Augustus 2020

Augustus 2020


Volgende casus

In deze maand is de volgende casus op de website geplaatst. Opnieuw wordt schrijnend duidelijk dat er zonder hoor en wederhoor al geoordeeld en veroordeeld wordt. Dat zorgt er dan ook voor dat er vanwege de onwil om zaken goed uit te zoeken binnen de GKV opnieuw een casus geplaatst wordt.

Start hier voor de beschrijving van deze volgende casus.

Deputaten kerkrecht

Op 5 augustus (200805) laten deputaten kerkrecht weten dat er in september een reactie zal volgen op de vragen die gesteld zijn. Daar worden deze deputaten al op voorhand voor bedankt (200807).

Beantwoording opdracht van de kerkenraad te WP1

Op 12 juli is aan G1 en G8 en ook aan M1 opgedragen dat de kerkenraad een reactie verwacht op de brieven die aan hen gestuurd zijn. Betrokkenen reageren op 17 augustus (200817.1 en 200817.2). Ze wijzen op de oproep die ze ieder op geheel eigen wijze en vanuit de eigen rol aan de kerkenraad hebben geschreven en bevestigen dat ze achter de inhoud van hun brieven blijven staan (resp. 200119b en 200125). Verder is het niet aan G1, G8 en M1 om in te gaan op de veroordeling die de kerkenraad over ze heeft uitgesproken.

Gedragscode predikanten binnen de GKV

Half augustus komt G1 er achter dat er in andere kerken voor ambtsdragers een gedragscode bestaat. Uit de gedragscodes die er voor predikanten zijn binnen de CGK en de NGK en ook de PKN, wordt duidelijk dat nota bene de GKV hierin een richtinggevende rol heeft gespeeld. Binnen de GKV is er echter geen gedragscode voor ambtsdragers vindbaar. Wel achterhalen G1 en M1 na enig speurwerk een beroepscode voor (uitsluitend) predikanten. Deze is echter niet opgenomen in de kerkorde en het blijft onduidelijk voor wie de code nu eigenlijk bedoeld is als deze nagenoeg onvindbaar is voor kerkleden. Wel worden G1 en M1 opnieuw verwezen naar de deputaten kerkrecht (200819) voor nadere informatie hierover.

Klik hier voor de Beroepscode predikanten GKV (het laatste document in dit predikantenboekje).

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Op 18 augustus vindt de hoorzitting in het kader van het vooronderzoek plaats.  Het proces-verbaal van die zitting volgt een kleine week later (200818). Nog steeds vindt de arts / preses dat hij volkomen terecht een diagnose heeft gesteld over G1. Hetgeen hij inbrengt beperkt zich tot het aandragen van zijn gelijk. Hij toont nog geen besef van de kwalijke manier waarop hij de besluitvorming heeft beïnvloed. De zitting in de zaak tussen klager G1 en verweerder KR-P1 zal op 29 september plaatsvinden.
(Deze alinea is geplaatst op 8 oktober 2020).


Acties kerkenraad       Acties derden       Acties betrokkenen

  200805 – Deputaten Kerkrecht geven aan dat reactie volgt in september  
    200807 – G1 en M1 bedanken Deputaten Kerkrecht voor bericht
   

200817.1a – Email G1 en G8 aan kerkenraad

200817.1b – Brief G8 en G1 aan kerkenraad

   

200817.2a – Email M1 aan kerkenraad

200817.2b – Brief M1 aan kerkenraad

  200818 – Proces verbaal van hoorzitting RTG  
  200819: Doorverwijzing naar deputaten kerkrecht