Casus WP2 – 2021

Beschrijving casus te WP2 – 2021


Platform Mijn Kerk in Orde

De redactie van MijnKerkinOrde heeft besloten de kerkenraad te WP2 een brief te schrijven. De inhoud van de brief spreekt voor zich. De kerkenraad van WP2 neemt over de brief een besluit en legt deze vast in een korte reactie aan het platform (210209). De kerkenraad van WP2 wijst het platform op de kerkelijke weg die gegaan moet worden. Het platform maakt in haar reactie aan de kerkenraad vervolgens duidelijk dat er voor ex-GKv-leden geen enkele kerkelijke weg openstaat en dat het aanbod om samen in gesprek te komen nog blijft staan (210219).

Kerkenraad in beweging

Toch gebeurt er wel wat. Hoewel er van de kerkenraad twee jaar lang geen actie is ondernomen om in gesprek te komen met G1, probeert de kerkenraad dit nu wel. De brief van MKIO heeft daarmee in elk geval al geleid tot enige actie. De kerkenraad legt na de brief ook zelf contact met G1, maar deze geeft aan het gesprek niet aan te gaan zonder de bescherming van een derde partij erbij (210221). MKIO hoopt dat deze kerkenraad inziet dat er niet zomaar aan voorbijgegaan kan worden dat G1 al een oordeel van de kerkenraad over zich heen heeft gekregen en dat het daardoor te onbeschermd is om op die wijze het gesprek aan te gaan.

Uitblijvende reactie

Helaas volgt er daarna niets meer vanuit de kerkenraad. Er komt geen reactie op de brief die is verstuurd en nadat G1 heeft aangegeven niet onbeschermd het gesprek aan te kunnen gaan, verneemt hij niets meer. Op 7 april stuurt MKIO dan ook een nieuwe oproep aan deze kerkenraad (210407).

Kerkenraad WP2 bevestigt besluit van februari – G1 mag geen ondersteuning

Op 27 april laat de kerkenraad weten te blijven bij het eerder genomen besluit over de wijze waarop men het gesprek met G1 wil aangaan. De preses neem contact op met G1 en laat hem weten dat G1 zich niet mag laten bijstaan door derden tijdens het gesprek. Een besluit van de kerkenraad dat rechtstreeks tégen de kerkorde indruist! Hiermee ontneemt de kerkenraad het kerklid opnieuw de aan hem toekomende rechten. De kerkenraad is hierbij zeer specifiek: men sluit de leden van het platform MKIO uit van het ondersteunen van G1. Daarmee gaat de kerkenraad nóg een keer de fout in, aangezien er nu een besluit over MKIO is genomen dat men nalaat aan MKIO mee te delen.

G1 vraagt besluiten op

G1 reageert per app op de over de genomen kerkenraadsbesluiten (210505). Hij geeft nogmaals kort aan welke impact de afgelopen jaren op zijn leven hebben gehad. Hierop wordt echter niet gereageerd, zijn verzoek wordt eenvoudigweg genegeerd.

MKIO gaat naar de classis

Nu MKIO reeds bezwaar tegen het besluit van de kerkenraad te WP2 heeft gemaakt, staat de weg open naar de classis. Ook niet reageren op een bezwaar is een besluit. Op 3 mei stuurt MKIO een brief naar de classis met bezwaar tegen het besluit van de kerkenraad van WP2 (210503). Er volgt pas op 21 mei een ontvangstbevestiging (210521), waarin men echter niet aangeeft wanneer de behandeling van de brief zal plaatsvinden. Daar wordt op 26 mei dan nogmaals om gevraagd (210526).

G1 vraagt besluiten en gronden op bij kerkenraad WP2

Omdat G1 tot op heden geen besluiten heeft ontvangen die over hem gaan, vraagt hij aan de kerkenraad om deze aan hem te overleggen. Een volledig legitieme vraag. Misschien geven de besluiten meer helderheid over de manier waarop men met deze delicate kwestie om wenst te gaan (210522). De ontvangst van zijn verzoek wordt door de scriba bevestigd. Het verzoek van G1 wordt echter als een nare actie opgevat. Hij krijgt van een ouderling én van de preses nare apps waaruit blijkt dat men hem nu verantwoordelijk houdt voor het niet willen aangaan van een gesprek (210527). Bovendien wordt duidelijk dat de preses het eerder genomen kerkenraadsbesluit van 9 februari, en bevestigd op 27 april namens de kerkenraad, nog niet bekend heeft gemaakt aan de overige leden van de kerkenraad:

Goede avond G1. Ik zag je mail en heb hem gelezen. […] KR4, ikzelf en jij hebben met elkaar geapt. KR4 en ik hebben dit als vertrouwelijk beschouwd en hebben hierover inhoudelijk nog niets aan de kerkenraad gerapporteerd. Ik had graag gezien dat jij daar ook zo mee omgaat. Wat betreft je vraag om de notulen. Daarover moet de kerkenraad beslissen. Die komt op 14 juni bijeen. Dan zullen we e.e.a. bespreken en krijg jij terugkoppeling. […]

Bedenkingen

Hoe dan ook, het blijft natuurlijk wel een kerkenraadsbesluit dat genomen is over de leden van MKIO en indirect ook over G1. Het is onbegrijpelijk dat deze preses het aandurft om zijn eigen foute handelen – op eigen houtje kerkenraadsbesluiten nemen – nu af te wentelen op G1. Hoe kan een kerkenraad nog goede besluiten nemen als een preses zich boven de andere leden verheft door eigenmachtig optreden?

Bovendien heeft G1 niet zomaar om notulen gevraagd, maar om de besluiten die over hém genomen zijn, inclusief de daaraan ten grondslag liggende overwegingen. Daar hoeft een kerkenraad in feite niet over te vergaderen, want daarover is het kerkrecht uiterst duidelijk.

Het doen en laten van deze kerkenraad/preses roept inmiddels zoveel vragen op dat ook MKIO er niet meer neutraal onder kan en zal blijven. De open houding die MKIO een half jaar geleden nog had, blijkt niet langer meer mogelijk te zijn.

Classis zit er naast en loopt te hard van stapel

Volledig onverwachts ontvangt G1 op 2 juni een brief van de classis. Uit de inhoud van de brief blijkt dat de kerkenraad de hulp van de classis heeft ingeroepen. Men houdt G1 voor – volledig ten onrechte – dat hij de kerkelijke weg van bezwaar moet volgen. Een zeer misplaatste brief, daar G1 op dit moment nog niet eens in het stadium van bezwaarmaken is aangeland. Zeer kwalijk dat de classis al voortijdig besloten heeft dat G1 een verkeerde weg volgt, zonder zich te willen verdiepen in wat er speelt. En gekker nog, zelfs nog voordat er een vraag ligt van G1.

Voor G1, iemand die al jaren verstoken is gebleven van elke vorm van pastoraat tijdens heel moeilijke jaren, is dit een flinke dosis extra leed. Zouden degenen die het voor het zeggen hebben zich dat nog realiseren of is alles erop gericht om een doofpot dicht te houden?

G1 beschikt zelfs nog niet over de kerkenraadsbesluiten, hoe zou je dan bezwaar kunnen maken? De classis lijkt het spoor flink bijster te zijn en loopt veel te hard van stapel. De classis maakt – net als de kerkenraad – de fout om de onjuiste persoon aan te schrijven. Vanmorgen (nu 6 juni) werd bekend dat de classis in de komende week vergadert. Het is ook hier de vraag of de leden van de classis op de hoogte zijn van de brief die zomaar ineens aan G1 is geschreven.  


Acties KR WP2/Classis      Acties MijnKerkInOrde         Acties kerklid
  210113.2a Mail met brief aan KR WP2  
  210113.2b – Brief van MKIO aan KR WP2  
210209 – Besluit van KR WP2 op aanbod MKIO 210113    
  210219 – MKIO doet herhaalde oproep aan KR WP2  
210221: KR WP2 neemt contact op met G1   210221: G1 wijst gesprek zonder derde partij erbij af
  210407 – MKIO stuurt nieuwe oproep aan KR WP2
 
210427: KR WP2 bevestigt besluit van 210209 – sluit MKIO uit van gesprek    
  210503 – MKIO gaat in beroep bij de classis vanwege over hen genomen besluit  
    210505 – G1 vraagt de over hem genomen besluiten op
  210510: MKIO stuurt herinnering aan classis  
210521 – ontvangstbevestiging classis brief MKIO    
    210522 – G1 vraagt besluiten over hem op bij kerkenraad WP2
  210526: MKIO vraagt classis opnieuw om behandeldatum  
210602: G1 ontvangt brief van classis