CGK

Generale Synode CGK


(Bijgewerkt tot 4 juni 2020)

Zorgen over de ICG en het kerkrecht

Op 28 december 2019 sturen we een brief (191228) aan de Generale Synode van de CGK. In deze brief spreken we onze zorgen uit over de positie van de Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing (ICG) in het kerkrecht. Op 13 januari vragen we om een ontvangstbevestiging en deze volgt de volgende dag. Men geeft aan dat vanwege het belang van de brief deze wordt doorgestuurd aan Deputaten Kerkrecht. Ook wijst men ons nog op de mogelijkheid om het punt aanhangig te maken via de daarvoor geëigende route via het kerkrecht. Daarvoor is echter wel nodig dat een kerkenraad daaraan medewerking verleent. Van die route zien wij af, want die gaat op z’n minst nog jaren duren.

Deputaten kerkrecht

Dat laten we in onze reactie dan ook weten aan Deputaten Kerkrecht die we vervolgens aanschrijven (200115b). Deze deputaten sturen we als bijlage ook de door ons verstuurde brief aan GS GKV 191230 op. In die brief doen we namelijk een voorstel om tot een betere rechtsbescherming van kerkleden te komen, waarbij ICG een waardevolle plek kan krijgen. De deputaten kerkrecht hebben toegezegd deze op de eerstkomende vergadering te bespreken. Vanwege de uitbraak van corona wordt de bespreking van de brief uitgesteld (zie 200328 e.v.).

Op dit moment nog openstaande actie:

 • beantwoording van brieven 191228 en 200115b door deputaten kerkrecht van de CGK

   Acties Mijnkerkinorde            Acties GS CGK

191228-GSCGK1 Brief aan GS van de CGK
200113 – MKIO vraagt GSCGK om ontvangstbevestiging
200114 GSCGK bevestigt de ontvangst en stuurt deze vanwege het belang daarvan door aan Deputaten Kerkrecht
200115a – MKIO bedankt GSCKG
200115b – MKIO schrijft aan Deputaten Kerkrecht en doet voorstel inzake ICG en rechtsbescherming kerkleden met bijlage brief 191230 aan GSGKV
200201 – Verzoek ontvangstbevestiging aan Deputaten Kerkrecht CGK
200203 – Ontvangstbevestiging en toezegging Deputaten Kerkrecht
200328 – MKIO informeert bij deputaten kerkrecht CGK naar status behandeling
200330 – Deputaten kerkenrecht CGK – uitstel i.v.m. corona
200330 – MKIO bedankt deputaten Kerkrecht CGK voor reactie

Achtergrondartikelen bij Generale Synode CGK

(*) Redachtie Mijnkerkinorde – 20 november 2020:
Op last van de adjunct-hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad zijn de hyperlinks naar artikelen in het Nederlands Dagblad verwijderd.

Bron Verwijzing artikel
 Nederlands Dagblad 200131 – CGK beperkt kerkrecht niet tot direct betrokkenen
 Nederlands Dagblad 200130 – Bij CGK-debat over eenheid zit bijna iedereen in beklaagdenbank
 Nederlands Dagblad 200129 – CGK-synode laat onderzoek doen naar herziening kerkorde
 CIP.nl 200129 – Onderzoek naar herziening kerkorde op komst in CGK
 Reformatorisch Dagblad 200124 – Herijking grondslag en regels CGK niet gewenst
 Reformatorisch Dagblad 200124 – Definitie van begrippen (kerk)verband en eenheid vraagt om herijking
 Nederlands Dagblad 200124 – Kerk is heel iets anders dan een vereniging met statuten
 Nederlands Dagblad 200123 – Geen ruimte meer om af te wijken
 Reformatorisch Dagblad 191116 – Synode CGK repareert „foutje” uit 2016