Welkom

Uw en mijn kerk in orde


Welkom op deze website!

Bijgewerkt op 11 augustus 2020

Hartelijk welkom op deze website. Deze website maakt deel uit van het platform Mijnkerkinorde. Hieronder kunt u nader kennismaken met de doelstelling van het platform en met de oproep die aan u als lezer is gericht.

Doelstelling

Deze website beoogt een veilige kerk voor een ieder die is aangesloten bij een kerkgenootschap. De aanleiding voor het lanceren van deze website is een casus binnen de GKv die landelijk aandacht heeft gekregen in de media. Inmiddels zijn bij de redactie meer casussen bekend, zowel binnen de GKv als ook daarbuiten. Dat maakt de urgentie van het eigenlijke doel dan ook meteen duidelijk: er is verandering nodig om de veiligheid en de rechtsbescherming van kerkleden te borgen. Het gaat hier om een maatschappelijk probleem, veroorzaakt doordat kerken ten onrechte gebruik maken van de scheiding van kerk en staat. Het is mogelijk om onrecht, zoals bijvoorbeeld smaad en laster, blijvend toe te dekken door daar het ambtsgeheim en de kerkorde als schild voor in te zetten.

Enkele oorzaken

Hoe dat kan? Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen. De ervaringen hebben ons geleerd dat er in de bestaande en in de concept kerkorde van de GKv (en NGK) en ook bij toezichthoudende kerkelijke instanties steeds van een betrouwbare en integere kerkenraad wordt uitgegaan. De werkelijkheid is soms weerbarstiger. Er wordt simpelweg geen rekening gehouden met een verkeerd handelende, weigerende en zelfs beschadigende kerkenraad. Er zijn geen controlemechanismen die machtsmisbruik kunnen opsporen en aanwijzen, laat staan corrigeren.

Er bestaat binnen de GKV en binnen een aantal andere gereformeerde kerken overigens ook geen landelijk meldpunt om machtsmisbruik te melden, de noodzaak hiertoe wordt door de makers van de nieuwe kerkorde niet onderkend. Ook uit een enquête die gehouden is onder de kerkenraden van de GKV bleek dat kerkenraden in de veronderstelling leven dat er wél een meldpunt zou zijn. Men veronderstelt dat de kerkelijke routes openliggen voor een kerklid om machtsmisbruik aan te kaarten. Dit is echter geenszins het geval. Daarmee wordt het gemeentelid blijvend op achterstand gezet. Daarnaast ontbreekt het ook simpelweg aan de moed van ambtsdragers om onderling elkaar aan te spreken op onmiskenbaar fout gedrag. Het tolereren daarvan maakt slachtoffers en schaadt de kerk. De kern van het kerk-zijn wordt daarmee zwaar aangetast, want het vanzelfsprekende vertrouwen is voorgoed beschadigd en vertroebelt het zicht op het verlossende werk van Christus.

Kerkelijke weg

In de aanvankelijke casusbeschrijving (casus WP1) is helder uiteengezet welke gevolgen schadelijk gedrag hebben. Falende structuren van kerken, in dit geval de GKv, worden zichtbaar, het kerklid blijkt volledig onbeschermd te staan op de ‘kerkelijke weg’ en blijft afhankelijk van de kerkenraad, zelfs als deze conflictpartij is. Een samenvatting vindt u hier, maar het is zo’n bizar verhaal dat veel alleen maar te begrijpen is door kennis te nemen van de achtergrondinformatie bij de casusbeschrijving. En bedenkt u daarbij: het zou ook u zomaar kunnen overkomen. Inmiddels worden er meer casussen geplaatst in de hoop dat dit kerkenraden en kerkleden aan het denken zet. Tot op heden is de website nog niet breed onder de aandacht gebracht, maar wel bekend bij alle kerkenraden van de GKV middels een brief die op 2 augustus 2019 aan de kerkenraden van de GKV is verstuurd.

Oproep aan elke lezer

De redactie van Mijnkerkinorde.nl gaat ervan uit dat ook u een veilige plek beoogt waarin een ieder tot bloei kan komen tot eer van God. Juist aan u is dan ook de oproep gericht om u te verdiepen in de positie van het kerklid. Hoe vergaat het kerkleden op het moment dat er sprake is van conflicten met of door een kerkenraad? Hoe verhoudt u zich tot degene die het overkomt? Bent u degene die belangstellend gaat vragen wat er aan de hand is of bent u een van de velen die zwijgend toe- of wegkijkt? Bent u degene die iets wil doen tegen machtsmisbruik of is het makkelijker om een oordeel uit te spreken over het kerklid die tegen machtsmisbruik in opstand komt? De redactie hoopt van harte dat u zich – op welke schaal dan ook – in wil zetten voor slachtoffers van machtsmisbruik. Daarmee kunt u biddend beginnen. Daarna volgt de moed om het onder ogen te zien.

Casusbeschrijvingen

De casusbeschrijvingen zijn noodzakelijk om de ernst en waarde van de oproep aan te geven. De casussen zijn beschreven vanuit de zienswijze van de redactieleden. In de aanvankelijke casus is de beschrijving gedaan vanuit het oogpunt van een (voormalig) ambtsdrager die in gewetensnood is gekomen door de handelwijze van zijn kerkenraad. De casussen zijn gebaseerd op en zijn onderbouwd met onderliggende (geanonimiseerde) documenten. Op die manier bent u in staat om u zelf een mening te vormen over de noodzaak tot herbezinning op de werking van het kerkrecht en over het gebruikmaken van het ambtsgeheim. In alle gevallen staat de redactie open voor uw mening of voor uw vragen. Aan de desbetreffende kerkenraden wordt altijd de gelegenheid geboden om aan te geven of er omissies of feitelijke onjuistheden zijn verwerkt in de casusbeschrijvingen.

Vraag om bijstand

Het is mogelijk dat u het platform wilt benaderen als u in een kerkelijke kwestie verzeild bent geraakt die niet wenselijk is. Dit platform kan dan mogelijk iets voor u betekenen. Per 1 januari 2020 zijn de reglementen van het platform vastgesteld. We vragen u in dat geval om te reageren via het contactformulier. U kunt daar uw vragen kwijt, u kunt u melden als u als ambtsdrager zelf in gewetensnood verkeert of u kunt u daar melden als kerklid dat mogelijk door de formele regels en door toedoen van ambtsdragers in de knel is gekomen. In alle gevallen bent u niet de enige die ermee zit.

Uw en mijn kerk in orde, dat wilt u toch ook!


Inschrijven nieuwsbrief

 

Nieuwsbrief Mijn Kerk In Orde

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Daarmee ontvangt u automatisch de laatste informatie en het nieuws op onze nieuwsblog-pagina. U kunt zich hier aanmelden.