijke acties      Acties kerkleden

  151204: gesprek tussen KR-S2.1, KR11 en G1 en G8  
    151216 – G8 schrijft brief aan kerkenraad
151219- preses schrijft brief over G1, M1, G5, G8    
151231 – M1 schrijft brief aan kerkenraad nav brief preses