Casus WP2 – Juni 2021

Juni 2021


Classis zit er naast en loopt te hard van stapel

Volledig onverwachts ontvangt G1 op 2 juni een brief van de classis (210602). Uit de inhoud van de brief blijkt dat de kerkenraad de hulp van de classis heeft ingeroepen. Men houdt G1 voor – volledig ten onrechte – dat hij de kerkelijke weg van bezwaar moet volgen. Een misplaatste brief, daar G1 op dit moment nog niet eens bezwaar kan maken, hij heeft namelijk geen enkel besluit in handen. Kwalijk dat de classis al voortijdig besloten heeft dat G1 een verkeerde weg volgt, zonder zich zelfs maar te willen verdiepen in wat er speelt. En gekker nog, zelfs nog voordat er een vraag ligt. G1 verzoekt de classis dan ook om de brief in te trekken (210607). Op 9 juni krijgt G1 nog een ontvangstbevestiging (210609.1). MKIO ontvangt echter geen reactie op het ingediende appel van 3 mei 2021.

Kerkelijke geschillencommissie ICG

Op 3 juni besluit G1 de ICG (interkerkelijke commissie geschiloplossing) aan te schrijven (210606). Hij vraagt om hulp nu hem door de kerkenraad van WP2 een gesprek onthouden wordt en er door de kerkenraad steeds voorwaarden aan het gesprek gesteld worden. Hij vraagt zich meer en meer af hoe je dan nog kunt komen tot een christelijke verzoening. Op 7 juni wordt een spoedige reactie toegezegd door ICG (210607). Deze volgt al een week later (210615). Deze instantie maakt duidelijk dat het G1 is toegestaan om zich terzijde te laten staan door wie hij daartoe zelf uitkiest. ICG wil de zaak behandelen en zal daartoe contact opnemen met de kerkenraad van WP2. G1 bedankt ICG en beantwoordt nog enkele vragen van ICG. ICG geeft daarna aan dat aan de kerkenraad van WP2 inmiddels is voorgesteld om in dit geschil een rol te spelen (210618).

Appel van MKIO

MKIO besluit eveneens de classis aan te schrijven nu er nog steeds geen reactie is gekomen op het ingediende appel (210607.2):

We willen met dit schrijven aangeven dat de zin ‘We zullen aandacht geven aan de door u geschetste situatie’ – zoals vermeld in uw schrijven van 21 mei jl. – geen recht doet aan ons appel. We vragen om een helder besluit op ons appelschrift. We vragen u op elk van de zes door ons ingebrachte gronden te reageren. We hopen dat uw besluitvorming eraan bijdraagt dat de classis voor het verdere bespreken van de kwestie rondom het betrokken kerklid dan niet eens meer nodig is.

Deze keer komt er een reactie waarin wordt toegezegd dat de brief wordt behandeld (210609.2). De kerkenraad van WP2 ontvangt daarvan een cc.

Kerkenraad WP2

Op 12 juni 2021 schrijft G1 elk lid van de kerkenraad te WP2 aan (210612). In zijn brief maakt hij duidelijk dat hij hoopt dat de kerkenraad zijn verantwoordelijkheid neemt inzake het aanleveren van de besluiten die over hem genomen zijn. Ook geeft hij nog relevante informatie mee rondom het classisgebeuren, aangezien het goed mogelijk is dat de kerkenraad nog niet op de hoogte is. Daarna raken zaken in een stroomversnelling. Op 14 juni heeft de KR vergadering. Kort daarna ontvangt de kerkenraad de het verzoek van ICG om zaken op een juiste manier te willen oplossen. Op 18 juni ontvangt G1 vanuit de privé-mail van de preses een excuusbrief (210618ab) met als bijlage notulen zonder besluiten. Verder besluit de kerkenraad dat er met dit excuus recht is gedaan. De kerkenraad sluit op deze wijze nogmaals de deur.

Kerkenraad WP2 maakt excuus

Een en ander gaat erg slordig en roept vragen op, omdat:

 • Er geen andere kerkenraadsleden meegenomen zijn in deze communicatie;
 • Er vanuit de privémail geschreven is;
 • De scriba hier niet in betrokken is;
 • Er geen gebruik is gemaakt van het officiële kerkenraadsbriefpapier, maar slechts een eenvoudig Word-documentje;
 • Er wordt gesuggereerd dat G1 om alle notulen heeft gevraagd;
 • Er wordt voorbijgegaan aan de vraag om de genomen besluiten te overleggen;
 • De brief niet is ondertekend;
 • Er ineens wordt gesteld dat G1 niet zelf mag bepalen wie hij meeneemt naar een gesprek met de KR;
 • Degene die excuus maakt in dit geval bepaalt dat het nu genoeg is;
 • De uitwerking van het excuus ontbreekt;
 • Er vergeving wordt gevraagd voor……???;
 • De preses stelt dat er nu recht is gedaan;
 • Er geen enkele vraag aan G1 wordt gesteld en er geen enkele vorm van meeleven is.
 •  

Beste G1,

Op zijn vergadering van 14 juni j.l. heeft de kerkenraad je brieven van 22 mei en 12 juni besproken.

Met name je vraag om de notulen vanaf januari tot heden te mogen inzien.

Hoewel het voor de raad een wat ongebruikelijk verzoek is, is hij toch van mening dat er geen bezwaar is om aan het verzoek te voldoen, mits alle niet- relevante zaken weggelakt worden en niet meer leesbaar zijn.

Aldus werd besloten zodat de notulen op bovenvermelde wijze je hierbij als bijlage toegezonden worden.

Bij verdere bespreking kwam naar voren dat de raad zich teveel heeft geconcentreerd op de brieven van MKIO, terwijl het juist om jouw recht ging.

Hierop volgde een brede bespreking en zelfreflectie die tot de conclusie leidde dat de indertijd genomen besluiten niet goed geweest zijn. Het afnemen van de taak XX stond niet in verhouding tot de problemen die in jouw gezin speelden. Het opschorten van jouw lidmaatschap van de XX zou hoogstens tijdelijk geweest moeten zijn, totdat de rust weergekeerd zou zijn en de emoties getemperd.

De raad biedt zijn welgemeende excuses aan en vraagt jou vergeving voor wat jou is aangedaan.

We doen dat ook voor Gods aangezicht en zien daarbij op naar de Leidsman van ons geloof, de Here Jezus Christus.

We hopen en vertrouwen er op dat hiermee recht is gedaan.

Notulen vanaf 18 januari

Behalve de excuusbrief zijn er ook de notulen van een eerdere vergaderingen (210618c). Deze worden alsnog toegevoegd in de eerdere beschrijving van deze casus. Helaas ontbreken de besluiten, maar de gronden zijn bij dezen dan wél geleverd.

Ook nu handelt de preses niet transparant, door op eigen houtje namens de kerkenraad te schrijven. Ook deze notulen roepen vragen op:

 • Zou er werkelijk in het advies staan dat G1 niet zelf mag kiezen wie hij meeneemt naar een gesprek?
 • Welke deskundige kerkrechtinstantie zou zich hierover uitgelaten hebben? Hoe zou het komen dat de interkerkelijke geschillencommissie nu juist heeft aangegeven dat er géén belemmeringen mogen zijn in wie G1 meeneemt in een gesprek met de kerkenraad? Dit is bij uitstek de kerkelijke instantie die hierover kennis van zaken heeft…

Nu de besluiten nog

Hoewel het zondermeer goed is dat G1 nu de gronden voor besluitvorming heeft ontvangen, wacht hij nog steeds op de over hem genomen besluiten. Dit maakt hij duidelijk in een brief (210621). Enkele dagen later volgt de ontvangstbevestiging van deze brief met de aankondiging dat KRWP2 op 12 juli een beslissing neemt over het al dan niet onder leiding van ICG gesprekken aangaan en tevens of men bereid is om de besluiten aan te leveren (210624).


 


Acties KR WP2/Classis     Acties MKIO/ICG      Acties kerklid
210603 – G1 ontvangt brief van classis – G1 moet kerkrecht volgen    
    210605: G1 meldt casus WP2 aan bij ICG
  210607 – Ontvangstbevestiging ICG aanmelding WP2  
    210607.1 – G1 vraagt classis brief 210603 in te trekken
  210607.2 – MKIO herhaalt appelschrift bij de classis  
210609.1 – Ontvangstbevestiging Classis brief G1    
210609.2 – Ontvangstbevestiging Classis brief MKIO    
    210612 – G1 stuurt brief aan alle leden van de KR te WP2
210614: KR WP2 heeft vergadering    
  210615: ICG zegt toe dat KR WP2  wordt gevraagd om in te stemmen met behandeling  
  210618: ICG geeft aan dat scriba KV WP2 is benaderd  
210618.1 – Kerkenraad stuurt G1 notulen    
210618.2 – Excuusbrief kerkenraad aan G1    
    210619 – G1 bedankt ICG en beantwoordt vragen van ICG
    210621.1 – G1 vraagt opnieuw besluiten op bij kerkenraad WP2
    210621: G1 stelt ICG op de hoogte van brief 210621 aan kerkenraad
210624 – Reactie kerkenraad op brief G1 210621    
  210624: ICG reageert op mail G1  

Inschrijven nieuwsbrief

 

Nieuwsbrief Mijn Kerk In Orde

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Daarmee ontvangt u automatisch de laatste informatie en het nieuws op onze nieuwsblog-pagina. Klik hier om u aan te melden.