April 2015

April 2015


Naar aanleiding van de brief (150328) van eind maart van G1 en G8 beseft de kerkenraad dat er veel meer aan de hand is.

Brief van KR-P1 over G1 en G8

De preses schrijft een brief (150409) aan het moderamen en aan de scriba van de kerkenraad met als doel G1 te beschadigen. Dit als reactie op de brief van eind maart van G1 en G8. In de begeleidende mail geeft hij aan dat zijn brief in het archief van de kerk moet worden opgenomen. Aan de inhoud van de brief hecht hij dus grote waarde. De inhoud van de brief is ronduit schokkend. Wat hier gebeurt, maakt mij sprakeloos. G1 wordt door de preses een ziektebeeld en karakterstoornis toegedicht. Op basis van deze ‘diagnose’ verklaart hij haar afwijkende en voor de gemeente beschadigende gedrag. Dit is grof, want al meer dan 20 jaar staat ze voor iedereen klaar in de gemeente. Dat verklaart juist haar eerdere brief, ze was geschokt door de manier van omgaan met gemeenteleden door de kerkenraad.

U kunt het stuk zelf lezen en uw vervolgens eigen conclusie trekken. Mijn vraag aan u is of dit in een kerk over een broeder/zuster geschreven kan en mag worden. Bovendien zonder dat de persoon in kwestie hier van op de hoogte is of wordt gebracht.

Tot op de dag van vandaag (2 augustus 2019) kennen G1 en G8 de inhoud van deze brief niet. Zij weten alleen dat deze bestaat. De kerkenraad beroept zich ten aanzien van deze brief op het ambtsgeheim. G1 mag deze brief om die reden niet inzien. Is dat dan de beschermende werking van het ambtsgeheim? Maar wie wordt er hier nu eigenlijk dan beschermd? Degene die deze diagnose verzint of G1, die hierdoor ongelooflijk in diskrediet wordt gebracht? Probeert u zich ook eens voor te stellen welke gevolgen deze brief heeft in het denken over G1 door mensen die haar slechts oppervlakkig kennen. Waarom zou je iemand met een charismatische uitstraling níet geloven …

Aanbevelingen door KR-P1 aangepast

Een preses behoort een kerkenraadsvergadering voor te zitten. Dat is iets anders dan voorsorteren. Toch is dit wat er gebeurt. Op de kerkenraadsvergadering van 13 april bespreekt de kerkenraad de aanbevelingen (150325) op basis van het verslag (180218). Ter voorbereiding  stuurt KR1 deze aanbevelingen aan de scriba ter agendering en verspreiding. De preses, deze keer níet de scriba, pakt dit document op en verspreidt deze onder de kerkenraadsleden. De reden van de afwijkende procedure is duidelijk zodra ik de bijlage met aanbevelingen open (150411). Het blijkt dat de preses zijn eigen commentaar heeft toegevoegd aan het document. Hij haalt zaken aan die G1 in een negatief daglicht te plaatsen, maar die bovendien afleiden van de aanbevelingen. Hij beïnvloedt de kerkenraad door vooraf zijn mening en kritiek op het document zelf, maar ook op G1 te geven. Het woord manipuleren komt in mijn gedachten op, want dat is feitelijk wat hier gebeurt. En wat kan een gemeentelid doen om zich tegen dit soort persoonlijke aanvallen te weren? Het gemeentelid weet niet eens dat dit gebeurt.  

Huisbezoek

In de tussentijd krijgen G1 en G8 op 8 april huisbezoek van twee ouderlingen, KR9 en KR10.  Zij zeggen toe dat op de kerkenraad een bespreking zal volgen, waarbij er ook oog zal zijn voor het pastoraat aan G1 en G8.

KR-P1 en KR-S2.1 moeten excuus maken

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 13 april, ben ik op verzoek aanwezig. Ik doe kort verslag van wat er is gebeurd. Er wordt afgesproken dat zowel de preses als ook de scriba hun excuses moeten gaan overbrengen aan G1 en G8. De wijkouderling van G1 en G8, KR10, brengt hen hiervan telefonisch op de hoogte. De communicatie tussen de scriba en preses enerzijds en G1 en G8 anderzijds over dit gesprek verloopt echter zeer moeizaam. Meerdere keren doen G1 en G8 een verzoek (150414 en 150428) om iemand als gespreksleider aanwezig te laten zijn bij het gesprek, maar hier wordt niet op ingegaan.

Uiteindelijk doen G1 en G8 hun verzoek aan de twee ouderlingen die op huisbezoek zijn geweest. KR9 laat niets meer van zich horen. KR10, de wijkouderling, brengt het verzoek over in de kerkenraadsvergadering. Daar wordt hem te kennen gegeven dat hij er zich maar beter niet mee kan bemoeien. Het gaat allemaal niet zo heel erg lekker.

Kerkenraad blijft verantwoordelijk

Een kerkenraad doet zijn werk met het oog op de gemeente. Het is dus een goed gebruik dat kerkenraadsleden over de volledige informatie kunnen beschikken en zelf tot een afweging kunnen komen. Daar hoort geen andere ruis te ontstaan door beïnvloeding.

Nu de preses zich hiermee echter wél bezighoudt, grijpt hij diep in het proces in. Uit naam van zijn preses-zijn en uit naam van zijn voorzitterschap van het moderamen beïnvloedt hij de vergadering. Er is geen sprake van ‘met het oog op de gemeente.’

De kerkenraad had hier paal en perk aan moeten stellen, maar heeft dit nagelaten. Dat de preses heeft zich hierbij bovendien beroepen op een medisch artikel waarin nota bene niets van hetgeen hij stelt te vinden is. Dit laat in mijn ogen zien dat er sprake is van een verwerpelijke en manipulerende houding. KR-P1 bedient zich van het stellen van diagnoses over G1 op een terrein waartoe hijzelf niet bevoegd is en waarin hij niet bekwaam is. Het valt de kerkenraad als geheel aan te rekenen dat dit verhaal wordt geaccepteerd en niet wordt tegengesproken. Dat men zich er opgelaten onder voelt accepteert men wel.

De doofpot en het ambtsgeheim

Een meer ernstige consequentie is dat vanaf dat moment G1 niet meer serieus is genomen door een deel van de kerkenraad. Na zo’n brief blijft er voor altijd iets aan iemand hangen. De preses krijgt vanaf nu vrij spel, en hij neemt de maximale vrijheid. Vanaf dit moment draaien alle acties van de kerkenraad inzake deze kwestie niet meer om het oog hebben voor de ander, maar om het gesloten houden van de doofpot. Het is aan elk kerkenraadslid duidelijk dat de schrijfacties van de preses maar beter verborgen kunnen blijven. Een doofpot die er na al die jaren nog is – en steeds voller wordt. Het deksel houdt men op de doofpot door met het ambtsgeheim als sleutel het deksel op slot te draaien.

Benoeming tussendoor

In deze periode wordt G9 benoemd in een commissie die rechtstreeks te maken heeft met de uitvoerende taken van G1. G9 is de vrouw van de preses. Tegen de geldende afspraken en besluiten van de kerkenraad in, vindt er geen afstemming plaats met de uitvoerenden. Zowel G1, G5, G8 en ook ikzelf behoren bij de uitvoerende. KR1 en KR9 laten dit gebeuren. KR1 had de verantwoordelijkheid over dit proces te waken. KR9 is de auteur van de geldende afspraken en derhalve zeer goed op de hoogte over de te volgen werkwijze. Het kenmerk van een refrein is dat het steeds herhaald wordt, soms zelfs zo vaak dat het vervelend wordt. Daarvoor wil ik aan de lezer alvast mijn excuus maken.


Acties kerkenraad           Gezamenlijke acties           Acties kerkleden

150409 – KR-P1 schrijft veroordelende diagnose over G1 in brief aan moderamen   150418 en 150428- Verzoek aanwezigheid KR9 en KR10 bij gesprek
150411 – Email KR-P1 aan KR aanbieden onderligger en voorzien van eigen commentaar