April 2020

April 2020


Stilstand

April en mei zijn de maanden waarin veel zaken enigszins tot stilstand zijn gekomen. Her en der informeren M1 en G1 of hun brieven inmiddels al behandeld zijn, maar ook bij de verschillende deputaten ligt het werk stil vanwege het corona-virus. Zie het mailtje aan deputaten kerkrecht (200406) en de beantwoording daarvan (200411), en de brief aan deputaten hoger beroep (200430).

Financiële stukken – juridische kosten

Zoals vorige maand reeds aangegeven zijn er veel vragen over de manier waarop de kerkenraad de gemeente voorlicht over de juridische kosten. De kosten zijn nogal verstopt, zodat voor de gemiddelde lezer absoluut niet inzichtelijk wordt wat er aan totale juridische kosten is gemaakt. Op 20 maart (200320) heeft M1 daarover vragen gesteld. Op 8 april ontvangt M1 van de scriba een reactie op zijn vragen, maar er blijven nog een aantal zaken onduidelijk. Op 29 april belt M1 met de voorzitter van de CvB waarbij hij aankondigt een mail te sturen aan hem met een aantal aanvullende vragen (200429). De voorzitter meldt dat hij de vragen wel kan beantwoorden, maar dit moet overleggen met de scriba van de kerk, KR-S2.3. Opmerkelijk dat de Commissie van Beheer niet vanuit een eigen verantwoordelijkheid antwoorden op vragen mag geven.

Kerkenraad velt een godsoordeel

Op 9 april ontvangt M1 een brief van de kerkenraad waaruit blijkt dat de kerkenraad hetgeen M1 aandraagt eenvoudigweg terzijde schuift. De kerkenraad herhaalt de eigen standpunten nog weer eens, zonder in te gaan op de argumenten van M1. Bovendien wordt M1 nu een serie verwijten gemaakt en wordt er een moreel oordeel over hem uitgesproken. De kerkenraad hoopt en bidt dat M1 tot bezinning komt en dat hij zijn gedrag verandert. Men stelt zelfs vast dat hij is afgedwaald.

Eenzelfde lot treft bij herhaling G1 en haar echtgenoot. Terwijl G1 en echtgenoot al jaren en bij herhaling vragen om een transparant gesprek waarbij over alle kwalijke zaken open gesproken kan worden, heeft de kerkenraad tot op heden geweigerd die openheid te verschaffen. Alleen dán – dus zonder de openheid en ontkennend dat er smaad en laster is gepleegd door zowel de kerkenraad als de adviseur – wil de kerkenraad in gesprek. Toch meent de kerkenraad G1 en echtgenoot ten laste te kunnen leggen dat zij tweeën de bijbelse verzoening in de weg staan. Na dit oordeel te hebben verwoord, wordt het oordeel over de hele kwestie vervolgens heel vroom in Gods handen gelegd.

Dat is dan ook de plek waar het oordeel hoort plaats te vinden, daar heeft God deze kerkenraad niet voor nodig.


Acties kerkenraad       Acties derden       Acties betrokkenen

    200406 – M1 en G1 informeren bij deputaten Kerkrecht naar status brief 200125
200408 Reactie KR-S2.3 op vragen M1 financieel verslag    

200409.1a – Mail met brief van kerkenraad aan M1

200409.1b – Brief van kerkenraad aan M1 als reactie op 200125

200409.2a – Mail met brief van kerkenraad aan G8+G1

200409.2b – Brief van kerkenraad aan G8+G1 als reactie op 200119

   
  200411 – Deputaten Kerkrecht geven aan dat werk stil ligt ivm corona  
    200429 – M1 vraagt voorzitter CvB om aanvullende reactie op zijn vragen over financieel verslag (200320)
    200430 – G1 en M1 informeren bij Deputaten Hoger Beroep naar status brief 200328