Welkom

Uw en mijn kerk in orde


Welkom op deze website!

Bijgewerkt op 1 januari 2020

Hartelijk welkom op deze website. Deze website maakt deel uit van het platform Mijnkerkinorde. Hieronder kunt u nader kennismaken met de doelstelling van het platform en met de oproep die aan u als lezer is gericht.

Doelstelling

Deze website beoogt een veilige kerk voor een ieder die is aangesloten bij een kerkgenootschap. De aanleiding voor het lanceren van deze website is een recente casus binnen de GKv die landelijk inmiddels al wat aandacht heeft gekregen in de media. Inmiddels zijn bij de redactie meer casussen bekend, zowel binnen de GKv als ook daarbuiten. Dat maakt de urgentie van het eigenlijke doel dan ook meteen duidelijk: er is verandering nodig om de veiligheid en de rechtsbescherming van kerkleden te borgen. Het gaat hier om een maatschappelijk probleem, veroorzaakt doordat kerken ten onrechte gebruik maken van de scheiding van kerk en staat. Het is mogelijk om onrecht blijvend toe te dekken en daar het ambtsgeheim en de kerkorde als schild voor in te zetten.

Enkele oorzaken

Hoe dat kan? Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen. De ervaringen hebben ons geleerd dat er in de bestaande en in de concept kerkorde van de GKv (en NGK) en ook bij toezichthoudende kerkelijke instanties steeds van een betrouwbare en integere kerkenraad wordt uitgegaan. Er wordt simpelweg geen rekening gehouden met een verkeerd handelende, weigerende en zelfs beschadigende kerkenraad. Er zijn geen controlemechanismen die machtsmisbruik kunnen opsporen en aanwijzen, laat staan corrigeren.

Er bestaat overigens ook geen landelijk meldpunt om machtsmisbruik te melden, de noodzaak hiertoe wordt door de makers van de nieuwe kerkorde niet onderkend. Daarmee wordt het gemeentelid blijvend op achterstand gezet. Daarnaast ontbreekt het ook simpelweg aan de moed van ambtsdragers om onderling elkaar aan te spreken op onmiskenbaar fout gedrag. Het tolereren daarvan maakt slachtoffers en schaadt de kerk. De kern van het kerk-zijn wordt daarmee zwaar aangetast, want het vanzelfsprekende vertrouwen is voorgoed beschadigd en vertroebelt het zicht op het verlossende werk van Christus.

Kerkelijke weg

In de casusbeschrijving is helder uiteengezet welke gevolgen schadelijk gedrag hebben. Falende structuren van kerken, in dit geval de GKv, worden zichtbaar, het kerklid blijkt volledig onbeschermd te staan op de ‘kerkelijke weg’ en blijft afhankelijk van de kerkenraad, zelfs als deze conflictpartij is. U kunt zelf uw mening vormen over de casus, maar dat kan uiteraard pas na deze gelezen te hebben. Een samenvatting vindt u hier, maar het is zo’n bizar verhaal dat veel alleen maar te begrijpen is door kennis te nemen van de achtergrondinformatie bij de casusbeschrijving. En bedenkt u daarbij: het zou ook u zomaar kunnen overkomen.

Oproep aan elke lezer

De redactie van Mijnkerkinorde.nl gaat ervan uit dat ook u een veilige plek beoogt waarin een ieder tot bloei kan komen tot eer van God. Juist aan u is dan ook de oproep gericht om u te verdiepen in de positie van het kerklid. Hoe vergaat het kerkleden op het moment dat er sprake is van conflicten met of door een kerkenraad? In een aantal blogs op deze site zullen belangrijke punten worden aangesneden. Al op 2 augustus 2019 heeft de redactie van deze website dan ook een brief gestuurd aan de kerkenraden van alle gemeenten uit de GKv. U kunt ook van deze brief kennisnemen. Hoe de redactie van deze website een oplossing voor zich ziet, is inmiddels uitgekristalliseerd.

We vragen u dan ook om te reageren via het contactformulier. U kunt daar uw vragen kwijt, u kunt u melden als u als ambtsdrager zelf in gewetensnood verkeert of u kunt u daar melden als kerklid dat mogelijk door de formele regels en door toedoen van ambtsdragers in de knel is gekomen. In alle gevallen bent u niet de enige die ermee zit.

Casusbeschrijving

De casusbeschrijving is noodzakelijk om de ernst en waarde van de oproep aan te geven. De casus is beschreven vanuit de zienswijze en visie van een van de redactieleden die als (voormalig) ambtsdrager in gewetensnood is gekomen door de handelwijze van zijn kerkenraad. Vanaf de eerste dag was hij ‘van binnenuit’ betrokken bij de casus. Het gaat niet zomaar om een zienswijze, maar om een zienswijze die is gebaseerd op en die is onderbouwd met onderliggende (geanonimiseerde) documenten. Op die manier bent u in staat om u zelf een mening te vormen over de noodzaak tot herbezinning op de werking van het kerkrecht en over het gebruikmaken van het ambtsgeheim. In alle gevallen staat de redactie open voor uw mening of voor uw vragen. De desbetreffende kerkenraad is in augustus 2019 in de gelegenheid gesteld om aan te geven of er omissies of feitelijke onjuistheden zijn verwerkt in de casusbeschrijving.

Vraag om bijstand

Het is mogelijk dat u het platform wilt benaderen als u in een kerkelijke kwestie verzeild bent geraakt die niet wenselijk is. Dit platform kan dan mogelijk iets voor u betekenen. Per 1 januari 2020 zijn de reglementen van het platform vastgesteld. We vragen u in dat geval om te reageren via het contactformulier. U kunt daar uw vragen kwijt, u kunt u melden als u als ambtsdrager zelf in gewetensnood verkeert of u kunt u daar melden als kerklid dat mogelijk door de formele regels en door toedoen van ambtsdragers in de knel is gekomen. In alle gevallen bent u niet de enige die ermee zit.

Uw en mijn kerk in orde, dat wilt u toch ook!


Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Daarmee ontvangt u automatisch de laatste informatie en het nieuws op onze nieuwsblog-pagina.

Nieuwsbrief Mijn Kerk In Orde

U kunt zich inschrijven op deze pagina.