Maart 2020

Maart 2020


Melding bij politie omtrent datalek

Op 7 maart melden M1 en G1 zich bij de politie om melding te maken van het feit dat we slachtoffer zijn van een datalek. De politie heeft hiertoe burgers opgeroepen (NOS-artikel van 6 februari 2020) en daar geven we gevolg aan. We geven ook aan dat de datalekmelding, zoals die door KR-S2.3 is gedaan, onjuist en onvolledig is. De melding wordt uiterst serieus genomen en ons wordt aangeraden om er een aangifte van te maken. Er is namelijk sprake van valsheid in geschrifte, van smaad, van laster, etc. etc. Daarnaast wordt ons aangeraden om juridisch advies in te winnen. We doen geen aangifte rondom de datalekmelding van de kerkenraad en we laten het bij een melding (200307).

Autoriteit Persoonsgegevens

Wél doen M1 en G1 alsnog ieder afzonderlijk een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens (200311). We verwachten daar niet direct veel van, maar het lijkt ons toch juist om te laten weten dat de melding van de kerkenraad niet juist is. De kerkenraad verklaart, of KR-S2.3, dat de gegevens júist zijn, dat de verwerkte gegevens passend zijn voor een kerkgenootschap en dat er verder geen betrokkenen zouden zijn. We beperken ons tot het aangeven van deze fouten. Er valt uiteraard nog wel meer aan te geven.

Kerkenraad – geen reactie

Los van dit alles wordt duidelijk dat de kerkenraad het bezwaar van G1 (200115) niet in behandeling heeft genomen. Er is geen enkele reactie ontvangen. De uitvoering van het arrest is echter van dien aard dat het recht op correctie niet eens kan worden uitgeoefend door G1. Dat was natuurlijk niet de bedoeling van het arrest. Ook is overduidelijk dat de kerkenraad niet meer wenst te reageren op de brief van M1 van 25 januari jl. In die brief reageert hij op de brief van de kerkenraad waarin hij wordt gedwongen om de website te stoppen. De kerkenraad voerde daar in de brief van 15 januari jl. het arrest voor aan, hetgeen een onjuiste en misplaatste redenering is. Op het misbruik maken van het ambtsgeheim gaat men nu dus nog steeds niet in en dat is kwalijk.

Synodes – Werkgroep toekomstige kerkorde – machtsmisbruik

In tegenstelling tot de afhoudende reactie van de commissie hoger beroep, gaat de werkgroep toekomstige kerkorde wél uitvoerig in op een van onze brieven. We ontvangen op 14 maart (200314) een uitvoerige mail met een belangrijke toezegging. De werkgroep zegt toe dat er aandacht komt voor het voorkomen en zo nodig corrigeren van machtsmisbruik in de kerk. Men vindt rechtsbescherming een belangrijk doel van een kerkorde dat door de hele kerkorde uitgestraald moet worden. Ook blijkt uit deze mail dat de landelijke vergadering van de NGK al eerder een besluit heeft genomen waarbij er aandacht is voor het punt dat we naar voren hebben gebracht.

Financiële stukken – juridische kosten en kerkenraadskosten

Dit jaar belegt de kerkenraad – in tegenstelling tot vorig jaar – wél een vergadering rondom de financiën. Tenminste, dat was het plan, maar vanwege het coronavirus wordt de vergadering afgelast zonder zicht op nieuwe datum. De toelichting bij de juridische kosten vormt een tegenstelling met hetgeen wat KR-S2.3 op 14 mei 2019 verklaarde tegenover M1. Toen vond men het niet nodig om de juridische kosten te begroten, het was immers een incidentele post zonder verstrekkende financiële gevolgen (zie 190514). Men ging kennelijk uit van het winnen van het hoger beroep. Nu wordt de gemeente een ander verhaal voorgehouden. Daarnaast wordt er geen enkele verklaring gegeven voor de verdrievoudiging van de kerkenraadskosten over 2019. Een veel hogere onttrekking aan de voorzieningen ten opzichte van vorig jaar wordt eveneens niet verklaard. Opmerkelijk is ook dat de gemeente nu wordt opgeroepen, in tegenstelling tot eerdere jaren, om vragen te stellen aan KR-S2.3. Op 20 maart (200320) stelt M1 zijn vragen over het financieel verslag aan de Commissie van Beheer en aan de scriba.

Oriëntatie op rechtsmogelijkheden inzake machtsmisbruik

Het wordt steeds duidelijker dat er binnen de GKv geen adres is waar je als kerklid je vragen over het kerkrecht kwijt kunt. Op 28 maart ontvangen we een niet-ontvankelijkheidsbesluit van de Generale Synode. Onze brieven zijn behandeld alsof het revisie-verzoeken zouden zijn. Dat is echter op geen enkele manier de insteek van de brieven. En zoals het met alle revisieverzoeken is gegaan, zijn ze samen met de andere op hetzelfde moment niet-ontvankelijk verklaard. Hoewel het ons inmiddels niet meer verbaast, komt het toch weer hard aan. Gelukkig gaat de CGK op een andere wijze met de brief van ons om. In deze weken oriënteren we ons nu ook op andere mogelijkheden om machtsmisbruik aan te kunnen kaarten. Wel sturen we op 28 maart, in reactie op de afwijzing van deputaten Hoger Beroep (200225), nog een laatste brief (200328) met alsnog het verzoek de vragen over de werking van het kerkrecht te beantwoorden. We hopen na 5,5 jaar nog steeds op een mogelijkheid binnen het kerkrecht om zaken duidelijk te krijgen.

Zie bij Synodes voor de reacties van de GKv en de CGK (betreft maart).


Acties kerkenraad       Acties derden       Acties betrokkenen

   

200307: G1 en M1 doen melding bij de politie als slachtoffer van datalek. (n.a.v. NOS  6 februari 2020)

   

200311: Melding M1 bij Autoriteit Persoonsgegevens

200311: Melding G1 bij Autoriteit Persoonsgegevens

  200314 – Werkgroep toekomstige kerkorde reageert per mail  
    200320: M1 stuurt mail aan KR-S2.3 en CvB inzake het financieel verslag
 

200323a – Synode GKv besluit dat 191228 en 191230 niet-ontvankelijk zijn

200323b – Brief Synode GKv

 
    200328 – G1 en M1 sturen reactie op de afwijzing van deputaten hoger beroep (200225)
    200328 – G1 en M1 informeren bij deputaten kerkrecht CGK naar status behandeling
  200330 – Deputaten kerkenrecht CGK – stellen uit tot na de zomer 200330 – M1 en G1 bedanken deputaten Kerkrecht CGK voor reactie